Statens kartverk

                                                                                                                                                     3507 Hønefoss

 

Matrikkelen

Dataelementer og kodelister i matrikkelen

Vedlegg til samla systemspesifikasjon.

Klient versjon 2.0

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Dokumentnummer:

MA-<forkortelse for dokumentkategori>-nnnn

Versjon:

2.0

Oppdatert dato:

11.12.2009 09:42:00

Forfatter:

Olav Jenssen

Godkjenner:

<navn på godkjenner>

Sti og filnavn:

C:\Matrikkel\MatrikkelDok\spesifikasjon\Dataelementer og kodelister ver. 2.0.doc


 

ENDRINGSLOGG

Versjon

Dato

Utført av

Endring

1.4

2007-12-03

Olav Jenssen

Oppdatert i forhold til versjon 1.4 av forklaringsmodellen.

1.7

2008-06-30

Olav Jenssen

Oppdatert i forhold til versjon 1.7 av forklaringsmodellen.

1.11

2009-06-04

Olav Jenssen

Oppdatert dataelement og kodelister for adresse og person/organisasjon.

2.0

2009-12-11

Olav Jenssen

Oppdatert dokumentet til versjon 2.0 med nye objekttyper for Matrikkelenhet, og endringer for Adresse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                          

 

INNHOLD

 

1 Dataelementer.................................................................................... 13

1.1 Dataelementer for Matrikkelenhet.................................................................. 13

1.1.1 Andel......................................................................................................... 13

1.1.2 Anleggseiendom......................................................................................... 13

1.1.3 AnleggseiendomIdent................................................................................. 13

1.1.4 AnleggsprojeksjonsFlateForMatrikkelenhet................................................ 13

1.1.5 Anleggsprojeksjonsflate.............................................................................. 13

1.1.6 AnleggsprojeksjonsflateIdent...................................................................... 14

1.1.7 Anleggsprojeksjonsgrense.......................................................................... 14

1.1.8 AnleggsprojeksjonsgrenseIdent.................................................................. 15

1.1.9 Anleggsprojeksjonspunkt........................................................................... 15

1.1.10 AnleggsprojeksjonspunktIdent.................................................................. 16

1.1.11 AnnenMatrikkelenhet............................................................................... 16

1.1.12 AnnenMatrikkelenhetIdent....................................................................... 16

1.1.13 Areal....................................................................................................... 16

1.1.14 ArealIForretning....................................................................................... 16

1.1.15 Eierforhold............................................................................................... 17

1.1.16 Festegrunn............................................................................................... 17

1.1.17 FetstegrunnIdent...................................................................................... 17

1.1.18 Grunnboka............................................................................................... 17

1.1.19 Grunneiendom.......................................................................................... 18

1.1.20 GrunneiendomIdent.................................................................................. 18

1.1.21 Grunnerverv............................................................................................. 18

1.1.22 GrunnervervIdent..................................................................................... 18

1.1.23 IkkeTinglystEierforhold............................................................................ 18

1.1.24 Jordsameie............................................................................................... 19

1.1.25 JordsameieIdent....................................................................................... 19

1.1.26 JordskifteKrevd....................................................................................... 19

1.1.27 JordskifteKrevdIdent............................................................................... 19

1.1.28 Klage....................................................................................................... 19

1.1.29 KlageIdent............................................................................................... 20

1.1.30 Kontaktinstans......................................................................................... 20

1.1.31 MatrenhForSamlaFastEdm....................................................................... 20

1.1.32 MatrikkelNr............................................................................................. 20

1.1.33 Matrikkelenhet......................................................................................... 21

1.1.34 MatrikkelenhetIdent................................................................................. 24

1.1.35 MatrikkelenhetIkkeTinglystEierforhold...................................................... 25

1.1.36 MatrikkelenhetTinglystEierforhold............................................................. 25

1.1.37 PersonIkkeTinglystEierforhold.................................................................. 25

1.1.38 PersonTinglystEierforhold......................................................................... 25

1.1.39 SamlaFastEiendom................................................................................... 25

1.1.40 SamlaFastEiendomIdent........................................................................... 26

1.1.41 Seksjon................................................................................................... 26

1.1.42 SeksjonIdent............................................................................................ 26

1.1.43 Teig......................................................................................................... 26

1.1.44 TeigForMatrikkelenhet............................................................................. 27

1.1.45 TeigGrense.............................................................................................. 27

1.1.46 TeigIdent................................................................................................. 29

1.1.47 TeiggrenseIdent........................................................................................ 29

1.1.48 Teiggrensepunkt....................................................................................... 29

1.1.49 TeiggrensepunktIdent............................................................................... 30

1.1.50 TinglystEierforhold................................................................................... 30

1.2 Dataelementer for Teig.................................................................................. 31

1.2.1 Arc............................................................................................................ 31

1.2.2 Boundary................................................................................................... 31

1.2.3 ComplexSurface........................................................................................ 31

1.2.4 CurveDirection........................................................................................... 31

1.2.5 CurveSegment........................................................................................... 32

1.2.6 Grenselinje................................................................................................. 32

1.2.7 Grensepunkt.............................................................................................. 32

1.2.8 Kvalitet...................................................................................................... 32

1.2.9 Polyline...................................................................................................... 33

1.2.10 Position.................................................................................................... 33

1.2.11 Representasjonspunkt.............................................................................. 33

1.2.12 TeigGrense.............................................................................................. 34

1.2.13 Teiggrensepunkt....................................................................................... 36

1.3 Dataelementer for Forretning......................................................................... 37

1.3.1 AktiverUtgattMatrikkelenhetForretning....................................................... 37

1.3.2 ArealmalingForretning................................................................................ 37

1.3.3 ArealoverforingForretning........................................................................... 37

1.3.4 DigitaliseringAvKoordinatForretning........................................................... 37

1.3.5 EksisterendeMatrikkelenhetForretning........................................................ 37

1.3.6 EndreEgenskapForretning.......................................................................... 37

1.3.7 EndreMatrikkelenhetstypeForretning.......................................................... 38

1.3.8 EtablereFesteForretning............................................................................. 38

1.3.9 FeilrettingAvSeksjonerForretning................................................................ 38

1.3.10 Forretning................................................................................................ 38

1.3.11 FradelAnleggseiendomForretning.............................................................. 39

1.3.12 FradelingForretning.................................................................................. 39

1.3.13 GrensegangUArealendringForretning........................................................ 39

1.3.14 GrensejustUmatrGrunnForretning............................................................. 39

1.3.15 GrensejusteringForretning......................................................................... 39

1.3.16 GrunneiendomFraFesteForretning............................................................. 39

1.3.17 KartForretning......................................................................................... 39

1.3.18 KommuneendringOmadressering.............................................................. 39

1.3.19 KonvJordskifteForretning......................................................................... 39

1.3.20 KonvKartForretning................................................................................. 40

1.3.21 MatrikkelenhetForretning......................................................................... 40

1.3.22 MatrikkelenhetGeometriForretning........................................................... 40

1.3.23 MatrikkelenhetUtgarForretning................................................................. 40

1.3.24 MatrikulerEksisterendeFesteForretning..................................................... 40

1.3.25 NymatrikulerAnleggseiendomForretning.................................................... 40

1.3.26 NymatrikuleringForretning........................................................................ 40

1.3.27 OmmatrikuleringForretning....................................................................... 41

1.3.28 OmmatrikuleringKommuneendringForretning............................................ 41

1.3.29 OmmatrikuleringKommunesammenslForretning......................................... 41

1.3.30 OmregistrerGrunneiendomTilAnleggseiendomForretning............................ 41

1.3.31 OpplosRegistrertJordsameieForretning..................................................... 41

1.3.32 OpprettNyttJordsameieForretning............................................................ 41

1.3.33 PlanlagtFradelingForretning...................................................................... 41

1.3.34 RegistrerAktuellEierForretning.................................................................. 41

1.3.35 RegistrerUregistrertJordsameieForretning.................................................. 41

1.3.36 ReseksjoneringForretning......................................................................... 41

1.3.37 ReseksjoneringGABForretning................................................................. 42

1.3.38 SammenslaOmmatikuleringFestegrunn...................................................... 42

1.3.39 SammenslaingForretning........................................................................... 42

1.3.40 SeksjoneringAvGrunnForretning............................................................... 42

1.3.41 SeksjoneringForretning............................................................................. 42

1.3.42 SkylddelingForretning............................................................................... 42

1.3.43 SlettSeksjoneringForretning...................................................................... 42

1.3.44 TinglystDokumentIdent............................................................................. 42

1.3.45 sammenslaOmmatrikuleringFestegrunn...................................................... 43

1.3.46 sammenslaReseksjonering........................................................................ 43

1.4 Dataelementer for Adresse............................................................................ 43

1.4.1 Adresse..................................................................................................... 43

1.4.2 AdresseIdent............................................................................................. 44

1.4.3 AdressemerkeBestilling.............................................................................. 44

1.4.4 Grunnkrets................................................................................................. 45

1.4.5 Kirkesogn.................................................................................................. 45

1.4.6 KirkesognIdent.......................................................................................... 45

1.4.7 Krets......................................................................................................... 45

1.4.8 KretsIdent................................................................................................. 46

1.4.9 KretsMedEnKommune.............................................................................. 46

1.4.10 KretsMedFlereKommuner....................................................................... 46

1.4.11 KretsReferanse........................................................................................ 46

1.4.12 Matrikkeladresse..................................................................................... 46

1.4.13 MatrikkeladresseIdent.............................................................................. 47

1.4.14 MultiPolygon............................................................................................ 47

1.4.15 OmradeIdent........................................................................................... 47

1.4.16 Postnummeromrade................................................................................. 47

1.4.17 Tettsted................................................................................................... 47

1.4.18 Valgkrets................................................................................................. 48

1.4.19 Veg......................................................................................................... 48

1.4.20 VegIdent.................................................................................................. 48

1.4.21 Vegadresse.............................................................................................. 49

1.4.22 VegadresseIdent...................................................................................... 49

1.4.23 KommunalKrets - Denne klassen tilhører kommunal tilleggsdel.................. 49

1.4.24 KommunalKretstypeKode - Denne klassen tilhører kommunal tilleggsdel... 49

1.4.25 KretsTillegg - Denne klassen tilhører kommunal tilleggsdel......................... 50

1.5 Dataelementer for Bygning............................................................................. 50

1.5.1 Bruksenhet................................................................................................. 50

1.5.2 BruksenhetIdent......................................................................................... 51

1.5.3 Bygg.......................................................................................................... 52

1.5.4 ByggIdent.................................................................................................. 53

1.5.5 Bygning...................................................................................................... 53

1.5.6 BygningIdent.............................................................................................. 54

1.5.7 BygningsStatusHistorikk............................................................................. 54

1.5.8 Bygningsendring......................................................................................... 54

1.5.9 BygningsendringIdent................................................................................. 54

1.5.10 Etasje...................................................................................................... 54

1.5.11 Etasjedata................................................................................................ 56

1.5.12 Kontaktperson......................................................................................... 57

1.6 Dataelementer for Bruker.............................................................................. 57

1.6.1 AksessRettighet......................................................................................... 57

1.6.2 AksessType............................................................................................... 57

1.6.3 Bruker....................................................................................................... 58

1.6.4 BrukerRettighet.......................................................................................... 58

1.6.5 DataForWMS........................................................................................... 58

1.6.6 Domeneavgrensning................................................................................... 59

1.6.7 Forvaltningsomrade.................................................................................... 60

1.6.8 KommuneForvaltningsomrade.................................................................... 60

1.6.9 KommunelisteForvaltningsomrade.............................................................. 60

1.6.10 LandForvaltningsomrade.......................................................................... 60

1.7 Dataelementer for Person.............................................................................. 61

1.7.1 AnnenPerson............................................................................................. 61

1.7.2 AnnenPersonIdent...................................................................................... 61

1.7.3 Bostedsadresse.......................................................................................... 61

1.7.4 Det sentrale personregister......................................................................... 62

1.7.5 Enhetsregisteret.......................................................................................... 62

1.7.6 FysiskPerson............................................................................................. 62

1.7.7 FysiskPersonIdent...................................................................................... 63

1.7.8 JuridiskPerson............................................................................................ 63

1.7.9 JuridiskPersonId........................................................................................ 63

1.7.10 JuridiskPersonIdent.................................................................................. 63

1.7.11 MottakerAdresse..................................................................................... 63

1.7.12 OrganisasjonsformKode........................................................................... 64

1.7.13 Person..................................................................................................... 64

1.7.14 PersonIdent............................................................................................. 64

1.8 Dataelementer for Kommune......................................................................... 65

1.8.1 Fylke......................................................................................................... 65

1.8.2 FylkeIdent................................................................................................. 65

1.8.3 Kommune.................................................................................................. 65

1.8.4 KommuneIdent.......................................................................................... 67

1.8.5 Kommuneliste............................................................................................ 67

1.9 Dataelementer for kommunal tilleggsdel.......................................................... 67

1.9.1 AdresseReferanse - Denne klassen tilhører kommunal tilleggsdel................. 67

1.9.2 AdresseTillegg - Denne klassen tilhører kommunal tilleggsdel....................... 67

1.9.3 BygningTillegg - Denne klassen tilhører kommunal tilleggsdel....................... 68

1.9.4 BygningsReferanse - Denne klassen tilhører kommunal tilleggsdel................ 70

1.9.5 GateReferanse - Denne klassen tilhører kommunal tilleggsdel....................... 70

1.9.6 GateTillegg - Denne klassen tilhører kommunal tilleggsdel............................ 71

1.9.7 Kommentar - Denne klassen tilhører kommunal tilleggsdel........................... 71

1.9.8 MatrikkelenhetReferanse - Denne klassen tilhører kommunal tilleggsdel....... 71

1.9.9 MatrikkelenhetTillegg - Denne klassen tilhører kommunal tilleggsdel............ 71

1.9.10 TeigTillegg - Denne klassen tilhører kommunal tilleggsdel........................... 72

1.9.11 TeiggrenseTillegg - Denne klassen tilhører kommunal tilleggsdel................. 72

1.9.12 TeiggrensepunktTillegg - Denne klassen tilhører kommunal tilleggsdel........ 72

1.10 Dataelementer for aktivitetsliste.................................................................... 72

1.10.1 Aktivitet................................................................................................... 72

1.10.2 GrunnervervMelding................................................................................. 73

1.10.3 Hjemmel.................................................................................................. 73

1.10.4 JordskifteKrevdMelding........................................................................... 73

1.10.5 LokalAktivitetsliste................................................................................... 73

1.10.6 MatrikkelenhetMelding............................................................................. 73

1.10.7 Melding................................................................................................... 73

1.10.8 RolleMatrikkelenhetMelding..................................................................... 74

1.10.9 SentralAktivitetsliste................................................................................. 74

1.10.10 TinglysingInformasjon............................................................................. 74

1.10.11 TinglysingMelding................................................................................... 74

1.11 Dataelementer for endringslog...................................................................... 75

1.11.1 AdresseEndring........................................................................................ 75

1.11.2 AnleggsprojeksjonsFlateEndring............................................................... 75

1.11.3 AnleggsprojeksjonsgrenseEndring............................................................. 75

1.11.4 AnleggsprojeksjonspunktEndring.............................................................. 75

1.11.5 AnnenPersonEndring................................................................................ 75

1.11.6 Bruker..................................................................................................... 75

1.11.7 BruksenhetEndring................................................................................... 75

1.11.8 BygningEndring........................................................................................ 76

1.11.9 BygningsendringEndring............................................................................ 76

1.11.10 Endring.................................................................................................. 76

1.11.11 ForretningsEndring................................................................................. 76

1.11.12 FylkeEndring.......................................................................................... 76

1.11.13 FysiskPersonEndring.............................................................................. 77

1.11.14 GrunnervervEndring............................................................................... 77

1.11.15 GrunnforurensingEndring........................................................................ 77

1.11.16 Ident...................................................................................................... 77

1.11.17 JordskifteKrevdEndring.......................................................................... 77

1.11.18 JuridiskPersonEndring............................................................................ 77

1.11.19 KlageEndring......................................................................................... 77

1.11.20 KodeEndring......................................................................................... 77

1.11.21 KommuneEndring.................................................................................. 77

1.11.22 KommuneForEndring............................................................................. 77

1.11.23 KretsEndring.......................................................................................... 78

1.11.24 KulturminneEndring................................................................................ 78

1.11.25 MatrikkelObjekt.................................................................................... 78

1.11.26 MatrikkeladresseEndring........................................................................ 78

1.11.27 MatrikkelenhetEndring........................................................................... 78

1.11.28 PersonEndring........................................................................................ 78

1.11.29 SamlaFastEiendomEndring..................................................................... 78

1.11.30 SefrakminneEndring............................................................................... 78

1.11.31 TeigEndring............................................................................................ 78

1.11.32 TeiggrenseEndring.................................................................................. 78

1.11.33 TeiggrensepunktEndring......................................................................... 78

1.11.34 VegEndring............................................................................................ 79

1.11.35 VegadresseEndring................................................................................ 79

1.12 Dataelementer for Grunnforurensing............................................................. 79

1.12.1 Grunnforurensing...................................................................................... 79

1.12.2 GrunnforurensingIdent.............................................................................. 80

1.12.3 Grunnforurensning.................................................................................... 80

1.12.4 Vedtak.................................................................................................... 80

1.13 Dataelementer for Kulturminne.................................................................... 80

1.13.1 Askeladden.............................................................................................. 81

1.13.2 EnkeltminneBygning................................................................................. 81

1.13.3 Kulturminne............................................................................................. 81

1.13.4 KulturminneIdent...................................................................................... 82

1.14 Dataelementer for SEFRAK........................................................................ 82

1.14.1 Ajourforing.............................................................................................. 82

1.14.2 AntallSkorsteinerRubrikk......................................................................... 82

1.14.3 BygningerRubrikk.................................................................................... 83

1.14.4 Endringsvurdering..................................................................................... 83

1.14.5 EtasjetallRubrikk...................................................................................... 83

1.14.6 FasadeRubrikk........................................................................................ 83

1.14.7 ForholdAndreHusRubrikk........................................................................ 84

1.14.8 Fotohenvisning......................................................................................... 84

1.14.9 FotohenvisningerRubrikk.......................................................................... 84

1.14.10 FredningRubrikk.................................................................................... 84

1.14.11 FunksjonRubrikk................................................................................... 84

1.14.12 FysiskMiljoRubrikk................................................................................ 85

1.14.13 HovedmalRubrikk.................................................................................. 85

1.14.14 KjellerRubrikk....................................................................................... 85

1.14.15 MiljoOvervakingRubrikk........................................................................ 85

1.14.16 NavnRubrikk......................................................................................... 86

1.14.17 ObjektnummerRubrikk........................................................................... 86

1.14.18 OpprinneligSosialtMiljoRubrikk.............................................................. 86

1.14.19 RegistrertRubrikk................................................................................... 86

1.14.20 SEFRAK minne..................................................................................... 87

1.14.21 SefrakIdent............................................................................................ 94

1.14.22 SefrakKodeRubrikk............................................................................... 94

1.14.23 SefrakKodelisteRubrikk......................................................................... 94

1.14.24 SefrakReferanse..................................................................................... 94

1.14.25 SefrakReferanserRubrikk....................................................................... 95

1.14.26 SefrakRubrikk....................................................................................... 95

1.14.27 TakformRubrikk.................................................................................... 95

1.14.28 TaktekkingRubrikk................................................................................ 95

1.14.29 TidRubrikk............................................................................................ 96

1.14.30 TiderRubrikk......................................................................................... 96

1.14.31 UnderbygningKonstrRubrikk.................................................................. 96

1.14.32 VerdivurderingRubrikk........................................................................... 96

1.14.33 VernevedtakRubrikk.............................................................................. 97

1.14.34 YtterveggRubrikk................................................................................... 97

2 Kodelister.............................................................................................. 98

2.1 Kodelister for Matrikkelenhet........................................................................ 98

2.1.1 AdministrativGrenseKode.......................................................................... 98

2.1.2 Anleggstype............................................................................................... 98

2.1.3 AnnenMatrikkelenhetsKode....................................................................... 99

2.1.4 ArealkildeKode......................................................................................... 99

2.1.5 ArealmerknadKode................................................................................. 100

2.1.6 ArsakTilFeilrettingKode........................................................................... 100

2.1.7 EierforholdKode...................................................................................... 101

2.1.8 FormalSeksjonKode................................................................................ 102

2.1.9 ForretningsTypeKode.............................................................................. 102

2.1.10 GrensepunktmerkeKode........................................................................ 105

2.1.11 GrensepunkttypeKode........................................................................... 105

2.1.12 HjelpelinjeTypeKode............................................................................. 106

2.1.13 Medium................................................................................................. 107

2.1.14 RolleIForretningsKode........................................................................... 108

2.1.15 TerrengdetaljKode................................................................................. 108

2.1.16 TinglysingsstatusKode............................................................................ 109

2.2 Kodelister for Teig...................................................................................... 110

2.2.1 KoordinatkvalitetKode............................................................................. 110

2.2.2 KoordinatsystemKode............................................................................. 119

2.2.3 MålemetodeKode.................................................................................... 120

2.2.4 NøyaktighetsKlasse................................................................................. 123

2.3 Kodelister for Forretning............................................................................. 124

2.4 Kodelister for Adresse................................................................................ 124

2.4.1 AdressetilleggsnavnKildeKode................................................................. 124

2.4.2 GenerellKretstypeKode........................................................................... 125

2.4.3 KretsReferanseKode............................................................................... 125

2.4.4 KretstypeKode........................................................................................ 125

2.5 Kodelister for Bygning................................................................................. 125

2.5.1 AvlopsKode............................................................................................ 125

2.5.2 BruksenhetstypeKode.............................................................................. 126

2.5.3 BygningsendringKode.............................................................................. 126

2.5.4 BygningstatusKode.................................................................................. 127

2.5.5 BygningstypeKode................................................................................... 128

2.5.6 EnergikildeKode...................................................................................... 142

2.5.7 Etasjeplankode........................................................................................ 142

2.5.8 KjokkenKode......................................................................................... 143

2.5.9 KontaktpersonKode................................................................................ 143

2.5.10 NæringsgruppeKode.............................................................................. 143

2.5.11 OpprinnelsesKode................................................................................. 145

2.5.12 OppvarmingsKode................................................................................. 146

2.5.13 VannforsyningsKode.............................................................................. 147

2.6 Kodelister for Bruker.................................................................................. 147

2.6.1 Rolle........................................................................................................ 147

2.6.2 Sprakform............................................................................................... 148

2.7 Kodelister for Person.................................................................................. 148

2.7.1 LandKode............................................................................................... 148

2.7.2 PersonIdKode......................................................................................... 155

2.7.3 PersonKategoriKode............................................................................... 156

2.7.4 PersonStatusKode................................................................................... 156

2.7.5 SpesifisertRegTypeKode.......................................................................... 157

2.8 Kodelister for Kommune............................................................................. 157

2.9 Kodelister for kommunal tilleggsdel.............................................................. 158

2.9.1 AdresseReferanseKode........................................................................... 158

2.9.2 BrukAvGrunnKode.................................................................................. 159

2.9.3 BygningReferanseKode............................................................................ 159

2.9.4 EtatsKode............................................................................................... 160

2.9.5 FundamenteringsKode............................................................................. 163

2.9.6 HorisontalBærekonstrKode...................................................................... 163

2.9.7 KildePrivatVannforsyningKode................................................................ 163

2.9.8 KommentarTypeKode............................................................................. 164

2.9.9 MaterialeIYtterveggKode......................................................................... 173

2.9.10 MatrikkelenhetReferanseKode............................................................... 173

2.9.11 PrivatKloakkRensingsKode................................................................... 174

2.9.12 RenovasjonsKode.................................................................................. 174

2.9.13 VegReferanseKode................................................................................ 175

2.9.14 VertikalBærekonstrKode....................................................................... 175

2.10 Kodelister for aktivitetsliste........................................................................ 176

2.10.1 Meldingsstatus....................................................................................... 176

2.10.2 Meldingstype......................................................................................... 176

2.10.3 Opphav................................................................................................. 176

2.10.4 RollIeIMelding....................................................................................... 177

2.11 Kodelister for endringslog.......................................................................... 178

2.11.1 EndringsKildeKode................................................................................ 178

2.11.2 EndringsType......................................................................................... 178

2.12 Kodelister for Grunnforurensing................................................................. 178

2.12.1 MyndighetKode..................................................................................... 179

2.12.2 PavirkningsgradKode............................................................................. 179

2.12.3 VedtakstypeKode.................................................................................. 179

2.13 Kodelister for Kulturminne........................................................................ 180

2.13.1 EnkeltminneArtKode.............................................................................. 180

2.13.2 KategoriKode........................................................................................ 183

2.13.3 KulturminneArtKode.............................................................................. 183

2.13.4 VernetypeKode..................................................................................... 186

2.14 Kodelister for SEFRAK............................................................................ 188

2.14.1 EndringsgradKode................................................................................. 188

2.14.2 EtasjetallKode....................................................................................... 188

2.14.3 FasadeKode.......................................................................................... 189

2.14.4 ForholdAndreHusKode......................................................................... 192

2.14.5 FredningKode........................................................................................ 193

2.14.6 FunksjonKode....................................................................................... 193

2.14.7 FysiskMiljoKode................................................................................... 241

2.14.8 KjellerKode........................................................................................... 243

2.14.9 OpprinneligSosialtMiljoKode................................................................. 245

2.14.10 SefrakReferanseKode.......................................................................... 246

2.14.11 TakformKode...................................................................................... 246

2.14.12 TaktekkingKode.................................................................................. 247

2.14.13 TidsKode............................................................................................ 249

2.14.14 UnderbygningKonstrKode................................................................... 250

2.14.15 VerdivurderingKode............................................................................ 251

2.14.16 VernevedtakKode............................................................................... 252

2.14.17 YtterveggKode.................................................................................... 252

 

1 Dataelementer

1.1 Dataelementer for Matrikkelenhet

 

1.1.1 Andel


brøk som beskriver eierandel.

Attributt

Type

Forklaring

teller

long


Teller i andelsbrøk.

nevner

long


Nevner i andelsbrøk.

1.1.2 Anleggseiendom


er definert i matrikkellova § 5b) som "ein bygning eller konstruksjon, eller eit avgrensa fysisk volum som er tillate utbygt, og som er utskilt som eigen eigedom. Fast anlegg på eigarlaus sjøgrunn eller i eigarlaus undergrunn kan også opprettast som anleg
gseigedom."
Anleggseiendom er subklasse av: Matrikkelenhet

Attributt

Type

Forklaring

anleggstype

Anleggstype


Angir hvilken type anlegg anleggseiendommen omfatter

1.1.3 AnleggseiendomIdent


AnleggseiendomIdent er subklasse av: MatrikkelenhetIdent

1.1.4 AnleggsprojeksjonsFlateForMatrikkelenhet

 

Attributt

Type

Forklaring

hovedflate

Boolean


Ingen

1.1.5 Anleggsprojeksjonsflate


Geometri for anleggseiendom:
Anleggseiendom kan ha en kombinasjon av teig(er) på bakken og projeksjoner av volumer over/under bakken.
Teigene på bakken inngår i den vanlige strukturen av teiger sammen med andre matrikkelenheter.
Hver Anleggsprojeksjonsflate er uavhengig av annen geometri. (Ikke delt geometri.) Dette er alltid flate. Det skal ikke være noen kontroll mot overlapp mellom projeksjonsflater. Flaten kan ha indre hull.
AnleggsprojeksjonsFlate avgrenses av AnleggsprojeksjonsGrense som avgrenses av AnleggsprojeksjonsPunkt

Attributt

Type

Forklaring

datafangstDato

Date


dato når datainnsamling er skjedd. Vil for eksempel være fotograferingsdato for data innsamlet via fotogrammetri, og måledato for data innsamlet i forbindelse med oppmålingsforretninger.

kommentar

String


tekstlig beskrivelse knyttet til anleggsprojeksjonsflaten.

medium

Medium


AnleggsprojeksjonsFlate merkes med Medium (fra FKB). Dette angir om flaten ligger over/under terrengnivå eller i vann/-over sjøgrunn (Kode O, U, V).
Det opereres ikke med noen videre lagdeling innen disse lagene.

1.1.6 AnleggsprojeksjonsflateIdent

 

1.1.7 Anleggsprojeksjonsgrense


avgrenser anleggsprojeksjonsflater.
Anleggsprojeksjonsgrense er subklasse av: Grenselinje

Attributt

Type

Forklaring

kvalitet

Kvalitet


oppgis der nøyaktighet ikke kan avledes fra anleggsprojeksjonspunktene.

datafangstDato

Date


dato når datainnsamling er skjedd. Vil for eksempel være fotograferingsdato for data innsamlet via fotogrammetri, og måledato for data innsamlet i forbindelse med oppmålingsforretninger.

signed

boolean


Angir om grensen går fra start til slutt eller slutt til start for flaten den er med i. true betyr at den går fra start til slutt

1.1.8 AnleggsprojeksjonsgrenseIdent

 

1.1.9 Anleggsprojeksjonspunkt


Et koordinatbestemt punkt som er påvist, beskrevet og/eller markert spesielt i den geografiske avgrensinga av anleggsprojeksjonsflata.
Anleggsprojeksjonspunkt er subklasse av: Grensepunkt

Attributt

Type

Forklaring

nedsattI

GrensepunktmerkeKode


beskriver i hvilket medium grensemerket er nedsatt.

grensepunkttype

GrensepunkttypeKode


angir hva slags grensemerke som er brukt i terrenget. Sier også om grensepunktet er merket i terrenget, eller om det bare er et registreringsteknisk punkt.

datafangstDato

Date


dato når datainnsamling er skjedd. Vil for eksempel være fotograferingsdato for data innsamlet via fotogrammetri, og måledato for data innsamlet i forbindelse med oppmålingsforretninger.

kvalitet

Kvalitet


Ingen

position

Position


Ingen

koordinatsystemKode

KoordinatsystemKode


Ingen

1.1.10 AnleggsprojeksjonspunktIdent

 

1.1.11 AnnenMatrikkelenhet


Matrikkellova § 5, siste ledd: "Einingar, under dette rettar, som er tildelte matrikkelnummer etter tidlegare regelverk, blir rekna som matrikkeleining og kan stå oppført i matrikkelen."
AnnenMatrikkelenhet er subklasse av: Matrikkelenhet

Attributt

Type

Forklaring

annenMatrikkelenhetsType

AnnenMatrikkelenhetsKode


DEFINISJON
Annen type matrikkelenhet enn de som er nevnt spesielt. Er en av gitte, lovlige typer.

1.1.12 AnnenMatrikkelenhetIdent


AnnenMatrikkelenhetIdent er subklasse av: MatrikkelenhetIdent

1.1.13 Areal


opplysning om en teigs beregnede areal, og en angivelse av usikkerhet knyttet til beregningen.

Attributt

Type

Forklaring

areal

Double


beregnet areal for teigen oppgitt i kvadratmeter.

teigarealmerknad

ArealmerknadKode


Angivelse av usikkerhet knyttet til arealberegningen. Hvis teigen helt eller delvis avgrenses av for eksempel fiktive grenser, generert vegkant eller lignende, eller teigen inneholder punktfester, angis dette i arealmerknaden.

1.1.14 ArealIForretning


Den andel av totalarealet i en forretning som skal tilføres eller fjernes fra den matrikkelenheten som ArealIForretning gjelder for.
Arealet kan være positivt (+areal) eller negativt (-areal).

Attributt

Type

Forklaring

areal

Double


DEFINISJON
Areal i kartplanet som går til fradrag eller tillegg.

lopenr

Integer


For å knytte sammen avgiver og mottaker når det er flere.

1.1.15 Eierforhold


alle typer eierforhold mot matrikkelenhet.

Attributt

Type

Forklaring

eierforholdKode

EierforholdKode


Ingen

1.1.16 Festegrunn


er definert i matrikkellova § 5e) som "del av grunneigedom eller jordsameige som nokon har festerett til eller som kan festast bort, eller som nokon har ein tilsvarande eksklusiv og langvarig bruksrett til."
Festegrunn er subklasse av: Matrikkelenhet

Attributt

Type

Forklaring

punktFeste

Boolean


Punktfeste er feste der det i festeavtalen ikke er sagt noe om størrelsen på tomta (lov om tomtefeste §16, første ledd, tredje punktum).
Hensikten med arealet som avgrensingen danner er ikke å angi eksakt areal som punktfestet disponerer, men at elementer som hører til punktfestet (f.eks bygning, brønn) kommer innenfor flate. Dette har betydning for kontroll- /analysefunksjonalitet

1.1.17 FetstegrunnIdent


FetstegrunnIdent er subklasse av: MatrikkelenhetIdent

1.1.18 Grunnboka


Elektronisk Grunnbok inneholder omsetninger som tinglyses. Den inneholder dagboksdata og tidligere eierforhold til eiendommer.
Nye og endrede eierforhold overføres jevnlig til Matrikkelen. At en matrikkelenhet er tinglyst overføres også.

1.1.19 Grunneiendom


er definert i matrikkellova § 5a) som " eigedom som er avgrensa ved eigedomsgrenser på jordoverflata og som med dei avgrensingane som følgjer av at det eventuelt er oppretta anleggseigedom etter bokstav b, strekkjer seg så langt nedover i grunnen og oppov
er i lufta som privat eigedomsrett rekk etter alminnelege reglar."
Grunneiendom er subklasse av: Matrikkelenhet

1.1.20 GrunneiendomIdent


GrunneiendomIdent er subklasse av: MatrikkelenhetIdent

1.1.21 Grunnerverv


opplysning om at det er vedtatt ekspropriert eller avtalt ervervet grunn til offentlig veg eller jernbane fra matrikkelenheten jf. matrikkelforskriften § 48.

Attributt

Type

Forklaring

grunnervervReferanse

String


knytning til ekspropriasjonsvedtak eller avtale om erverv.

grunnervervFortDato

Date


Dato for føring av opplysningen i matrikkelen. Settes automatisk til dagens dato ved føring.

1.1.22 GrunnervervIdent

 

1.1.23 IkkeTinglystEierforhold


Ikke tinglyste eierforhold gjelder matrikkelenheter som ikke er tinglyst, og er isteden for tinglyst eierforhold. Inneholder også kontaktinstanser for matrikkelenhet, og disse kan knyttes både til tinglyste og ikke-tinglyste matrikkelenheter.
IkkeTinglystEierforhold er en abstrakt klasse.
IkkeTinglystEierforhold er subklasse av: Eierforhold

Attributt

Type

Forklaring

andel

Andel


Ikke tinglyst eierforholds andel i matrikkelenheten.

datofra

Date


Datoen det ikke-tinglyste eierforholdet ble inngått.

datotil

Date


Datoen det ikke tinglyste eierforholdet ble avsluttet.

1.1.24 Jordsameie


er definert i matrikkellova § 5 d) som "grunnareal som ligg i sameige mellom fleire grunneigedommar, og der sameigepartane inngår i grunneigedommane".
Jordsameie er subklasse av: Matrikkelenhet

Attributt

Type

Forklaring

avklartEiere

Boolean


Om det er fullstendig avklart hvilke matrikkelenheter som er eiere.

avklartAndeler

Boolean


om alle andeler i jordsameiet er avklart.

1.1.25 JordsameieIdent


JordsameieIdent er subklasse av: MatrikkelenhetIdent

1.1.26 JordskifteKrevd


opplysning om at det er satt fram krav om sak for jordskifteretten, jf. matrikkelforskriften § 46.

Attributt

Type

Forklaring

jordskifteReferanse

String


Knytning til det saksnummeret jordskifteretten benytter.

jordskifteKrevdFørtDato

Date


Når opplysningen er ført i matrikkelen. Denne settes automatisk til dagens dato ved føring.

1.1.27 JordskifteKrevdIdent

 

1.1.28 Klage


opplysning om at klage er innkommet og at føring i matrikkelen kan bli omgjort, jf. Matrikkellova § 46 og matrikkelforskrift § 20.

Attributt

Type

Forklaring

klageReferanse

String


Referanse til kommunalt sakssystem

klageFørtDato

Date


Dato for når opplysning om klage er ført inn i matrikkelen.

hvaKlagenGjelder

String


Hva klagen gjelder

1.1.29 KlageIdent

 

1.1.30 Kontaktinstans


etter matrikkelforskriften § 3(1) a) omfatter matrikkelen opplysninger om kontaktperson for matrikkelenheten. I følge merknadene til denne bestemmelsen kan slike opplysninger være aktuelt å registrere når registrert eier har satt bort forvaltningen av mat
rikkelenheten til forretningsfører eller liknende.
Kontaktinstans er subklasse av: Eierforhold

1.1.31 MatrenhForSamlaFastEdm

 

Attributt

Type

Forklaring

hovedmatrikkelenhet

Boolean


Hvilken matrikkelenhet som er hovedmatrikkelenhet i samla fast eiendom.

1.1.32 MatrikkelNr


Entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune, definert i matrikkelforskrift § 7.
Matrikkelnummeret for grunneiendom, anleggseiendom og jordsameie skal bestå av et gårdsnummer og et bruksnummer. Bruksnummeret inngår i en fortløpende nummerering innenfor gårdsnummeret.
Matrikkelnummer for festegrunn skal bestå av gårdsnummer, bruksnummer og festenummer. Festenummeret inngår i en fortløpende nummerering av festegrunn på vedkommende grunneiendom eller jordsameie.
Matrikkelnummer for eierseksjon skal bestå av gårdsnummer, bruksnummer og seksjonsnummer. Dersom eierseksjonen ligg på festegrunn, skal festenummeret være en del av matrikkelnummeret. Seksjonsnummeret inngår i en fortløpende nummerering av eierseksjonene
på vedkommende grunneiendom, festegrunn eller jordsameie.

Attributt

Type

Forklaring

gardsnr

Integer


En kommune er delt inn i flere gårder, og alle matrikkelenheter ligger i en gård.

bruksnr

Integer


Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnr innen et gårdsnr tildeles automatisk.

festenr

Integer


Fortløpende nummerering av fester under gårdsnr/bruksnr.

seksjonsnr

Integer


Fortløpende nummerering av seksjoner under gårdsnr/bruksnr og eventuelt festenr.

1.1.33 Matrikkelenhet


superklasse som inneholder felles informasjon for de enkelte matrikkelenhetstypene.
.
Matrikkellova § 3:
"I denne lova tyder:

b) matrikkeleining: grunneigedom, anleggseigedom, eigarseksjon, jordsameige eller festegrunn, jf. § 5, ".
Matrikkellova § 5:
"Matrikkeleiningar
Følgjande objekt kan opprettast som eigne matrikkeleiningar:
a) grunneigedom, eigedom som er avgrensa ved eigedomsgrenser på jordoverflata og som med dei avgrensingane som følgjer av at det eventuelt er oppretta anleggseigedom etter bokstav b, strekkjer seg så langt nedover i grunnen og oppover i lufta som privat e
igedomsrett rekk etter alminnelege reglar,
b) anleggseigedom, ein bygning eller konstruksjon, eller eit avgrensa fysisk volum som er tillate utbygt, og som er utskilt som eigen eigedom. Fast anlegg på eigarlaus sjøgrunn eller i eigarlaus undergrunn kan også opprettast som anleggseigedom,
c) eigarseksjon,
d) jordsameige, grunnareal som ligg i sameige mellom fleire grunneigedommar, og der sameigepartane inngår i grunneigedommane, og
e) festegrunn, del av grunneigedom eller jordsameige som nokon har festerett til eller som kan festast bort, eller som nokon har ein tilsvarande eksklusiv og langvarig bruksrett til.
Ny matrikkeleining er oppretta når eininga er ført inn i matrikkelen.
Einingar, under dette rettar, som er tildelte matrikkelnummer etter tidlegare regelverk, blir rekna som matrikkeleining og kan stå oppført i matrikkelen. "
Matrikkelenhet er en abstrakt klasse.

Attributt

Type

Forklaring

etableringsDato

Date


Datoen matrikkelenheten ble etablert, dvs. dato for matrikkelføring.
For matrikkelenheter fra før 1980 inneholder feltet dato for dagboksføring, og for matrikkelenheter etter 1980 (og før Matrikkelloven) inneholder feltet dato for tildeling av registernummer.

oppgittAreal

Double


Det areal som framgår av ulike dokumenter. Er ikke nødvendigvis oppdatert.

arealkildeKode

ArealkildeKode


kilde for oppgitt areal.

tinglyst

Boolean


DEFINISJON
Om matrikkelenheten er tinglyst eller ikke. At den er tinglyst kommer fra Tinglysingssystemet.

skyld

Double


Skyld (historisk) er en eiendoms skatteevne (avkastningsevne) og sier noe om eiendommens størrelse. Frem til 1830 ble statsskatt skrevet ut på grunnlag av skyldverdien, og først i 1886 ble kommuneskatten lagt om til å bli beregnet på grunnlag av inntekt
og formue. Etter 1886 fikk derfor skyldverdiene mindre betydning, men særlig skyldverdiene fra før 1838 kan fremdeles ha betydning for å fastsette en eiendoms andel i sameie, felles jakt o.l.

bruksnavn

String


bruksnavn for matrikkelenheten

erSeksjonert

Boolean


Om matrikkelenheten er seksjonert.

harAktiveFestegrunner

Boolean


flagg som angir om matrikkelenheten har aktive festegrunner eller ikke.

harAnmerketKlage

Boolean


flagg som forteller om det er innkommet klage som angår matrikkelenheten. Detaljer om klagen finnes i egen klasse.

harRegistrertGrunnerverv

Boolean


flagg som forteller om matrikkelenheten er involvert i grunnerverv til offentlig veg eller jernbane. Detaljer om grunnerverv finnes i egen klasse.

harRegistrertJordskifteKrevd

Boolean


flagg som forteller om det er krevd jordskifte som involverer matrikkelenheten. Detaljer om jordskiftet finnes i egen klasse.

inngarISamlaFastEiendom

Boolean


flagg for å angi om matrikkelenheten inngår i samla fast eiendom eller ikke. Detaljer finnes i egen klasse.

harGrunnforurensing

Boolean


flagg som forteller om matrikkelenheten har registrert grunnforurensing. Detaljer om grunnforurensing finnes i egen klasse, og opphavet er SFTs register over grunnforurensing. Opplysningene vedlikeholdes fra SFTs register via koblinger.

harKulturminne

Boolean


flagg som forteller om matrikkelenheten har registrert kulturminner fra Askeladden. Detaljer om kulturminner finnes i egen klasse, og opphavet er Riksantikvarens register over kulturminner (Askeladden). Opplysningene vedlikeholdes fra Askeladden via kobl
inger.

utgatt

Boolean


Om matrikkelenheten er utgått, f.eks. ved sammenføyning. Årsaken til at matrikkelenheten er utgått kan finnes fra forretningene.
Utgått ved sammenføyning = Det vil finnes en sammenslåingsforretning hvor matrikkelenheten er avgiver.
Ommatrikulert = Det vil finnes en ommatrikuleringsforretning hvor matrikkelenheten er avgiver.
Feste gitt bruksnr = Det vil finnes en GrunneiendomFraFesteForretning hvor matrikkelenheten er avgiver.
Utgått av andre årsaker =Ingen av de tre forretningene finnes.

underSammenslaingBestar

Boolean


Om matrikkelenheten er under sammenføyning. Kommunen har registrert hvilke matrikkelenheter som skal sammenføyes, og venter på transaksjon fra Tinglysingen som utfører sammenføyningen.

underSammenslaingUtgar

Boolean


Ingen

oppmalingIkkeFullfort

Boolean


Om oppmåling ikke er fullført for denne matrikkelenheten. § 6 i Matrikkellova.

mangelMatrikkelforingsKrav

Boolean


Om denne matrikkelenheten har mangler ved matrikkelføring. § 22 i Matrikkellova.

nymatrikulert

Boolean


Om matrikkelenheten er nymatrikulert, dvs den har ingen avgiver.

fristOppmaling

Date


Tidsfrist for fullføring av oppmåling av matrikkelenheten.

fristMatrikkelforingsKrav

Date


Tidsfrist for oppfylling av manglene i matrikkelføringskravet.

1.1.34 MatrikkelenhetIdent

 

Attributt

Type

Forklaring

kommunenr

Integer


Ingen

gardsnr

Integer


Ingen

bruksnr

Integer


Ingen

festnr

Integer


Ingen

seksjonsnr

Integer


Ingen

1.1.35 MatrikkelenhetIkkeTinglystEierforhold


realisasjon av IkkeTinglystEierforhold der det er matrikkelenhet(er) som er er eier(e)
MatrikkelenhetIkkeTinglystEierforhold er subklasse av: IkkeTinglystEierforhold

1.1.36 MatrikkelenhetTinglystEierforhold


realisasjon av tinglyst eierforhold hvor matrikkelenhet har eierforholdet. En matrikkelenhet kan ikke eie seg selv.
MatrikkelenhetTinglystEierforhold er subklasse av: TinglystEierforhold

1.1.37 PersonIkkeTinglystEierforhold


realisering av IkkeTinglystEierforhold der det er en fysisk person som er eier.
PersonIkkeTinglystEierforhold er subklasse av: IkkeTinglystEierforhold

1.1.38 PersonTinglystEierforhold


realisering av TinglystEierforhold der det er en fysisk person som er eier.
PersonTinglystEierforhold er subklasse av: TinglystEierforhold

Attributt

Type

Forklaring

andelsnr

Integer


entydig nummer på eierandelen for matrikkelenheten.

1.1.39 SamlaFastEiendom


Enhet som består av to eller flere matrikkelenheter som
- har samme registrerte eier eller registrerte fester
- blir brukt under ett
- i økonomisk sammenheng står fram som én eiendom
Jf. Matrikkellova § 20 og matrikkelforskriften § 45.

Attributt

Type

Forklaring

samlaFastEiendomReferanse

String


Referanse til kommunalt sakssystem

samlaFastEiendomFortDato

Date


Dato for registrering av samla fast eiendom i matrikkelen. Denne settes automatisk til dagens dato ved føring.

1.1.40 SamlaFastEiendomIdent

 

1.1.41 Seksjon


eierseksjon kan opprettes som egen matrikkelenhet, jf matrikkellova § 5 c).
Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen, jf eierseksjonssloven § 1.
Seksjon er subklasse av: Matrikkelenhet

Attributt

Type

Forklaring

sameieBrok

Andel


sameiebrøk for hver seksjon, jf. eierseksjonslova § 6 siste ledd.

tilleggsareal

Boolean


tillegg til hoveddel, jf. eierseksjonslova § 6 første ledd.

formalSeksjonKode

FormalSeksjonKode


angir formålet med bruken av den enkelte seksjon, jf. eierseksjonslova § 6.

1.1.42 SeksjonIdent


SeksjonIdent er subklasse av: MatrikkelenhetIdent

1.1.43 Teig


En teig er et sammenhengende areal som avgrenses av teiggrense.
Teiger skal ikke overlappe hverandre. Naboteiger skal ha delt geometri.
Matrikkelenheter som består av flere areal som er sammenhengende i bare et punkt er teigdelt etter denne definisjonen.

Attributt

Type

Forklaring

uregistrertJordsameie

Boolean


Angir om teigen inngår i brukssameie mellom matrikkelenheter, hvor sameiet ikke har eget matrikkelnr. (dvs. ikke matrikkelenheten jordsameie).

avklartEiere

Boolean


Om det er avklart hvilke matrikkelenheter som har del i uregistert jordsameie.

teigMedFlereMatrikkelenheter

Boolean


Angir om teigen tilhører flere matrikkelenheter.

tvist

Boolean


Om det er tvist

datafangstDato

Date


Ingen

1.1.44 TeigForMatrikkelenhet


Inneholder informasjon som ligger på relasjonen mellom matrikkelenhet og teig. Representasjonspunktet hentes fra hovedteig og i visninger.

Attributt

Type

Forklaring

hovedteig

Boolean


Alle matrikkelenheter har en hovedteig. Dersom matrikkelenheten kun har en teig, så er denne hovedteigen. Dersom matrikkelenheten har flere teiger, velges normalt den teigen der bygningen(e) står, som hovedteig. Hovedteig velges ellers skjønnsmessig, der
hovedkriteriet vil være hvilken av teigene som fremstår som den mest sentrale. Hovedteigens representasjonspunkt vil også være matrikkelenhetens representasjonspunkt.
Foreslås automatisk slik:
- hvis en teig så settes den til hovedteig
- hvis flere teiger og en/flere av dem har boligbygg så foreslås den største teigen til hovedteig
- hvis flere teiger og en/flere av dem har bygg som ikke er bolig så foreslås den største teigen til hovedteig
- hvis flere teiger og ingen av dem har bygg så foreslås den største teigen til hovedteig

1.1.45 TeigGrense


Den geometriske forbindelsen mellom to grensepunkt, eller den geometriske beskrivelsen av teigen der ingen grensepunkt inngår (f.eks en øy som beskrives uten grensepunkt).
Teiggrenser er grenselinjer som inngår i matrikkelenhetenes flater (teiger). To naboteiger deler samme grense, noe som innebærer at teiggrenser i matrikkelen må tilhøre enten en eller to teiger, da løse teiggrenser ikke tillates.
Teiggrenser kan også være administrative grenser, det vil si at de også representer kommune-/fylkes- eller riksgrenser.
Teiggrensen kan representeres grafisk som:
· Linjestykke, rett linje mellom to punkt.
· Bue, sirkelbuen mellom to punkt.
· Kurve, en kontinuerlig krum linje der det enkelte punktet i sekvensen ikke har noen spesiell betydning. (benyttes for å beskrive avgrensinger når disse følger naturlige terrengdetaljer).
Samme teiggrense skal kun være representert en gang i Matrikkelen
TeigGrense er subklasse av: Grenselinje

Attributt

Type

Forklaring

Kvalitet

Kvalitet


Brukes der teiggrensen har dårligere kvalitet enn dårligste teiggrensepunkt, og der den er kurvatur.

omtvistet

Boolean


Om grensen er omtvistet.

type

HjelpelinjeTypeKode


Avgrensing for teig som brukes når teigens egentlige avgrensing ikke er tilgjengelig. Brukes i følgende tilfeller:
- punktfeste
- generert eiendomsgrense
- avgrensing mellom to teiger hvor grenseforløp ikke er kjent
- avgrensing mot innsjø, vassdrag eller sjø hvor grensene ikke er registrert i Matrikkelen
- avgrensing mot fjellområder hvor grensene ikke er registrert i Matrikkelen
For bruk mot vann:
Brukes bare når de virkelige teiggrenser i eller langs vannet ikke er tilgjengelig eller er vanskelig tilgjengelig.
En bør benytte den best kartlagte avgrensingen, fordi teigene ofte presenteres sammen med det beste kartgrunnlaget.

folgerTerrengdetalj

TerrengdetaljKode


angir hvilken terrengdetalj teiggrensen eventuelt følger.

administrativGrenseKode

AdministrativGrenseKode


Grensa kan sammenfalle med administrativ grense.

datafangstDato

Date


dato for datainnsamling.

1.1.46 TeigIdent

 

1.1.47 TeiggrenseIdent


TeiggrenseIdent er subklasse av: GrenselinjeIdent

1.1.48 Teiggrensepunkt


Et koordinatbestemt punkt som er påvist, beskrevet og/eller markert spesielt i den geografiske avgrensinga av teigen.
Kan også være et registreringsteknisk hjelpepunkt.
Et teiggrensepunkt må i matrikkelen tilhøre minst to teiggrenser, da det ikke tillates løse teiggrensepunkt eller teiggrenser. I matrikkelen er teiggrensepunktene delte, noe som medfører at det ikke tillates sammenfallende teiggrensepunkter, da samme bob
le da skal refereres.
Et teiggrensepunkt er enten i starten eller slutten på en teiggrense.
Teiggrensepunkt er subklasse av: Grensepunkt

Attributt

Type

Forklaring

nedsattI

GrensepunktmerkeKode


beskriver i hvilket medium grensemerket er nedsatt.

grensepunkttype

GrensepunkttypeKode


angir hva slags grensemerke som er brukt i terrenget. Sier også om grensepunktet er merket i terrenget, eller om det bare er et registreringsteknisk punkt.

datafangstDato

Date


dato når datainnsamling er skjedd. Vil for eksempel være fotograferingsdato for data innsamlet via fotogrammetri, og måledato for data innsamlet i forbindelse med oppmålingsforretninger.

kvalitet

Kvalitet


målemetode og nøyaktighet for teiggrensepunktet.

1.1.49 TeiggrensepunktIdent


TeiggrensepunktIdent er subklasse av: GrensepunktIdent

1.1.50 TinglystEierforhold


kommer automatisk fra Grunnboka, og gjelder bare tinglyste matrikkelenheter.
BESKRIVELSE
Tinglyst eierforhold inneholder hjemmelshavere, festere og framfestere. Innen hver type starter andelsnr på 1 for hver matrikkelenhet.
ANNET
Det er bare gjeldende eierforhold som er lagret, historiske eierforhold lagres ikke i Matrikkelen. Andelsnr gjenbrukes ikke.
TinglystEierforhold er en abstrakt klasse.
TinglystEierforhold er subklasse av: Eierforhold

Attributt

Type

Forklaring

andel

Andel


Andelsbrøk for det tinglyste eierforholdets andel i matrikkelenheten. Opplysningen kommer fra Tinglysingssystemet, som tillater at nevneren i brøken varierer fra andel til andel innen rollen.

datofra

Date


datoen det tinglyste eierforholdet ble inngått.

 

 

 

1.2 Dataelementer for Teig

 

1.2.1 Arc


Arc er en del av sirkels bue, som starter og ender i to ulike grensepunkt. Denne representeres i matrikkelen med to grensepunkt, og en radius til sentrum for buens sirkel. I tillegg kan buen være definert som lengste (majo), eller korteste vei mellom punk
tene langs sirkelbuen.
Validering:
startPosition og endPosition må være ulik null, dvs buen må ha to punkter
startPosition må være ulik endPosition, dvs de to punktene kan ikke være på samme sted.
radius må være ulik 0.0, dvs en bue med radius 0 vil feile.
avstanden mellom startPosition og endPosition kan ikke være større enn 2 * radius, dvs vi kan ikke ha en bue som har større avstand mellom punktene enn diameteren på sirkelen de er en del av.
lengden av buen må være større enn 0.0
Arc er subklasse av: CurveSegment

Attributt

Type

Forklaring

radius

Double


Radius for buen.

major

Boolean


Om det er en storbue eller ikke.

1.2.2 Boundary

 

1.2.3 ComplexSurface


ComplexSurface beskriver en flate med en ytre og en eller flere indre avgrensninger (hull). For slike flater skal i matrikkelen ikke indre flater ikke overlappe hverandre utover at de kan dele grensepunt. For ytre flater skal ikke overlapping utover delt
e grensepunkt/grenselinjer fremtre.
ComplexSurface er matrikkelens rotobjekt for geometri, og brukes av Teig for å beskrive flatene til Matrikkelenheter.
Validering:
flaten må ha ytre avgrensing
de indre flatene må ligge innenfor de ytre avgrensingene, og kan ikke dele mer enn ett punkt med den ytre avgrensingen
de indre flatene kan ikke dele mer enn ett punkt
hver flate, indre som ytre, må i seg selv validere

1.2.4 CurveDirection


CurveDirection definerer en grenselinje med retning for et Boundary.
Validering:
Sjekker at grenselinje er gitt, og at denne validerer

Attributt

Type

Forklaring

signed

Boolean


Om grenselinjen går fra startpunkt til endpunkt, eller omvendt.

1.2.5 CurveSegment


Et CurveSegment er den geometriske entiteten for en Grenselinje. I matrikkelen kan dette være enten en Arc (bue) eller en Polyline (kurve). For begge vil den starte og ende i et Grensepunkt, og har et eget koordinatsystem, da disse ikke nødvendigvis sammenf
aller med sine grensepunkters.
Generell validering av kurver:
Første og andre grensepunkt må finnes å ha fått satt sine tilhørende punkt
Koordinatysytem må være gitt
CurveSegment er en abstrakt klasse.

1.2.6 Grenselinje


En grenselinje definerer en kurve mellom to grensepunkter i matrikkelen. Implementasjonen av den geomtriske kurven er delegert til et CurveSegment. Grenselinjer i matrikkelen er Teiggrenser, men grenser for kretser er planlagt i fremtidige versjoner av ma
trikkelen.
Validering:
Kurven må være gitt, og den må kunne validere.
Grenselinje er en abstrakt klasse.

1.2.7 Grensepunkt


Grensepunkt er basis for alle grensepunkt i matrikkelen, og består av en koordinat og et koordinatsystem.
Grensepunkt er en abstrakt klasse.

1.2.8 Kvalitet


Kvalitet angir hvordan data for koordinatene til et punkt er framkommet (målemetode) og hvilken nøyaktighet de kan tillegges.

Attributt

Type

Forklaring

malemetode

MålemetodeKode


Metode som er brukt ved måling av geometrien.

noyaktighet

Integer


Hvor nøyaktig plasseringen av punktet er. Nøyaktigheten angis i cm som den nøyaktighet dataregistreringen forutsettes å ha. (Nøyaktighetskrav for kartserier f.eks.). Med nøyaktighet menes punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for li
njer.

1.2.9 Polyline


Polyline er en kurve av en eller flere rette linjer mellom to ulike grensepunkt. Der det er flere linjer (altså at det er knekkpunkt på linjen) vil dette representeres ved at denne linjen har et eller flere internekurvepunkter
Validering:
Koordinatsystemkode må være gitt.
Startpunkt må være gitt.
Sluttpunkt må være gitt.
En polyline kan ikke krysse seg selv.
Polyline er subklasse av: CurveSegment

1.2.10 Position


Inneholder både x, y og z koordinat. Z-koordinat brukes bare på representasjonspunkt for adresse.

Attributt

Type

Forklaring

x

Double


x-verdi(øst) for posisjonen

y

Double


y-verdi(nord) for posisjonen

z

Double


z-verdi(høyde) for posisjonen

1.2.11 Representasjonspunkt


Representasjonspunkt i kartet. Kan knyttes til adresse, bygning eller teig.

Attributt

Type

Forklaring

position

Position


Posisjonen i kartet i nord- og østkoordinater. Kan også inneholde høyde på representasjonspunkt for adresse. For andre representasjonspunkt brukes ikke høyden.

koordinatsystemKode

KoordinatsystemKode


Koordinatsystem som posisjonen er oppgitt i.

koordinatkvalitetKode

KoordinatkvalitetKode


Kombinert todelt kode for målemetode og kvalitet på representasjonspunktet. Er en av gitte lovlige verdier.

verifisert

Boolean


Angir omrepresentasjonspunktet for adresse og bygning er verifisert.

1.2.12 TeigGrense


DEFINISJON
Den geometriske forbindelsen mellom to grensepunkt, eller den geometriske beskrivelsen av teigen der ingen grensepunkt inngår (f.eks en øy som beskrives uten grensepunkt).
Teiggrenser er gresnelinjer for eiendomsgrenser, og inngår således i matrikkelenhetenes flater (teiger). To naboteiger deler samme grense, noe som innebærer at teiggrenser i matrikkelen må tilhøre enten en eller to teiger, da løse teiggrenser ikke tillate
s.
Teiggrenser kan også være administrative grenser, det vil si at de også representer kommune-/fylkes- eller riksgrenser.
BESKRIVELSE
Teiggrensen kan representeres grafisk som:
· Linjestykke, rett linje mellom to punkt.
· Bue, sirkelbuen mellom to punkt.
· Kurve, en kontinuerlig krum linje der det enkelte punktet i sekvensen ikke har noen spesiell betydning. (benyttes for å beskrive avgrensinger når disse følger naturlige terrengdetaljer).
ANNET
Samme teiggrense skal kun være representert en gang i Matrikkelen
TeigGrense er subklasse av: Grenselinje

Attributt

Type

Forklaring

NøyaktighetPåKurve

Kvalitet


DEFINISJON
BESKRIVELSE
Brukes der grensepunkt ikke angir kvaliteten (stefestingsnøyaktighet).
Se kommende norsk profil av ISO-standarden
UFERDIG
Hvordan få fram at - når det ikke er angitt nøyaktighet på punktnivå, SKAL det være angitt på kurvenivå. (såfremt det ikke er fiktiv grenselinje).

terrengNivå

TerrengNivåKode


DEFINISJON
Til bruk for teiggrenser som er over/under terrengnivå (del av beskrivelsen til anleggseiendom). Teiggrenser over/under terrengnivå skal ikke være med i linjenettverket som danner flater på terrengnivå.

omtvistet

Boolean


DEFINISJON
Om grensen er omtvistet.

hjelpelinjeType

HjelpelinjeTypeKode


DEFINISJON:
Avgrensing for teig som brukes når teigens egentlige avgrensing ikke er tilgjengelig. Brukes i følgende tilfeller:
- punktfeste
- generert eiendomsgrense
- avgrensing mellom to teiger hvor grenseforløp ikke er kjent
- avgrensing mot innsjø, vassdrag eller sjø hvor grensene ikke er registrert i Matrikkelen
- avgrensing mot fjellområder hvor grensene ikke er registrert i Matrikkelen
BESKRIVELSE
For bruk mot vann:
Brukes bare når de virkelige teiggrenser i eller langs vannet ikke er tilgjengelig eller er vanskelig tilgjengelig.
ANNET
En bør benytte den best kartlagte avgrensingen, fordi teigene ofte presenteres sammen med det beste kartgrunnlaget.
Inneholder kodene:
Generert
Fiktiv
Udefinert

følgerTerrengdetalj

TerrengdetaljKode


Ingen

sammenfallerMedAdministrativGrense

AdministrativGrenseKode


DEFINISJON
Grensa kan sammenfalle med administrativ grense.

datafangstDato

Date


Ingen

1.2.13 Teiggrensepunkt


DEFINISJON
Et koordinatbestemt punkt som er påvist, beskrevet og/eller markert spesielt i den geografiske avgrensinga av teigen.
Kan også være et registreringsteknisk hjelpepunkt.
Et teiggrensepunkt må i matrikkelen tilhøre minst to teiggrenser, da det ikke tillates løse teiggrensepunkt eller teiggrenser. I matrikkelen er teiggrensepunktene delte, noe som medfører at det ikke tillates sammenfallende teiggrensepunkter, da samme bob
le da skal refereres.
Et teiggrensepunkt er enten i starten eller slutten på en teiggrense.
UFERDIG
Avventer arbeid med norsk profil av ISO standarden for geometri
Teiggrensepunkt er subklasse av: Grensepunkt

Attributt

Type

Forklaring

grenseMerkeNedsattI

GrensepunktmerkeKode


Ingen

grensepunkttype

GrensepunkttypeKode


DEFINISJON
Angir hva slags grensemerke som er brukt i terrenget. Sier også om grensepunktet er merket i terrenget, eller om det bare er et registreringsteknisk punkt.

datafangstDato

Date


Ingen

 

 

 

1.3 Dataelementer for Forretning

 

1.3.1 AktiverUtgattMatrikkelenhetForretning


AktiverUtgattMatrikkelenhetForretning er subklasse av: MatrikkelenhetForretning

1.3.2 ArealmalingForretning


realisering av Forretning av typen Arealmåling.
ArealmalingForretning er subklasse av: MatrikkelenhetForretning

1.3.3 ArealoverforingForretning


realisering av Forretning av typen Arealoverføring.
ArealoverforingForretning er subklasse av: MatrikkelenhetGeometriForretning

1.3.4 DigitaliseringAvKoordinatForretning


realisering av Forretning av typen DigitaliseringAvKoordinat.
DigitaliseringAvKoordinatForretning er subklasse av: MatrikkelenhetForretning

1.3.5 EksisterendeMatrikkelenhetForretning


realisering av Forretning av typen EksisterendeMatrikkelenhetForretnnig
EksisterendeMatrikkelenhetForretning er subklasse av: MatrikkelenhetGeometriForretning

1.3.6 EndreEgenskapForretning


realisering av Forretning av typen EndreEgenskapForretning.
EndreEgenskapForretning er subklasse av: MatrikkelenhetForretning

1.3.7 EndreMatrikkelenhetstypeForretning


EndreMatrikkelenhetstypeForretning er subklasse av: MatrikkelenhetForretning

1.3.8 EtablereFesteForretning


realisering av Forretning av typen EtablereFesteForretning.
EtablereFesteForretning er subklasse av: MatrikkelenhetGeometriForretning

1.3.9 FeilrettingAvSeksjonerForretning


FeilrettingAvSeksjonerForretning er subklasse av: ReseksjoneringForretning

1.3.10 Forretning


Etter matrikkelforskriften § 3 omfatter matrikkelen opplysninger om matrikkelenheter, herunder om historikk, bl.a. opplysninger om tidligere oppmålingsforretninger. I merknadene til denne bestemmelsen heter det at " Matrikkelenhetens historikk omfatter op
plysninger om tidligere fradelinger, sammenslåinger, seksjoneringer, ommatrikuleringer, grensejusteringer, oppmålinger og lignende, herunder dateringer og referanser til saksarkiv."
Forretning er en abstrakt klasse.

Attributt

Type

Forklaring

forretningsType

ForretningsTypeKode


Ingen

forretningsdokumentDato

Date


Ingen

matrikkelforingsDato

Date


Ingen

kommunalSaksreferanse

String


Forretningens referanse til kommunalt arkiv. Kalt protokoll eller journalnr/målebrevsnr i GAB.

annenReferanse

String


Annen referanse (enn til kommunalt arkiv) for forretningen.
Kalt protokoll eller journalnr/målebrevsnr i GAB.

signatur

String


Signatur til den som opprettet forretningen. Er brukt i GAB der hvor kommunen har flere matrikkelførere.

1.3.11 FradelAnleggseiendomForretning


FradelAnleggseiendomForretning er subklasse av: MatrikkelenhetGeometriForretning

1.3.12 FradelingForretning


realisering av Forretning av typen FradelingForretning.
FradelingForretning er subklasse av: MatrikkelenhetGeometriForretning

1.3.13 GrensegangUArealendringForretning


realisering av Forretning av typen GrensegangUArealendringForretning
GrensegangUArealendringForretning er subklasse av: MatrikkelenhetForretning

1.3.14 GrensejustUmatrGrunnForretning


realisering av Forretning av typen GrensejustUmatrGrunnForretning
GrensejustUmatrGrunnForretning er subklasse av: MatrikkelenhetForretning

1.3.15 GrensejusteringForretning


realisering av Forretning av typen GrensejusteringForretning
GrensejusteringForretning er subklasse av: MatrikkelenhetGeometriForretning

1.3.16 GrunneiendomFraFesteForretning


realisering av Forretning av typen GrunneiendomFraFesteForretning
GrunneiendomFraFesteForretning er subklasse av: MatrikkelenhetGeometriForretning

1.3.17 KartForretning


realisering av Forretning av typen KrtForretning.
KartForretning er subklasse av: MatrikkelenhetForretning

1.3.18 KommuneendringOmadressering

 

1.3.19 KonvJordskifteForretning


realisering av Forretning av typen KonvJordskifteForretning.
KonvJordskifteForretning er subklasse av: MatrikkelenhetGeometriForretning

1.3.20 KonvKartForretning


KonvKartForretning er subklasse av: MatrikkelenhetGeometriForretning

1.3.21 MatrikkelenhetForretning


abstrakt subklasse av forretning som gjelder matrikkelenheter, i motsetning til subklasser som gjelder teiger, grenselinjer eller -punkt. Klassen realiseres gjennom subklasser som representerer de enkelte forretningsklassene.
MatrikkelenhetForretning er en abstrakt klasse.
MatrikkelenhetForretning er subklasse av: Forretning

Attributt

Type

Forklaring

tinglysingsstatusEndretDato

Date


Dato for når forretningens tinglysingsstatus er endret sist. Settes til dagens dato av systemet når tinglysingsstatusKode endres og hver gang rapporten "Melding til tinglysing" genereres.

1.3.22 MatrikkelenhetGeometriForretning


realisasjon av MatrikelenhetForretning for forretninger som gjelder geometri.
MatrikkelenhetGeometriForretning er en abstrakt klasse.
MatrikkelenhetGeometriForretning er subklasse av: MatrikkelenhetForretning

1.3.23 MatrikkelenhetUtgarForretning


realisering av Forretning av typen MatrikkelenhetUtgarForretning.
MatrikkelenhetUtgarForretning er subklasse av: MatrikkelenhetForretning

1.3.24 MatrikulerEksisterendeFesteForretning


realisering av Forretning av typen MatrikulerEksisterende FesteForretning.
MatrikulerEksisterendeFesteForretning er subklasse av: EtablereFesteForretning

1.3.25 NymatrikulerAnleggseiendomForretning


NymatrikulerAnleggseiendomForretning er subklasse av: MatrikkelenhetGeometriForretning

1.3.26 NymatrikuleringForretning


realisering av Forretning av typen NymatrikuleringForretning.
NymatrikuleringForretning er subklasse av: MatrikkelenhetGeometriForretning

1.3.27 OmmatrikuleringForretning


realisering av Forretning av typen OmmatrikuleringForretning.
OmmatrikuleringForretning er subklasse av: MatrikkelenhetForretning

1.3.28 OmmatrikuleringKommuneendringForretning


realisering av Forretning av typen >OmmatrikuleringKommuneendringForretning.
OmmatrikuleringKommuneendringForretning er subklasse av: MatrikkelenhetForretning

1.3.29 OmmatrikuleringKommunesammenslForretning


realisering av Forretning av typen OmmatrikuleringKommunesammenslForretning.
OmmatrikuleringKommunesammenslForretning er subklasse av: MatrikkelenhetForretning

1.3.30 OmregistrerGrunneiendomTilAnleggseiendomForretning


OmregistrerGrunneiendomTilAnleggseiendomForretning er subklasse av: MatrikkelenhetGeometriForretning

1.3.31 OpplosRegistrertJordsameieForretning


OpplosRegistrertJordsameieForretning er subklasse av: MatrikkelenhetGeometriForretning

1.3.32 OpprettNyttJordsameieForretning


OpprettNyttJordsameieForretning er subklasse av: MatrikkelenhetGeometriForretning

1.3.33 PlanlagtFradelingForretning


realisering av Forretning av typen PlanlagtFradelingForretning.
PlanlagtFradelingForretning er subklasse av: MatrikkelenhetForretning

1.3.34 RegistrerAktuellEierForretning


realisering av Forretning av typen RegistrerAktuellEierForretning.
RegistrerAktuellEierForretning er subklasse av: MatrikkelenhetForretning

1.3.35 RegistrerUregistrertJordsameieForretning


RegistrerUregistrertJordsameieForretning er subklasse av: MatrikkelenhetGeometriForretning,MatrikkelenhetForretning

1.3.36 ReseksjoneringForretning


realisering av Forretning av typen ReseksjoneringForretning.
ReseksjoneringForretning er subklasse av: SeksjoneringAvGrunnForretning

1.3.37 ReseksjoneringGABForretning


realisering av Forretning av typen ReseksjoneringGABForretning.
ReseksjoneringGABForretning er subklasse av: MatrikkelenhetForretning

1.3.38 SammenslaOmmatikuleringFestegrunn


SammenslaOmmatikuleringFestegrunn er subklasse av: MatrikkelenhetGeometriForretning

1.3.39 SammenslaingForretning


realisering av Forretning av typen SammenslaingForretning.
SammenslaingForretning er subklasse av: MatrikkelenhetGeometriForretning

1.3.40 SeksjoneringAvGrunnForretning


realisering av Forretning av typen SeksjoneringAvGrunnForretning
SeksjoneringAvGrunnForretning er en abstrakt klasse.
SeksjoneringAvGrunnForretning er subklasse av: MatrikkelenhetGeometriForretning

1.3.41 SeksjoneringForretning


realisering av Forretning av typen SeksjoneringForretning
SeksjoneringForretning er subklasse av: SeksjoneringAvGrunnForretning

1.3.42 SkylddelingForretning


realisering av Forretning av typen SkylddelingForretning.
SkylddelingForretning er subklasse av: MatrikkelenhetGeometriForretning

1.3.43 SlettSeksjoneringForretning


realisering av Forretning av typen SlettSeksjoneringForretning.
SlettSeksjoneringForretning er subklasse av: SeksjoneringAvGrunnForretning

1.3.44 TinglystDokumentIdent


Denne klassen innehodler dokumentident for dokumenter fra tinglysing, spesielt sammenføyninger

Attributt

Type

Forklaring

embete

Integer


Ingen

dokumentAr

Integer


Ingen

dokumentNr

Integer


Ingen

dokumentRnr

Integer


Ingen

1.3.45 sammenslaOmmatrikuleringFestegrunn

 

1.3.46 sammenslaReseksjonering

 

Attributt

Type

Forklaring

sameieBrok

Andel


Ingen

formalSeksjonKode

FormalSeksjonKode


Ingen

 

 

 

1.4 Dataelementer for Adresse

 

1.4.1 Adresse


Matrikkelforskriften § 2d definerer den offisielle addressen som den fullstendige adressen for en
bygning, bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller annet objekt som er registrert med adresse i matrikkelen.
I den offisielle adressen vil bruksenhetsnummer (fra bygg) inngå i den offisielle adressen når dette er
nødvendig for å oppnå unik adresse.
Adresse er en abstrakt klasse.
Adresse er subklasse av: MatrikkelObjekt

Attributt

Type

Forklaring

adressetilleggsnavn

String


nedarvet bruksnavn eller navn på en institusjon eller bygning, brukt som del av den offisielle adressen. Matrikkelforskrift § 2 h.

tilleggsnavnKildeKode

AdressetilleggsnavnKildeKode


opprinnelsen til adressetilleggsnavnet. (§§ 54 og 55 i matrikkelforskriften).

kortnavn

String


en forkortelse av matrikkeladressenavnet dersom dette er på over 25 tegn. Hvis adressetilleggsnavnet er på 25 tegn eller mindre vil kortAdressetilleggsnavn inneholde det samme navnet.

1.4.2 AdresseIdent

 

Attributt

Type

Forklaring

kommunenr

Integer


Ingen

1.4.3 AdressemerkeBestilling


Bestilling av adressemerke for en bolig.

Attributt

Type

Forklaring

bestiltDato

Date


Datoen bestillingen ble lagret (registrert dato). Settes automatisk til dagens dato ved bestilling.

utsattTilDato

Date


Eventuell dato som utskrift av adressemerker skal utsettes til.

mottakerNavn

String


Spesiell setting av hvem som skal motta adressemerket, hvis ikke mottaker skal være tiltakshaver/hjemmelshaver.

sendtTilProduksjonDato

Date


Registrert dato for når bestillingen ble sendt til trykking.

mottakersAdresse

MottakerAdresse


Ingen

1.4.4 Grunnkrets


En kommune er delt inn i flere grunnkretser. En grunnkrets er den minste geografiske enhet det blir kjørt statistikk på.
Grunnkrets er subklasse av: Krets,KretsMedEnKommune

1.4.5 Kirkesogn


I matrikkelen skal identifikasjonen være 8-sifret. To første siffer står for bispedømme, to neste for prosti, to neste for prestegjeld og to siste for sokn.
En kommune er delt inn i ett eller flere kirkesogn, og et kirkesogn består som regel av en samling grunnkretser.
Kirkesogn er subklasse av: Krets,KretsMedEnKommune

Attributt

Type

Forklaring

bispedømme

Integer


Ingen

prosti

Integer


Ingen

prestegjeld

Integer


Ingen

1.4.6 KirkesognIdent


KirkesognIdent er subklasse av: KretsIdent

Attributt

Type

Forklaring

bispedomme

int


Ingen

prosti

int


Ingen

prestegjeld

int


Ingen

1.4.7 Krets


en administrativ eller statistisk inndeling. Kretsene kan være av forskjellige typer, f.eks. grunnkrets. Innen en kommune er kretstypekode og kretsnr entydig.
Krets er en abstrakt klasse.

Attributt

Type

Forklaring

kretsnr

Integer


Kretsens nummer. f.eks. grunnkretsnr.

kretsnavn

String


navn på de ulike kretsene.

1.4.8 KretsIdent


KretsIdent er subklasse av: Ident

Attributt

Type

Forklaring

kommunenr

Integer


Ingen

kretsnr

Integer


Ingen

kretsTypeKodeverdi

String


Ingen

1.4.9 KretsMedEnKommune


en subtype av krets som bare kan være knyttet til en kommune. Dette gjelder kretstypene grunnkrets, kirkesokn og valgkret i tillegg til kommunale kretser.
KretsMedEnKommune er en abstrakt klasse.
KretsMedEnKommune er subklasse av: Krets

1.4.10 KretsMedFlereKommuner


Noen kretstyper kan høre til flere kommuner. Dette er kretstypene postnummerområde og tettsted
KretsMedFlereKommuner er en abstrakt klasse.
KretsMedFlereKommuner er subklasse av: Krets

1.4.11 KretsReferanse

 

Attributt

Type

Forklaring

kretsReferanserKode

KretsReferanseKode


Ingen

referanse

String


Ingen

1.4.12 Matrikkeladresse


adresse i form av et gårds- og bruksnummer og eventuelt et festenummer, eventuelt også et undernummer (Matrikkelforskriften § 2j)
Matrikkeladresse er subklasse av: Adresse

Attributt

Type

Forklaring

undernr

integer


Ingen

1.4.13 MatrikkeladresseIdent


MatrikkeladresseIdent er subklasse av: Ident,AdresseIdent

Attributt

Type

Forklaring

gardsnr

Integer


Ingen

bruksnr

Integer


Ingen

festenr

Integer


Ingen

undernr

Integer


Ingen

1.4.14 MultiPolygon


polygon

1.4.15 OmradeIdent

 

Attributt

Type

Forklaring

kommunenr

Integer


Ingen

omradenavn

String


Ingen

1.4.16 Postnummeromrade


Postnummerområder kommer fra Posten Norge. Et postnummerområde kan gå over flere kommuner.
Postnummerområder er 4-sifret, med ledende nuller.
Postnummeromrade er subklasse av: Krets,KretsMedFlereKommuner

1.4.17 Tettsted


Tettsted er definert som en hussamling med minst 200 innbyggere der avstanden mellomhusene normalt ikke overstiger 50 meter. Det er SSB som avgjør om nye husansamlinger skal defineres som tettsted, men i praksis fungerer det slik at kommunen selv trekker
nye grenser og sender årlig dokumentasjon for endringene til byrået som eventuelt godkjenner endringene.
Tettsted er subklasse av: Krets,KretsMedFlereKommuner

1.4.18 Valgkrets


stemmekretser for kommune- fylkestings- og stortingsvalg. Valgkretsene fastsettes av valgstyret i den enkelte kommune.
Valgkrets er subklasse av: Krets,KretsMedEnKommune

1.4.19 Veg


klassen Veg er brukt for å ha en overbygning over adressekode og adressenavn i datamodellen for matrikkelen. Tilsvarende anvendelse av begrepet Veg finnes ikke i matrikkelforskriften.

Attributt

Type

Forklaring

adressekode

Integer


et nummer som entydig identifiserer adresserbare gater, veger, stier, plasser og områder som er ført i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2

adressenavn

String


navn på gate, veg, sti, plass eller område som ført i matrikkelen. (matrikkelforskriften § 2e)

kortAdressenavn

String


En forkortelse av adressenavnet dersom dette er på mer enn 22 tegn. Hvis adressenavnet er på 22 tegn eller mindre vil kortAdressenavn inneholde det samme navnet. Matrikkelforskriften § 51. Skal alltid brukes ved utveksling av data med andre systemer.

1.4.20 VegIdent

 

Attributt

Type

Forklaring

kommunenr

int


Ingen

adressekode

int


Ingen

1.4.21 Vegadresse


adresse i form av et adressenavn og et adressenummer (matrikkelforskriften § 2i)..
Vegadresse er subklasse av: Adresse

Attributt

Type

Forklaring

nr

Integer


Del av adressenummer som er definert slik i matrikkelforskrift:
et nummer og en eventuell bokstav (husnummer) som entydig identifiserer eiendommer, anlegg, bygninger eller innganger til bygninger innenfor en adresserbar gate, veg, sti, plass eller område (Forskrift § 2f).

bokstav

String


del av adressenummer.
Ved behov kan det i tillegg til tallet brukes en etterfølgende bokstav. Bokstav skal bare brukes for å unngå omnummerering i tidligere tildelte adresser. Bokstav skal gis i alfabetisk rekkefølge. (matrikkelforskrift § 52 tredje ledd).

1.4.22 VegadresseIdent


VegadresseIdent er subklasse av: Ident,AdresseIdent

Attributt

Type

Forklaring

adressekode

Integer


Ingen

nr

Integer


Ingen

bokstav

String


Ingen

1.4.23 KommunalKrets - Denne klassen tilhører kommunal tilleggsdel


kommunene kan definere andre kommunale kretstyper enn de generelle. Dette er for for eksempel skolekrets eller bydel..
KommunalKrets er subklasse av: Krets,KretsMedEnKommune

1.4.24 KommunalKretstypeKode - Denne klassen tilhører kommunal tilleggsdel


Kretstyper som bare er gyldig i en kommune. Inneholder også skolekrets, som er en kommunal kretstype.
KommunalKretstypeKode er subklasse av: KretstypeKode

Attributt

Type

Forklaring

kretstypeKode

String


Ingen

kretstypeNavn

String


Ingen

1.4.25 KretsTillegg - Denne klassen tilhører kommunal tilleggsdel

 

 

 

1.5 Dataelementer for Bygning

 

1.5.1 Bruksenhet


Med bruksenhet menes bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. bolig, kontorenhet, verksted og lager, dvs. et rom eller en samling rom og åpne deler som sammen anvendes i en bestemt hensikt av en bruker, som kan være eier, leier eller annen bruksretts
haver. (Fra merknadene til matrikkelforskriften §3).
For bygning som ikke har en reell bruksenhet, skal bruker opprette en "fiktiv" bruksenhet av typen Unummerert. dette gjøres for å ta vare på knytning til matrikkelenhet og adresse på samme måte både for bygninger med og uten bruksenheter.

Attributt

Type

Forklaring

etasjeplankode

Etasjeplankode


Etasjeplanet bruksenheten ligger på. Kan for eksempel være Hovedetasje eller underetasje.

etasjenr

Integer


Etasjenr innenfor etasjeplanet bruksenheten ligger på; del av logisk ident.

lopenr

Integer


Løpenr innen for etasjen bruksenheten ligger på; del av logisk ident.

bruksenhetstypeKode

BruksenhetstypeKode


Hva bruksenheten brukes til. Er en av gitte, lovlige typer.

bruksAreal

Double


Alt bruksareal som hører til bruksenheten, uansett etasje.
Boder og rom i underetasje og kjeller i blokker o.l. skal tas med dersom de tydelig tilhører de enkelte bruksenhetene spesielt. Rom som er felles for flere bruksenheter, f.eks felles trapp, gangareal, fellesrom og boder som ikke kan spesifiseres på brukse
nhet, tas derimot ikke med.
Måling av bruksareal følger NS 3940. Unntak er at arealene skal gis i hele kvm. Arealet for store piper og kanaler trekkes ikke fra.

antallRom

Integer


Antall rom for varig opphold, f.eks. stue, soverom, peisestue, kontor o.l.

antallBad

Integer


Antall bad i bruksenheten, inkludert rom med dusj.

antallWC

Integer


Antall klosettskåler i bruksenheten.

kjøkkenTilgang

KjokkenKode


Bruksenhetens tilknytning til kjøkken. Er en av lovlige koder.

1.5.2 BruksenhetIdent

 

Attributt

Type

Forklaring

etasjeplanKode

Etasjeplankode


Ingen

etasjenr

int


Ingen

lopenr

int


Ingen

1.5.3 Bygg


Supertype som realiseres gjennom Bygning og Bygningsendring.
Bygg er en abstrakt klasse.

Attributt

Type

Forklaring

bygningsnr

Integer


En entydig identifikasjon av bygnigen. Bygningsnumrene er unike på landsbasis, og tildeles automatisk.

lopenr

Integer


Løpende nummerering av bygningsendringer til en bygning.

bygningstatusKode

BygningstatusKode


For å ta vare på bygningens nåværende status. I spesielle tilfeller kan et bygg få igangsettingstillatelse og ferdigattest for en del av bygget, og så igangsettingstillatelse for en annen del.

opprinnelsesKode

OpprinnelsesKode


angir hvordan bygget opprinnelig ble registrert.

næringsgruppeKode

NæringsgruppeKode


Hvilken næringsgruppe som opptar størst andel av samlet areal i bygget.
Unntak: Dersom bolig er kombinert med annen næring skal bygget ikke gis næringsgruppe bolig.

harHeis

Boolean


Om det er heis eller ikke i bygningen.

energikildeKode

EnergikildeKode


Hvilken energikilde bygget baserer seg på.

oppvarmingsKode

OppvarmingsKode


Kode for hvilket fyringssystem som utgjør hovedoppvarmingen. Kombinasjonskodene brukes kun dersom to fyringssystemer er likeverdig.

vannforsyningsKode

VannforsyningsKode


Kode for type vannforsyning. Privat vannverk defineres som nett som forsyner mer enn 100 personer eller 20 husstander.

avløpsKode

AvlopsKode


Hvilken avløpsordning bygget benytter seg av.

bebygdAreal

Double


Grunnflaten av bygningen. Det vil si det arealet bygget tar av eiendommen det står på.

harSefrakminne

Boolean


angir om bygget har registrert sefrakminner eller ikke.

harKulturminne

Boolean


angir om bygget har registrert kulturminner fra Askeladden eller ikkel.

1.5.4 ByggIdent

 

Attributt

Type

Forklaring

bygningsnr

long


Ingen

1.5.5 Bygning


realisasjon av Bygg. I noen tilfeller kalt hovedbygg.
Bygning er subklasse av: Bygg

Attributt

Type

Forklaring

bygningstypeKode

BygningstypeKode


Bygningens bygningstype

ufullstendigAreal

Boolean


Om arealopplysninger på bygget/bruksenheter/etasjer er fullstendig, dvs om bygget inneholder mer enn dets tilbygg.

1.5.6 BygningIdent


BygningIdent er subklasse av: ByggIdent

1.5.7 BygningsStatusHistorikk


Hvilken status en bygning har og hvilke den har gjennomgått. Inneholder historikk.

Attributt

Type

Forklaring

bygningStatusKode

BygningstatusKode


Hvilken status, f.eks. at ferdigattest er gitt. Er en av gitte, lovlige statuser.

dato

Date


Datoen hvor bygningen nådde statusen. Kan mangle.

registrertDato

Date


Registrert dato legges automatisk på ved innlegging av en ny dato.

1.5.8 Bygningsendring


realisasjon av Bygg som omfattter tilbygg, påbygg, underbygg og ombygginger.
Bygningsendring er subklasse av: Bygg

Attributt

Type

Forklaring

bygningsendringskode

Bygningsendringskode


Hvordan bygningsendringen er bygget i forhold til bygningen

1.5.9 BygningsendringIdent


BygningsendringIdent er subklasse av: ByggIdent

Attributt

Type

Forklaring

lopenr

Integer


Ingen

1.5.10 Etasje


DEFINISJON
Etasje i bygning.
BESKRIVELSE
For å kunne angi areal pr. etasje, siden bruksenheter kan gå over flere etasjer.

Attributt

Type

Forklaring

etasjeplankode

Etasjeplankode


Hvilket plan etasje ligger i, f.eks. om det er en underetasje eller loftsetasje. Er en av gitte, lovlige typer.

etasjenr

Integer


Fortløpende nummerering av etasjer som har samme type.
Kjeller- og underetasjer nummereres fra terrengnivå og nedover, dvs. har nummer 1 øverst. Hoved- og loftsetasjer nummereres fra terrengnivå og oppover, dvs. har nummer 1 nederst.

antallBoenheter

Integer


Antall boenheter i etasjen. Beregnes automatisk av systemet etter bruksenheter av type bolig på etasjen.
En bruksenhet regnes bare med i den etasjen den har sin inngang.

bruksarealTilBolig

Double


Etasjens samlede brukareal til boligformål. I boligbygg regnes garasje som bruksareal til bolig når garasjen tilhører en bolig, også ved på/tilbygg av garasje.
Arealmålingen følger NS 3940. Unntak er:
- Arealene skal angis i hele kvadratmeter.
- Areal for store piper og kanaler skal ikke trekkes fra.
På etasjenivå omfatter bruksarealet i utgangspunktet alt tilgjengelig areal. Inspeksjonsluke ut i ellers utilgjengelig areal gjør ikke arealet tilgjengelig i denne sammenhengen. Åpning for trapper, heiser ol. og vegger mellom bruksenhetene skal trekkes fr
a. Når planet er loft måles arealet ut til 0,6m utenfor høyden på 1,9m.

bruksarealTilAnnet

Double


Bruksareal til annet enn bolig i henhold til NS 3940 med diverse unntak.
Unntak fra NS 3940 er:
- Arealene skal angis i hele kvm
- Areal for store piper og kanaler trekkes ikke fra
På etasjenivå omfatter arealet i utgangspunktet alt tilgjengelig areal. Inspeksjonsluke ut til ellers utilgjengelig areal gjør ikke arealet tilgjengelig i denne sammenhengen. Åpning for trapper, heiser ol. og vegger mellom bruksenheter skal trekkes fra. D
ersom planet er loft, måles arealet ut til 0,6m utenfor høyden på 1,9m.

bruksarealTotalt

Double


Totalt bruksareal

alternativtAreal

Double


Alternativt areal i etasjen. Kommunene bestemmer hva de vil legge i feltet, f.eks. leieareal.

alternativtAreal2

Double


Alternativt_areal_2. Feltet er til fri disposisjon for kommunene.

1.5.11 Etasjedata


angir summen av informasjonen på de enkelte bruksrenhetene i etasjene. Gir totalen for alle etasjoene.

Attributt

Type

Forklaring

sumAntallBoenheter

int


Sum antall boenheter på bygning (bruksenheter av type bolig)

sumBruksarealTilBolig

double


Sum bruksareal til bolig på bygning

sumBruksarealTilAnnet

double


Sum bruksareal til annet enn bolig på bygning

sumBruksarealTotalt

double


Sum totalt bruksareal på bygning

sumAlternativtAreal

double


Sum alternativt areal på bygning

sumAlternativtAreal2

double


Sum alternativt areal2 på bygning

1.5.12 Kontaktperson


etter matrikkelforskriften § 3(1) b) omfatter matrikkelen opplysninger om kontaktperson for bygning. I følge merknadene til denne bestemmelsen kan det registreres flere kontaktpersoner til hver bygning og disse kan ha ulike roller, f.eks. tiltakshaver ell
er forretningsfører.

Attributt

Type

Forklaring

kontaktpersonKode

KontaktpersonKode


Type kontaktforhold som personen/organisasjonen har mot bygningen. Er en av gitte, lovlige koder.

datofra

Date


Dato for personens ikrafttreden i rollen.

 

 

 

1.6 Dataelementer for Bruker

 

1.6.1 AksessRettighet


Definerer en rettighet til å lese/skrive en avgrenset del av Matrikkelen.

1.6.2 AksessType


Denne klassen definerer tilgangstyper for de enkelte objekttyper i Matrikkelen.
AksessType er subklasse av: Enum

Attributt

Type

Forklaring

Les

String


Ingen

NyOppdaterSlett

String


Ingen

Ny

String


Ingen

Oppdater

String


Ingen

Slett

String


Ingen

1.6.3 Bruker


Informasjon om en bruker, samt brukerinstillinger, registrert i matrikkelsystemet.

Attributt

Type

Forklaring

brukernavn

String


Ingen

navn

String


Ingen

adresse

String


Ingen

postadresse

String


Ingen

emailadresse

String


Ingen

telefonnummer

String


Ingen

endrePassordVedInnlogging

Boolean


Ingen

standardMalestokk

Integer


Ingen

pekeRadius

Double


Ingen

snappetoleranse

Double


Ingen

standardStiForBakgrunnskart

String


Ingen

brukStoreKnapper

Boolean


Ingen

1.6.4 BrukerRettighet


En rettighet som en bruker kan ha angående lesing eller oppdatering av data innenfor et geografisk område.

1.6.5 DataForWMS

 

Attributt

Type

Forklaring

adresseTilURL

String


Ingen

anonymTilkobling

boolean


Ingen

kreverTicket

boolean


Ingen

visesVedOppstart

boolean


Ingen

1.6.6 Domeneavgrensning


Denne klassen definerer avgrensninger i domenemodellen for bruk ved autorisasjon av brukere. Avgrensningen går på domenebobler så hver DomeneAvgrensning inneholder en liste av typer/klasser for domenebobler. I hovedsak spesifiseres kun superklassen for et
hierarki (adresse, matrikkelenhet, forretning, osv), men et unntak er hierarkiet for Person.
Domeneavgrensning er subklasse av: Enum

Attributt

Type

Forklaring

AlleMatrikkeldata

String


Inkluderer alle de andre avgrensningene.

MatrikkelKjernedata

String


Får oppdatere Adresse, AdressemerkeBestilling, AnnenPerson, Bruksenhet, Bygning, Endring, Forretning, Gate, Grenselinje, Grensepunkt, Krets, Matrikkelenhet, Omrade, Teig.

Sefrakdata

String


Får oppdatere Sefrakminne.

Kommunedata

String


Får oppdatere Kommune, Fylke, KommuneListe.

Brukerdata

String


Får oppdatere Bruker.

RegisterInndata

String


Får oppdatere ting som kan komme fra eksterne registre/batch-oppdateringer: Matrikkelenhet, SammenfoyningForretning, AnnenPerson, Krets, Adresse, FysiskPerson, JuridiskPerson.

BrukerRettighetdata

String


Får oppdatere Brukerrettighetlister.

Koder

String


Får oppdatere Kode inkl. KommunaleKretstypeKoder.

FoBData

String


Får oppdatere Kode inkl. KommunaleKretstypeKoder.

Postendata

String


Får oppdatere Kode inkl. KommunaleKretstypeKoder.

Driftdata

String


Ingen

Adressemerkebestillingdata

String


Ingen

Jobbkodata

String


Ingen

Grunnforurensingdata

String


Ingen

Kulturminnedata

String


Ingen

Postnummerdata

String


Ingen

1.6.7 Forvaltningsomrade


et forvaltningsområde er en geografisk avgrensning. Dette kan brukes til å angi et område av Norge i forbindelse med tildeling eller håndheving av rettigheter til å hente eller oppdatere data i Matrikkelen.

1.6.8 KommuneForvaltningsomrade


Et forvaltningsområde dekker en eller flere kommuner.
KommuneForvaltningsomrade er subklasse av: Forvaltningsomrade

1.6.9 KommunelisteForvaltningsomrade


En kommuneliste er en liste over kommuner som skal brukes i brukerhåndteringen. Flere kommuner kan gå sammen om felles matrikkelføring, og det brukes da en forhåndsdefinert kommuneliste for dette.
KommunelisteForvaltningsomrade er subklasse av: Forvaltningsomrade

1.6.10 LandForvaltningsomrade


Et forvaltningsområde som dekker hele landet.
LandForvaltningsomrade er subklasse av: Forvaltningsomrade

 

 

1.7 Dataelementer for Person

 

1.7.1 AnnenPerson


andre personer/enheter enn de som kommer fra folkeregisteret/Enhetsregisteret.
Deres ident består av dato+løpenr, bare løpenr eller kommunen har tildelt dem et kortnr.
AnnenPerson er subklasse av: Person

Attributt

Type

Forklaring

identifikasjonsKode

PersonIdKode


Ingen

kategoriKode

PersonKategoriKode


Ingen

statusKode

PersonStatusKode


Ingen

fortrolig

Boolean


Ingen

1.7.2 AnnenPersonIdent


AnnenPersonIdent er subklasse av: PersonIdent

Attributt

Type

Forklaring

nr

String


Ingen

personIdKode

PersonIdKode


Ingen

1.7.3 Bostedsadresse


representerer bostedsadresser som kommer fra Det sentrale folkeregister (DSF).

Attributt

Type

Forklaring

kommunenr

Long


Ingen

adressekode

Long


Ingen

husnr

Integer


Ingen

husbokstav

String


Ingen

gardsnr

Long


Ingen

bruksnr

Long


Ingen

festenr

Long


Ingen

undernr

Integer


Ingen

bruksenhetsnr

String


Ingen

postnr

String


Ingen

1.7.4 Det sentrale personregister


Det sentrale personregister (DSP) inneholder alle personene i Norge.
ANNET
Personer i Matrikkelen oppdateres automatisk ved endringer i DSP

1.7.5 Enhetsregisteret


Enhetsregisteret (ER) inneholder organisasjoner og foretak i Norge. Matriikkelen oppdateres via jevnlige koblinger med ER.

1.7.6 FysiskPerson


Matrikkelen inneholder alle personer fra Folkeregisteret, de er lagret som personer med fødselsnr.
De oppdateres fra folkeregisteret og kan bare refereres til i Matrikkelen.
FysiskPerson er subklasse av: Person

Attributt

Type

Forklaring

fornavn

String


Ingen

etternavn

String


Ingen

spesifisertRegTypeKode

SpesifisertRegTypeKode


Ingen

personStatusKode

PersonStatusKode


Ingen

1.7.7 FysiskPersonIdent


FysiskPersonIdent er subklasse av: PersonIdent

Attributt

Type

Forklaring

fnr

String


Ingen

1.7.8 JuridiskPerson


Matrikkelen inneholder alle enheter fra Enhetsregisteret, de er lagret som personer med organisasjonsnr.
De oppdateres fra enhetsregisteret og kan bare refereres til i Matrikkelen.
JuridiskPerson er subklasse av: Person

Attributt

Type

Forklaring

slettetDato

Date


Dato for når personen ble slettet, kommer fra Enhetsregisteret.

1.7.9 JuridiskPersonId


intern ID for JuridiskPerson.
JuridiskPersonId er subklasse av: PersonId

1.7.10 JuridiskPersonIdent


JuridiskPersonIdent er subklasse av: PersonIdent

Attributt

Type

Forklaring

organisasjonsnrr

String


Ingen

1.7.11 MottakerAdresse


DEFINISJON
Adresse som består av adresselinjer, poststed og evt. land.

Attributt

Type

Forklaring

adresselinje1

String


linje 1 i mottakeradresen

adresselinje2

String


linje 2 i mottakeradressen

adresselinje3

String


linje 3 i mottakeradressen.

1.7.12 OrganisasjonsformKode


Organisasjonsform for juridisk person, kommer fra Enhetsregisteret.
OrganisasjonsformKode er subklasse av: Kode

Attributt

Type

Forklaring

orgformKode

String


Ingen

orgformNavn

String


Ingen

1.7.13 Person


er en samlebetegnelsen for juridiske og fysiske og andre personer.
En Person har eller har hatt et forhold til en eller flere matrikkelenheter eller bygninger.
Den kan være en person fra personregisteret, en organisasjon/enhet fra enhetsregisteret, eller en person kommunen har registrert.
BESKRIVELSE
Personene/organisasjonene er identifisert med fødselsnr., organisasjonsnr. eller med internt løpenr, evt. kombinert med fødselsdato.
EKSEMPEL
Hjemmelshavere, aktuelle eiere og kontaktinstanser til eiendommer ligger i person/organisasjon. Det samme gjør bygningers kontaktpersoner.
Person er en abstrakt klasse.
Person er subklasse av: MatrikkelObjekt

Attributt

Type

Forklaring

nr

String


Personidkoden bestemmer hva som er lovlig innhold i identen. Hvis f.eks. idkode er 'F' (fødselsnr), skal ident inneholde et fødselsnr.

navn

String


Navn på person. For FysiskPerson inneholder feltet fulltNavn.

1.7.14 PersonIdent

 

 

 

1.8 Dataelementer for Kommune

 

 

1.8.1 Fylke


Et norsk fylke. Alle kommuner ligger innenfor et fylke.

Attributt

Type

Forklaring

fylkesnr

String


Entydig tosifret nr på fylke. Skal skrives med ledende nuller.

navn

String


Entydig navn på fylket.

gyldigTilDato

Date


Eventuell dato for når fylket utgikk.

1.8.2 FylkeIdent

 

Attributt

Type

Forklaring

fylkenr

String


Ingen

1.8.3 Kommune


Inneholder alle kommunene i Norge. Alle matrikkelenheter ligger innenfor en bestemt kommune.
Kommunaldepartementet forvalter Kommuneregisteret, og endringer legges manuelt inn i Matrikkelen.

Attributt

Type

Forklaring

kommunenr

String


Firesifret entydig kommunenr. Skal skrives med ledende nuller

kommunenavn

String


Navn på kommune. Navnet er ikke entydig.

gyldigTilDato

Date


Eventuell dato for når kommunen utgikk.

koordinatsystemKode

KoordinatsystemKode


Koordinatsystem for lagring av matrikkelkartet for denne kommunen.

konverteringStatus

String


Status etter konvertering. Denne skal inneholde en tekst med når konvertering til produksjonsdatabasen er godkjent av iverksettingsteamet. Når feltet er null er konverteringen ikke godkjent enda og oppdateringer på kommunen i produksjonsdatabasen skal ikk
e være mulig.

laast

Boolean


Flagger om denne kommunen er låst for oppdateringer. Settes når uttak fra GAB starter for sluttkonvertering av konverteringsgruppen som kommunen tilhører, og låses opp når sluttkonverteringen er godkjent for konverteringsgruppen. Kommunen kan også låses f
or oppdateringer senere av andre årsaker.

senterpunkt

Position


Senterpunkt for kommunen, og det punktet kartet vil sentreres på når man går inn i kommunen.

sprakform

Sprakform


Standard språkform for kommunen. Skal benyttes som standard for rapporter, med mindre det overstyres for den enkelte rapport. En bruker kan ha egen innstilling for språkform som overstyres kommunens innstilling når det gjelder språkform i brukergrensesnit
tet til klienten.

1.8.4 KommuneIdent

 

Attributt

Type

Forklaring

kommunenr

Integer


Ingen

1.8.5 Kommuneliste

 

 

 

1.9 Dataelementer for kommunal tilleggsdel

 

1.9.1 AdresseReferanse - Denne klassen tilhører kommunal tilleggsdel


Referanse på adressen til kommunale eller andre arkiv. Brukes også for å opplyse om spesielle forhold på adressen.

Attributt

Type

Forklaring

adresseReferanseKode

AdresseReferanseKode


Kode for type referanse. Må være gitt.

referanse

CharacterString


Referanse i arkivet eller annen informasjon. Må være gitt.

1.9.2 AdresseTillegg - Denne klassen tilhører kommunal tilleggsdel


Kommunal tilleggsdel for Adresse

Attributt

Type

Forklaring

kartblad

String


Hvilket kartblad adressens koordinat ligger på.

1.9.3 BygningTillegg - Denne klassen tilhører kommunal tilleggsdel


Kommunal tilleggsdel for Bygning

Attributt

Type

Forklaring

alternativtArealBygning

double


DEFINISJON
Alternativt areal på bygning oppgis i hele kvadratmeter summert for hele bygget. Kommunen stilles fritt til å legge inn det areal som den ønsker, f.eks. areal for beregning av kommunale avgifter (f.eks. leieareal).

antallEtasjer

int


DEFINISJON
Hvor mange etasjer bygget har. Kan være 0.
Er ikke det samme som sum av antall Etasje

antallRøkløp

int


DEFINISJON
Hvor mange røkløp bygningen har.

brenseltankNedgravd

int


DEFINISJON
Årstall med 4 sifre for nedgraving av brenseltank.

septiktank

Boolean


Om bygningen har septiktank.

kartblad

String


Hvilket kartblad bygningens koordinat ligger på.

kildePrivatVannforsyningKode

KildePrivatVannforsyningKode


Kode for hva som er vannkilde dersom bygget ikke er tilknyttet offentlig eller privat vannverk. Standardverdi er Ikke oppgitt

privatKloakkRensingsKode

PrivatKloakkRensingsKode


Kode for rensing av kloakk dersom kloakken er privat.
Standardverdi er Ikke oppgitt

renovasjonsKode

RenovasjonsKode


Kode for hvilken type renovasjon bygget er tilknyttet.
Standardverdi er Ikke oppgitt.

fundamenteringsKode

FundamenteringsKode


DEFINISJON
Kode for type byggemateriale i byggets fundament. Fundamentering er den delen av bygget som overfører virkende krefter direkte til grunnen.
Standardverdi er Ikke oppgitt

materialeIYtterveggKode

MaterialeIYtterveggKode


De materialtyper som utgjør mer enn en fjerdepart av konstruksjonene i yttervegger. Det kan registreres flere koder pr. bygg.

vertikalBærekonstrKode

VertikalBærekonstrKode


Kode for de materialtyper som utgjør mer enn en fjerdepart av de vertikale bærekonstruksjonene. Det kan registreres flere koder pr. bygg.
Vertikale bærekonstruksjoner er bærende deler i vegger o.l., f.eks reisverket.

horisontalBærekonstrKode

HorisontalBærekonstrKode


De materialtyper som utgjør mer enn fjerdepart av konstruksjonen. Det kan oppgis flere materialtyper pr. bygg.
Horisontale bærekonstruksjoner er bærende deler i tak, gulv o.l., f.eks. bjelkelaget.

1.9.4 BygningsReferanse - Denne klassen tilhører kommunal tilleggsdel


Referanse på bygning.
DEFINISJON
Referanse til arkiver hvor bygningen behandles. Kan også være viktige datoer eller egenskaper til bygget.
Referansen har en kode for referansetype og en tekst.

Attributt

Type

Forklaring

bygningsReferanseKode

BygningReferanseKode


Bygningsreferansekode
DEFINISJON
Koder for referansetyper

referanse

CharacterString


Referanse
DEFINISJON
String med referansetekst

1.9.5 GateReferanse - Denne klassen tilhører kommunal tilleggsdel


Referanse på gaten til kommunale eller andre arkiv. Brukes også for å opplyse om spesielle forhold på gaten.

Attributt

Type

Forklaring

gateReferanseKode

GateReferanseKode


Kode for type referanse. Må være gitt.

referanse

String


Referanse i arkivet eller annen informasjon. Må være gitt.

1.9.6 GateTillegg - Denne klassen tilhører kommunal tilleggsdel


Kommunal tileggsdel for gate

1.9.7 Kommentar - Denne klassen tilhører kommunal tilleggsdel

 

Attributt

Type

Forklaring

etat

EtatsKode


Ingen

kommentarType

KommentarTypeKode


Ingen

kommentar

CharacterString


Ingen

saksnr

CharacterString


Ingen

lagretDato

Date


Ingen

1.9.8 MatrikkelenhetReferanse - Denne klassen tilhører kommunal tilleggsdel


Referanse knyttet til matrikkelenhet, teig, teiggrense, grensepunkt.
Referanser som legges inn på grensepunkt knyttes også til punktets teiggrenser, teigrensenes teiger og teigenes matrikkelenheter.
Referanser som legges inn på teiggrense knyttes også til teigrensens teiger og teigenes matrikkelenheter.
Referanser som legges inn på teig knyttes også til teigens matrikkelenheter.

Attributt

Type

Forklaring

matrikkelenhetReferanse

MatrikkelenhetReferanseKode


Matrikkelreferansekode
DEFINISJON:
Koder for referansetyper

referanse

CharacterString


Referansetekst.

1.9.9 MatrikkelenhetTillegg - Denne klassen tilhører kommunal tilleggsdel

 

Attributt

Type

Forklaring

brukAvGrunn

BrukAvGrunnKode


Matrikkelenhetens bruk av grunn. Kommer fra Tinglysinga, kan være manglende vedlikeholdt.

kartblad

CharacterString


Matrikkelenhetens kartblad, fra GAB.

1.9.10 TeigTillegg - Denne klassen tilhører kommunal tilleggsdel

 

Attributt

Type

Forklaring

informasjon

CharacterString


Generell informasjon om teigen

1.9.11 TeiggrenseTillegg - Denne klassen tilhører kommunal tilleggsdel

 

Attributt

Type

Forklaring

informasjon

CharacterString


Generell informasjon om teiggrensen

1.9.12 TeiggrensepunktTillegg - Denne klassen tilhører kommunal tilleggsdel

 

Attributt

Type

Forklaring

grensepunktnr

String


Ingen

 

 

 

1.10 Dataelementer for aktivitetsliste

 

1.10.1 Aktivitet


oppgaver som skal utføres som følge av meldinger i aktivitetslista.

Attributt

Type

Forklaring

opphav

Opphav


Ingen

1.10.2 GrunnervervMelding


meldinger fra veg- eller jernbanemyndigheten i forbindelse med erverv av grunn til offentlig veg eller jernbane.
GrunnervervMelding er subklasse av: Melding,MatrikkelenhetMelding

1.10.3 Hjemmel


Informasjon om hjemmel i en tinglysingMelding

Attributt

Type

Forklaring

andelsnr

Integer


Ingen

andelTeller

Long


teller i andelsbrøk

andelNevner

Long


nevner i andelsbrøk

eierforhold

TinglystEierforhold


Ingen

hjemmelshaver

PersonId


Ingen

1.10.4 JordskifteKrevdMelding


meldinger fra jordskifteretten i forbindelse med krav om jordskifte.
JordskifteKrevdMelding er subklasse av: Melding,MatrikkelenhetMelding

1.10.5 LokalAktivitetsliste


Aktivitetsliste som ligger lagret lokalt. Må ha opplysning om hvor lagring skjer.
LokalAktivitetsliste er subklasse av: Aktivitet

1.10.6 MatrikkelenhetMelding


superklasse for ulike typer meldinger knyttet til matrikkelenhet.
MatrikkelenhetMelding er subklasse av: Melding

1.10.7 Melding


superklasse for ulike typer meldinger.

Attributt

Type

Forklaring

navn

String


Kortfattet beskrivelse av melding

type

Meldingstype


Type melding

dato

Date


Meldingsdato

reservertAv

String


Hvem som har reservert meldingen for behandling

meldingStatus

Meldingsstatus


informasjon om meldingsstatus. En av flere lovlige koder.

meldingsdetalj

String


Detaljinformasjon om melding

feil

String


Ingen

1.10.8 RolleMatrikkelenhetMelding

 

Attributt

Type

Forklaring

rolle

RollIeIMelding


Beskriver matrikkelenhetens rolle i transaksjonsmelding fra tinglysingen.

1.10.9 SentralAktivitetsliste


Aktivitetsliste som ligger lagret i sentral matrikkel.
SentralAktivitetsliste er subklasse av: Aktivitet

1.10.10 TinglysingInformasjon


TinglysingInformasjon er subklasse av: Melding,MatrikkelenhetMelding

1.10.11 TinglysingMelding


TinglysingMelding er subklasse av: Melding,MatrikkelenhetMelding

Attributt

Type

Forklaring

dokumentDato

Date


Ingen

merknader

String


Ingen

ufullstendigMelding

Boolean


meldinger som gjelder behandling av transaksjoner fra tinglysingen.

 

 

 

1.11 Dataelementer for endringslog

 

1.11.1 AdresseEndring


AdresseEndring er subklasse av: Endring

Attributt

Type

Forklaring

adressetilleggsnavn

String


Ingen

gammelTilleggsnavnKildeKode

AdressetilleggsnavnKildeKode


Ingen

1.11.2 AnleggsprojeksjonsFlateEndring


AnleggsprojeksjonsFlateEndring er subklasse av: Endring

1.11.3 AnleggsprojeksjonsgrenseEndring


AnleggsprojeksjonsgrenseEndring er subklasse av: Endring

1.11.4 AnleggsprojeksjonspunktEndring


AnleggsprojeksjonspunktEndring er subklasse av: Endring

1.11.5 AnnenPersonEndring


AnnenPersonEndring er subklasse av: PersonEndring

1.11.6 Bruker


Bruker er subklasse av: MatrikkelObjekt

1.11.7 BruksenhetEndring


BruksenhetEndring er subklasse av: Endring

1.11.8 BygningEndring


BygningEndring er subklasse av: Endring

Attributt

Type

Forklaring

gammelBygningstypeKode

BygningstypeKode


Ingen

1.11.9 BygningsendringEndring


BygningsendringEndring er subklasse av: Endring

1.11.10 Endring


Endringstype angis med type-aggregeringen. Avhengig av faktisk endringstype, vil ident/utgattIdent være populert eller ikke:
Oppdatering og Nyoppretting: ident: !=null, utgattIdent=null, ident gjelder for objektet etter hendelsen
Sletting: ident: ==null, utgattIdent != null: utgått ident gjelder for det slettede objektet
IdentEndring: ident! != null, utgattIdent!!= null: utgattIdent er gammel ident, ident er ident etter identendring
Endring er en abstrakt klasse.

Attributt

Type

Forklaring

gjelderAlleKommuner

Boolean


Ingen

endringstidspunkt

Date


dato for endring

brukernavn

String


Brukernavn til den som har utført endringe

endringsnummer

Long


et unikt løpenummer som identifiserer endringen.

1.11.11 ForretningsEndring


ForretningsEndring er subklasse av: Endring

1.11.12 FylkeEndring


FylkeEndring er subklasse av: Endring

1.11.13 FysiskPersonEndring


FysiskPersonEndring er subklasse av: PersonEndring

1.11.14 GrunnervervEndring


GrunnervervEndring er subklasse av: Endring

1.11.15 GrunnforurensingEndring


GrunnforurensingEndring er subklasse av: Endring

1.11.16 Ident


Ident er en abstrakt klasse.

Attributt

Type

Forklaring

unikId

Long


Ingen

1.11.17 JordskifteKrevdEndring


JordskifteKrevdEndring er subklasse av: Endring

1.11.18 JuridiskPersonEndring


JuridiskPersonEndring er subklasse av: PersonEndring

1.11.19 KlageEndring


KlageEndring er subklasse av: Endring

1.11.20 KodeEndring


KodeEndring er subklasse av: Endring

1.11.21 KommuneEndring


KommuneEndring er subklasse av: Endring

1.11.22 KommuneForEndring

 

Attributt

Type

Forklaring

discriminator

String


Ingen

1.11.23 KretsEndring


KretsEndring er subklasse av: Endring

1.11.24 KulturminneEndring


KulturminneEndring er subklasse av: Endring

1.11.25 MatrikkelObjekt


MatrikkelObjekt er en abstrakt klasse.

1.11.26 MatrikkeladresseEndring


MatrikkeladresseEndring er subklasse av: Endring,AdresseEndring

1.11.27 MatrikkelenhetEndring


MatrikkelenhetEndring er subklasse av: Endring

1.11.28 PersonEndring


PersonEndring er subklasse av: Endring

1.11.29 SamlaFastEiendomEndring


SamlaFastEiendomEndring er subklasse av: Endring

1.11.30 SefrakminneEndring


SefrakminneEndring er subklasse av: Endring

1.11.31 TeigEndring


TeigEndring er subklasse av: Endring

1.11.32 TeiggrenseEndring


TeiggrenseEndring er subklasse av: Endring

1.11.33 TeiggrensepunktEndring


TeiggrensepunktEndring er subklasse av: Endring

1.11.34 VegEndring


VegEndring er subklasse av: Endring

Attributt

Type

Forklaring

gammeltAdressenavn

String


Evt nytt vegnavn. Kan brukes til historikk på vegnavn.

1.11.35 VegadresseEndring


VegadresseEndring er subklasse av: Endring,AdresseEndring

Attributt

Type

Forklaring

adressenavn

String


gammelt adressenavn

 

 

 

1.12 Dataelementer for Grunnforurensing

 

1.12.1 Grunnforurensing


etter matrikkelforskriften § 3 omfatter matrikkelen opplysninger om matrikkelenheter, herunder om forurensinger i grunnen.
Etter matrikkelforskriften § 61 skal forurensningsmyndigheten legge opplysninger om forurenset grunn inn i det nasjonale systemet for grunnforurensning, herunder enkeltvedtak med pålegg og krav etter forurensingsloven. Opplysninger om forurenset grunn ska
l overføres til matrikkelen som utdrag eller ved kopling mot det nasjonale systemet for grunnforurensning. Statens forurensningstilsyn avgjør etter avtale med Statens kartverk hvilke opplysninger som skal overføres og når overføringen skal gjennomføres.

Attributt

Type

Forklaring

lokalitetsnr

String


lokalitetens identifikasjon i Grunnforurensning.

lokalitetsnavn

String


navn på lokaliteten i Grunnforurensning

pavirkningsgradKode

PavirkningsgradKode


Mål for hvor alvorlig forurensingssituasjonen på lokaliteten er.

myndighetKode

MyndighetKode


Ansvarlig forurensingsmyndighet for lokaliteten.

matrikkelføringsDato

Date


Dato for når lokaliteten er ført inn i matrikkelen

sistOppdatertDato

Date


dato for når lokaliteten sist er oppdatert i matrikkelen

1.12.2 GrunnforurensingIdent

 

Attributt

Type

Forklaring

lokalitetsnr

String


Ingen

1.12.3 Grunnforurensning


Grunnforurensning er SFTs database over eiendommer i Norge der forurensningsmyndigheten vet, eller har begrunnet mistanke om, at det kan være forurensning i jord.

1.12.4 Vedtak

 

Attributt

Type

Forklaring

vedtaksDato

Date


Dato for når vedtaket er fattet

vedtakstypeKode

VedtakstypeKode


type vedtak som er fattet.

 

 

 

1.13 Dataelementer for Kulturminne

 

1.13.1 Askeladden


Askeladden er Riksantikvarens database over alle automatisk fredete og vedtaksfredete kulturminner og kulturmiljøer.

1.13.2 EnkeltminneBygning


freda eller verneverdig bygning registrert i Askeladden.

Attributt

Type

Forklaring

enkeltminnenr

String


entydig identifikasjon av kulturminne knyttet til bygning.

enkeltminneArtKode

EnkeltminneArtKode


Ingen

vernetypeKode

VernetypeKode


Ingen

kategoriKode

KategoriKode


Ingen

1.13.3 Kulturminne


etter matrikkelforskriften § 3 omfatter matrikkelen opplysninger om matrikkelenheter, herunder om kulturminner.
I merknadene til denne bestemmelsen heter det at: "Opplysninger om kulturminner kan blant annet gjelde automatisk fredete kulturminner, vedtaksfredete kulturminner og kulturmiljø. Opplysninger om kulturminner vil framkomme som utdrag eller kopling mot Rik
santikvarens register over kulturminner, Askeladden. Regler om dette fastsettes i avtale mellom Riksantikvaren og Statens kartverk."

Attributt

Type

Forklaring

lokalitetsnr

String


intydig identifikasjon av kulturminne lokalitet

kulturminneArtKode

KulturminneArtKode


Ingen

vernetypeKode

VernetypeKode


Ingen

kategoriKode

KategoriKode


Ingen

matrikkelføingsDato

Date


dato og tid for når kulturminnet er overført til matrikkelen.

sistOppdatertDato

Date


dato og tid for når kulturminnet er sist oppdatert i matrikkelen.

1.13.4 KulturminneIdent

 

Attributt

Type

Forklaring

lokalitetsnr

String


Ingen

 

 

 

1.14 Dataelementer for SEFRAK

 

1.14.1 Ajourforing


Komponent knyttet til sefrakminne som inneholder ajourført dato og ajourført av.

Attributt

Type

Forklaring

ajourfortDato

Date


Når ajourføringen ble utført.

ajourfortAv

String


Hvem ajourføringen ble utført av.

1.14.2 AntallSkorsteinerRubrikk


Rubrikk med Sefrakminnets antall skorsteiner. Rubrikk nr 25 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.
AntallSkorsteinerRubrikk er subklasse av: SefrakRubrikk

Attributt

Type

Forklaring

antallSkorsteiner

Integer


Antall skorsteiner. Ikke det samme som antall røykløp på bygningen.

1.14.3 BygningerRubrikk


Rubrikk med sefrakobjektets henvisninger til Bygning. Et sefrakobjekt har som regel bare knytning til en bygning, men kan ha knytning til flere bygninger. Hovedregelen er at sefrakobjekt skal knyttes til bygg, men det finnes knytning til tilbygg. Sefrakob
jektet kan mangle knytning til bygning. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.
BygningerRubrikk er subklasse av: SefrakRubrikk

1.14.4 Endringsvurdering


Endringsvurdering av sefrakminnet. Vurderingen har en kode for endringsgrad og dato for vurderingen.

Attributt

Type

Forklaring

endringsgradKode

EndringsgradKode


Kode for endringsgrad. Må være gitt.

vurdertDato

Date


Dato for endringsvurderingen. Må være gitt.

1.14.5 EtasjetallRubrikk


Rubrikk med sefrakobjektets antall etasjer. Rubrikk nr 23 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.
EtasjetallRubrikk er subklasse av: SefrakKodeRubrikk

Attributt

Type

Forklaring

etasjetallKode

EtasjetallKode


Kode for sefrakobjektets antall etasjer. Det er ikke det samme som antall etasjer lagret på bygning.

1.14.6 FasadeRubrikk


Rubrikk med liste med sefrakobjektets koder for fasadekledning. Rubrikk nr 20 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.
FasadeRubrikk er subklasse av: SefrakKodelisteRubrikk

Attributt

Type

Forklaring

kodeliste

FasadeKode


Ingen

1.14.7 ForholdAndreHusRubrikk


Rubrikk med kKulturminnets forhold til andre hus. Om det er selvstendig eller del av anlegg, og om det er frittstående eller sammenbygd. Er en av gitte, lovlige koder. Rubrikk nr 15 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den
er usikker.
ForholdAndreHusRubrikk er subklasse av: SefrakKodeRubrikk

Attributt

Type

Forklaring

forholdAndreHusKode

ForholdAndreHusKode


Ingen

1.14.8 Fotohenvisning


Fotohenvisning for SEFRAK-objekt.

Attributt

Type

Forklaring

filmnr

Integer


Filmnr til filmarkiv i tilknytning til SEFRAK.

bildenrFra

Integer


Laveste bildenr på filmen.

bildenrTil

Integer


Høyeste bildenr på filmen.

1.14.9 FotohenvisningerRubrikk


Rubrikk med sefrakobjektets henvisninger til fotografier. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.
FotohenvisningerRubrikk er subklasse av: SefrakRubrikk

1.14.10 FredningRubrikk


Rubrikk med kode for eventuell fredning av sefrakminnet,. Rubrikk nr 35 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.
FredningRubrikk er subklasse av: SefrakKodeRubrikk

Attributt

Type

Forklaring

fredningKode

FredningKode


Kode for etter hvilken lov og paragraf sefrakminnet eventuelt er fredet.

1.14.11 FunksjonRubrikk


Rubrikk med liste med sefrakobjektets koder for funksjoner. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. Er brukt for opprinnelig og nåværende funksjon. Rubrikk nr 12 og 13 i sefrak-skjemaet.
FunksjonRubrikk er subklasse av: SefrakKodelisteRubrikk

Attributt

Type

Forklaring

kodeliste

FunksjonKode


Ingen

1.14.12 FysiskMiljoRubrikk


Rubrikk med liste med sefrakobjektets koder for fysisk miljø. Rubrikk nr 16 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.
FysiskMiljoRubrikk er subklasse av: SefrakKodelisteRubrikk

Attributt

Type

Forklaring

kodeliste

FysiskMiljoKode


Ingen

1.14.13 HovedmalRubrikk


Rubrikk med lengden og bredden på huset, angitt i cm. Rubrikk nr 24 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.
HovedmalRubrikk er subklasse av: SefrakRubrikk

Attributt

Type

Forklaring

lengde

Integer


Lengden på huset, angitt i cm.

bredde

Integer


Bredden på huset, angitt i cm.

1.14.14 KjellerRubrikk


Rubrikk med liste med sefrakobjektets koder for utnyttelse av kjeller. Rubrikk nr 18 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.
KjellerRubrikk er subklasse av: SefrakKodelisteRubrikk

Attributt

Type

Forklaring

kodeliste

KjellerKode


Ingen

1.14.15 MiljoOvervakingRubrikk


Rubrikk for miljøovervåking for sefrakobjektet. Inneholder liste med koder for endringsgrad og dato for vurderingen. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.
MiljoOvervakingRubrikk er subklasse av: SefrakRubrikk

1.14.16 NavnRubrikk


Rurbikk med navn for sefrakobjektet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. Brukt av rubrikk nr 45 og 48 i sefrak-skjemaet.
NavnRubrikk er subklasse av: SefrakRubrikk

Attributt

Type

Forklaring

navn

String


Navn

1.14.17 ObjektnummerRubrikk


Rubrikk med Sefrakminnets objektnummer, består av henvisning til (evt utgått) kommune, registreringskretsnr og husløpenr. Er entydig identifisering av sefrakminner, og alle tre delene må være utfylt. Inneholder også merknad til registreringen, og om den e
r usikker.
ObjektnummerRubrikk er subklasse av: SefrakRubrikk

Attributt

Type

Forklaring

registreringsKretsnr

Integer


Registreringskretsnr er Riksantikvarens oppdeling av kommunen. Tilsvarer gamle kirkekretser. Må være større enn 0.

huslopenr

Integer


Løpenr innen kretsnr.
Er entydig nøkkel for kulturminne sammen med kommune og kretsnr.

1.14.18 OpprinneligSosialtMiljoRubrikk


Rubrikk med liste med sefrakobjektets koder for opprinnelig sosialt miljø. Rubrikk nr 14 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.
OpprinneligSosialtMiljoRubrikk er subklasse av: SefrakKodelisteRubrikk

Attributt

Type

Forklaring

kodeliste

OpprinneligSosialtMiljoKode


Ingen

1.14.19 RegistrertRubrikk


Rubrikk med hvem og når feltregistrering og eventuelle ajourføringer ble utført. Rubrikk nr 49 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.
RegistrertRubrikk er subklasse av: SefrakRubrikk

Attributt

Type

Forklaring

feltregistrertAv

String


Initialer for hvem som utførte feltregistrering av sefrakobjektet.

feltregistrertDato

Date


Dato for når feltregistrering av sefrakobjektet ble utført.

1.14.20 SEFRAK minne


Kulturminner (hus) som er registrert etter Sefrak-metoden. Husene er fra før 1900, i enkelte kommuner fra før 1940.
Sefrak står for sekretariatet for registrering av faste kulturminner.
Ikke alle SEFRAK-objekter har knytning til bygning. Vanligvis er knytningen til bygg, unntaksvis til tilbygg.

Attributt

Type

Forklaring

objektnummerRubrikk

ObjektnummerRubrikk


Sefrakminnets objektnummer, består av henvisning til kommune, registreringskretsnr og husløpenr. Er entydig identifisering av sefrakminner, og alle tre delene må være utfylt. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.

bygningerRubrikk

BygningerRubrikk


Rubrikk med sefrakobjektets henvisninger til Bygning. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.

objektnavnRubrikk

NavnRubrikk


Rubrikk med navn på objektet. Identifiserende navn som er brukt i sefrak-arkivet. Rubrikk nr 45 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.

lokaltnavnRubrikk

NavnRubrikk


Rubrikk med lokalt navn på kulturminnet. Rubrikk nr 48 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.

verdivurderingRubrikk

VerdivurderingRubrikk


Rubrikk med kode for vurdering av sefrakobjektets verdi. Rubrikk nr 61 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.

etasjetallRubrikk

EtasjetallRubrikk


Rubrikk med kode for sefrakobjektets antall etasjer. Rubrikk nr 23 i sefrak-skjemaet. Det er ikke det samme som antall etasjer lagret på bygning. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.

hovedmalRubrikk

HovedmalRubrikk


Rubrikk med lengden og bredden på huset, angitt i cm. Rubrikk nr 24 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.

antallSkorsteinerRubrikk

AntallSkorsteinerRubrikk


Rubrikk med Sefrakminnets antall skorsteiner. Rubrikk nr 25 i sefrak-skjemaet. Kulturminnets antall skorsteiner er ikke det samme som antall røykløp lagret på bygning. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.

opprinneligFunksjonRubrikk

FunksjonRubrikk


Rubrikk med liste med Sefrakobjektets opprinnelige funksjoner. Rubrikk nr 12 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.

navarendeFunksjonRubrikk

FunksjonRubrikk


Rubrikk med liste med Sefrakobjektets nåværende funksjoner. Rubrikk nr 13 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.

opprinneligSosialtMiljoRubrikk

OpprinneligSosialtMiljoRubrikk


Rubrikk med liste med sefrakobjektets koder for opprinnelig sosialt miljø. Rubrikk nr 14 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.

forholdAndreHusRubrikk

ForholdAndreHusRubrikk


Rubrikk med kode for kulturminnets forhold til andre hus: Om det er selvstendig eller del av anlegg, og om det er frittstående eller sammenbygd. Rubrikk nr 15 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.

fysiskMiljoRubrikk

FysiskMiljoRubrikk


Rubrikk med liste med koder for spesifiering om kulturminnet ligger i et større eller mindre tettsted, eller utenfor et tettsted. Rubrikk nr 16 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.

underbygningKonstrRubrikk

UnderbygningKonstrRubrikk


Rubrikk med liste med sefrakobjektets koder for konstruksjon av underbygningen. Rubrikk nr 17 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.

kjellerRubrikk

KjellerRubrikk


Rubrikk med liste med sefrakobjektets koder for utnyttelse av kjeller. Rubrikk nr 18 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.

ytterveggRubrikk

YtterveggRubrikk


Rubrikk med liste med sefrakobjektets koder for konstruksjon av yttervegg. Rubrikk nr 19 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.

fasadeRubrikk

FasadeRubrikk


Rubrikk med liste med sefrakobjektets koder for fasadekledning. Rubrikk nr 20 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.

takformRubrikk

TakformRubrikk


Rubrikk med liste med sefrakobjektets koder for takformRubrikk. Rubrikk nr 21 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.

taktekkingRubrikk

TaktekkingRubrikk


Rubrikk med liste med sefrakobjektets koder for taktekking. Rubrikk nr 22 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.

byggeTidRubrikk

TidRubrikk


Rubrikk med tidskode for sefrakobjektets byggeår, innen kvart århundre. Rubrikk nr 28 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.

tilbyggingsTiderRubrikk

TiderRubrikk


Rubrikk med liste med sefrakobjektets tidskoder for tilbygging/ombygging. Rubrikk nr 29 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.

flyttingTiderRubrikk

TiderRubrikk


Rubrikk med liste med sefrakobjektets tidskoder for flytting. Rubrikk nr 30 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.

revetBrentTidRubrikk

TidRubrikk


Tidskode for når sefrakobjektets eventuelt ble revet/brent eller falt i ruin, innen kvart århundre. Rubrikk nr 31 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.

vernevedtakRubrikk

VernevedtakRubrikk


Rubrikk med kode for vernevedtak. Rubrikk nr 33 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.

fredningRubrikk

FredningRubrikk


Rubrikk med kode for eventuell fredning av sefrakminnet,. Rubrikk nr 35 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.

miljoOvervakingRubrikk

MiljoOvervakingRubrikk


Rubrikk for miljøovervåking for sefrakobjektet. Inneholder liste med koder for endringsgrad og dato for vurderingen. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.

feltregistrertRubrikk

RegistrertRubrikk


Rubrikk med hvem og når feltregistrering og eventuelle ajourføringer ble utført. Rubrikk nr 49 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.

andreKilderRubrikk

SefrakRubrikk


Rubrikk for andre kilder til opplysninger om sefrakminnet. Rubrikk 37 i sefrak-skjemaet. Er kalt reg/oppmålt før.

fotoTegningRubrikk

SefrakRubrikk


Rubrikk for eldre foto/tegninger om sefrakminnet. Rubrikk 38 i sefrak-skjemaet.

inskripsjonerRubrikk

SefrakRubrikk


Rubrikk for innskrifter og dekor knyttet til sefrakminnet. Rubrikk 40 i sefrak-skjemaet.

byggherreRubrikk

SefrakRubrikk


Rubrikk for sefrakminnets byggherre. Rubrikk 41 i sefrak-skjemaet.

byggmesterArkitektRubrikk

SefrakRubrikk


Rubrikk for sefrakminnets byggmester eller arkitekt. Rubrikk 42 i sefrak-skjemaet.

andreOpplysningerRubrikk

SefrakRubrikk


Rubrikk for andre opplysninger om sefrakminnet. Rubrikk 43 i sefrak-skjemaet.

fotohenvisningerRubrikk

FotohenvisningerRubrikk


Rubrikk med sefrakobjektets henvisninger til fotografier. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.

sefrakReferanserRubrikk

SefrakReferanserRubrikk


Rubrikk med sefrakobjektets referanser til andre sefrakminner. Brukes også for å opplyse om spesielle forhold på sefrakminnet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.

1.14.21 SefrakIdent

 

Attributt

Type

Forklaring

kommunenr

Integer


Ingen

registreringskretsnr

Integer


Ingen

huslopenr

Integer


Ingen

1.14.22 SefrakKodeRubrikk


En felles superklasse for alle Sefrak-rubrikker som inneholder én enkel kodeverdi, merknad til registreringen og om den er usikker.
SefrakKodeRubrikk er subklasse av: SefrakRubrikk

1.14.23 SefrakKodelisteRubrikk


Superklasse som holder på en liste av koder av en bestemt type knyttet til et sefrakminne, pluss merknad og opplysning om dataene er usikre.
SefrakKodelisteRubrikk er subklasse av: SefrakRubrikk

1.14.24 SefrakReferanse


Referanse på sefrakminnet til andre sefrakminne. Brukes også for å opplyse om spesielle forhold på sefrakminnet. Referansen har en kode for referansetype og en tekst.

Attributt

Type

Forklaring

sefrakReferanseKode

SefrakReferanseKode


Kode for type referanse. Må være gitt.

referanse

String


Referanse til annet minne eller annen informasjon. Må være gitt.

1.14.25 SefrakReferanserRubrikk


Rubrikk med sefrakobjektets referanser til andre sefrakminner. Brukes også for å opplyse om spesielle forhold på sefrakminnet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.
SefrakReferanserRubrikk er subklasse av: SefrakRubrikk

1.14.26 SefrakRubrikk


Superklasse for sefrakrubrikker som holder på merknad og opplysning om dataene er usikre.

Attributt

Type

Forklaring

usikker

Boolean


Om noen av opplysningene knyttet til rubrikken er usikre. True = usikker, false = sikker/uoppgitt.

merknad

String


Merknad knyttet til opplysningene i rubrikken.

1.14.27 TakformRubrikk


Rubrikk med liste med sefrakobjektets koder for takform. Rubrikk nr 21 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.
TakformRubrikk er subklasse av: SefrakKodelisteRubrikk

Attributt

Type

Forklaring

kodeliste

TakformKode


Ingen

1.14.28 TaktekkingRubrikk


Rubrikk med liste med sefrakobjektets koder for taktekking. Rubrikk nr 22 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.
TaktekkingRubrikk er subklasse av: SefrakKodelisteRubrikk

Attributt

Type

Forklaring

kodeliste

TaktekkingKode


Ingen

1.14.29 TidRubrikk


Rubrikk med tidskode for sefrakobjektet, innen kvart århundre. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.
TidRubrikk er subklasse av: SefrakKodeRubrikk

Attributt

Type

Forklaring

tidsKode

TidsKode


Tidskode innen kvart århundre.

1.14.30 TiderRubrikk


Rubrikk med liste med sefrakobjektets tidskoder. Rubrikk nr 29 (tilbygging/ombygging) og 30 (flytting) i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.
TiderRubrikk er subklasse av: SefrakKodelisteRubrikk

Attributt

Type

Forklaring

kodeliste

TidsKode


Ingen

1.14.31 UnderbygningKonstrRubrikk


Rubrikk med liste med sefrakobjektets koder for konstruksjon av underbygningen. Rubrikk nr 17 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.
UnderbygningKonstrRubrikk er subklasse av: SefrakKodelisteRubrikk

Attributt

Type

Forklaring

kodeliste

UnderbygningKonstrKode


Ingen

1.14.32 VerdivurderingRubrikk


Rubrikk med kode for vurdering av sefrakobjektets verdi. Rubrikk nr 61 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.
VerdivurderingRubrikk er subklasse av: SefrakKodeRubrikk

Attributt

Type

Forklaring

verdivurderingKode

VerdivurderingKode


Kode for vurdering av sefrakobjektets verdi.

1.14.33 VernevedtakRubrikk


Rubrikk med kode for vernevedtak. Rubrikk nr 33 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.
VernevedtakRubrikk er subklasse av: SefrakKodeRubrikk

Attributt

Type

Forklaring

vernevedtakKode

VernevedtakKode


Ingen

1.14.34 YtterveggRubrikk


Rubrikk med liste med sefrakobjektets koder for konstruksjon av yttervegg. Rubrikk nr 19 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.
YtterveggRubrikk er subklasse av: SefrakKodelisteRubrikk

Attributt

Type

Forklaring

kodeliste

YtterveggKode


Ingen

 

 

 

2 Kodelister

2.1 Kodelister for Matrikkelenhet

 

2.1.1 AdministrativGrenseKode

Kodelistetype: Enum

Angir at teiggrensen samtidig er en administrativ grense.
Riksgrense er også fylkesgrense og kommunegrense.
Fylkesgrense er også kommunegrense.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

IkkeAdmGrense

 

Teiggrensen følger ingen administrativ grense.

Kommunegrense

K

Angir at teiggrensen følger en kommunegrense.

Fylkesgrense

F

Angir at teiggrensen følger riksgrensen.

Riksgrense

R

Angir at teiggrensen følger riksgrensen.

Territorialgrense

T

Angir at teiggrensen følger riksgrensen.

2.1.2 Anleggstype

Kodelistetype: Enum

angir hvilken type anlegg anleggseiendommen representerer.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

Tunell

TU

Tunell

Bro

BR

 

Lokk

LO

 

Fjellhall

FH

 

VAanlegg

VA

V/A-anlegg

Trafo

TR

Trafo

Parkering

PA

Parkeringsarealer

Fellesareal

FA

Fellesarealer

Bolig

BO

 

Naering

NA

Næring

Annet

AN

Annen type anleggseiendom

Uregistrert

UR

Registrering av type anleggseiendom mangler.

2.1.3 AnnenMatrikkelenhetsKode

Kodelistetype: Enum

liste over typer av Annen matrikkelenhet.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

Uoppgitt

U

type av annen matrikkelenhet er ikke oppgitt.

Bestående registrert bruksrett

B

Matrikkelenheten er en bestående registrert bruksrett fra GAB.

2.1.4 ArealkildeKode

Kodelistetype: Enum

Arealkilde for det arealet som arealkildetypen er knyttet til. Viser hvordan arealet er framkommet.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

Ikke oppgitt

 

Ble i GAB brukt under massivregistrering fra grunnboka når kilde ikke var oppgitt.

Målebrev

1

Arealet er nøyaktig oppmålt vha. kartforretning.

Registreringsbrev

2

Brukt i visse tilfeller når kartforretning ikke kreves.

Midlertidig forretning (kartforretning)

3

Arealet er anslått, i påvente av en oppmåling (målebrev).

Midlertidig forretning, eiendommen utgått

4

Arealet er anslått, og matrikkelenheten er utgått.

Areal hentet fra eiendomsbase

5

Areal er hentet fra tidligere eiendomsbase (DEK).

Midlertidig forretning fullføres av SK

6

Midlertidig forretning som skal fullføres av Statens kartverk

Annen arealkilde

9

Kilden er en annen enn de spesielt nevnte. Kan også omfatte skylddelinger.

2.1.5 ArealmerknadKode

Kodelistetype: Enum

Konstant kodeliste med mulige merknader til arealet for teig. Beregnes ut fra HjelpelinjetypeKode for teigens teiggrenser.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

Punktfeste

PF

Alle teiggrensene til teigen er av type punktfeste.

Omtvistet

OM

En eller flere av teiggrensene til teigen er omtvistet, eller teigen er omtvistet.

FiktiveGrenser

FG

Alle teiggrensene til teigen er av type fiktiv.

NoenFiktiveGrenser

NF

En eller flere (men ikke alle) av teiggrensene til teigen er av type fiktiv.

HjelpelinjeVannkant

VA

En eller flere av teiggrensene til teigen er av type vannkant.

HjelpelinjeVegkant

VE

En eller flere av teiggrensene til teigen er av type vegkant.

HarPunktfester

HP

En eller flere (men ikke alle) av teiggrensene til teigen er av type punktfeste.

2.1.6 ArsakTilFeilrettingKode

Kodelistetype: Enum

angir årsaken til feilrettingen


Kode

Kodeverdi

Forklaring

IkkeOppgitt

I

ikke oppgitt.

Feilforing

F

Feilføring

NektetTinglyst

N

Forretningen er blitt nektet tinglyst.

OmgjortEtterKlage

O

Forretningen er omgjort etter innkommet klage.

2.1.7 EierforholdKode

Kodelistetype: Enum

Type eierforhold som kommer fra Tinglysingssystemet eller ved registrering i matrikkelen.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

Hjemmelshaver

H

Den som grunnboke utpeker som hjemmelshaver (eier).

Fester

F

Andelshaveren har inngått festekontrakt med hjemmelshaver.

Framfester

F1

Andelshaveren har inngått festekontrakt med fester.

Framfester2

F2

Andelshaveren har inngått festekontrakt med framfester.

Framfester3

F3

Andelshaveren har inngått festekontrakt med framfester2.

Framfester4

F4

Andelshaveren har inngått festekontrakt med framfester3.

Framfester5

F5

Andelshaveren har inngått festekontrakt med framfester4.

Framfester6

F6

Andelshaveren har inngått festekontrakt med framfester5.

Framfester7

F7

Andelshaveren har inngått festekontrakt med framfester6.

Framfester8

F8

Andelshaveren har inngått festekontrakt med framfester7.

Framfester9

F9

Andelshaveren har inngått festekontrakt med framfester8.

AktuellEier

AE

tilsvarer hjemmelshaver, men er ikke tinglyst.

AktuellFester

AF

tilsvarer fester, men er ikke tinglyst.

KontaktinstansEier

KE

Kontaktinstans for eier

KontaktinstansFester

KF

Kontaktinstans for fester.

KommunalKontaktinstans1

K1

Kommunal kontaktperson 1.

KommunalKontaktinstans2

K2

Kommunal kontaktperson 2.

KommunalKontaktinstans3

K3

Kommunal kontaktperson 3.

2.1.8 FormalSeksjonKode

Kodelistetype: Enum

lukket kodeliste med lovlige koder for formål for seksjoner.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

IkkeGitt

IG

 

Boligseksjon

BO

Boligseksjon

Naringseksjon

NE

Næringsseksjon

SamleseksjonBolig

SB

Samleseksjon for flere boliger

SamleseksjonNaring

SN

Samleseksjon for næringsformål

2.1.9 ForretningsTypeKode

Kodelistetype: Enum
Kode

Kodeverdi

Forklaring

AvtaleOmEksisterendeGrense

AE

Avtale om eksisterende grense mellom partene.

AnnenForretningstype

AF

Annen forretningstype brukes i de tilfeller der det ikke finnes andre forretningstyper som dekker den registreringen som skal utføres. Den brukes i et begrenset antall brukstilfeller.

Arealmaling

AM

Del av arealhistorikk som er konvertert fra GAB. Sier ikke noe nærmere om hvordan arealet er framkommet.

Arealoverforing

AO

Arealoverføring mellom matrikkelenheter. Konvertert fra arealhistorikk i GAB, og omfatter ikke forretninger etter matrikkellova.

KartOgDelingsforretningMedGrensejustering

DG

Kart- og delingsforretning med grensejustering, etter Delingsloven.

KartOgDelingsforretning

DL

Kart- og delingsforretning etter delingsloven.

DomOgRettsforlik

DR

Dom eller rettsforlik. Gjelder ikke dommer avsagt i Jordskifteretten.

EtableringAvFeste

EF

Etablering av feste. Konvertert fra arealhistorikk i GAB, og gjelder ikke føringer etter Matrikkellova.

GrunneiendomFraFeste

GF

Grunneiendom etablert fra feste. Dette gjelder kun konverterte forretninger fra GAB.

GrensegangUtenArealendring

GG

Grensegang uten endring av arealer. Konvertert fra arealhistorikk i GAB.

Grensejustering

GJ

Grensejustering. Konvertert fra arealhistorikk i GAB. Dette er ikke grensejusteringer utført etter Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova).

GrensejusteringUmatrikulertGrunn

GU

Grensejustering mot umatrikulert grunn eller annen kommune. Konvertert fra arealhistorikk i GAB.

Jordskifte

JS

Alle typer jordskiftesaker.

KoordinatDigitalisert

KD

Koordinaten er digitalisert. Gjelder registreringer i Oslo kommune.

Kartforretning

KF

Kartforretning etter delingsloven, uten fradeling.

KartforretningMedGrensejustering

KG

Kartforretning uten fradeling, men med grensejustering etter delingsloven.

Nymatrikulering

NM

Nymatrikulering etter delingslov eller matrikkellov.

OppmalingArealoverforing

OA

Oppmålingsforretning med arealoverføring etter Matrikkellova.

OppmalingGrensejustering

OG

Oppmålingsforretning med grensejustering etter Matrikkellova.

OmmatrikuleringKommunesammenslaaing

OK

Ommatrikulering på grunn av kommunesammenslåing.

Ommatrikulering

OM

Ommatrikulering inkludert kommunesammenslåinger.

Oppmaling

OP

Oppmålingsforretning etter matrikkelloven.

ReseksjoneringFraGAB

RG

Reseksjonering ført i GAB-registeret.

Reseksjonering

RS

Reseksjonering. Alle typer endringer av eierseksjoner registreres som en reseksjonering bortsett fra sletting av seksjoner.

Seksjonering

SE

Opprettelse av nye eierseksjoner.

Sammenslaaing

SF

Sammenslåing (sammenføyning) av matrikkelenheter etter delingslov eller matrikkellov.

Skylddeling

SK

Skylddelingsforretning. Konvertert fra arealhistorikk i GAB, eller innlagt ved registrering av gamle skylddelinger.

PlanlagtFradeling

XX

Planlagt fradeling som ikke er utført.

Feilretting

FE

Brukes til generell feilretting i et begrenset utvalg brukstilfeller.

2.1.10 GrensepunktmerkeKode

Kodelistetype: Enum

Inneholder informasjon om hva grensemerket er nedsatt i.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

Riksgrense

RG

Grensemerket nedsatt i riksgrensen.

GenereltIkkeSpesifisert

IS

Det er ikke spesifisert i hvilket medium grensemerket er nedsatt

Jord

JO

Grensemerket er nadsatt i jord.

Fjell

FJ

Grensemerket er nedsatt i fjell

JordfastStein

JS

Grensemerket er nedsatt i jordfast stein

Mur

MU

Grensemerket er nedsatt i mur

Steingjerde

ST

Grensemerket er nedsatt i steingjerde.

Vann

VA

Grensemerket er nedsatt i vann.

AnnenTerrengdetalj

AD

Grensemerket er nedsatt i annen terrengdetalj.

2.1.11 GrensepunkttypeKode

Kodelistetype: Enum
Kode

Kodeverdi

Forklaring

RiksgrenseMerke

50

Markering av typen riksgrensemerke.

OffGodkjent

51

Markering av typen offentlig godkjent grensemerke.

Bolt

52

Markering av typen bolt uten at bolttypen er nærmere angitt.

Kors

53

Markering av typen kors.

Rør

54

Markering av typen rør.

Grensestein

55

Markering av typene stein eller røys.

Umerket

56

Grensepunktet er ikke markert.

Riksgrenserøys

58

Markering av typen riksgrenserøys.

RiksgrenseAnnet

59

Markering av typen annet rikgrensemerke.

Steingjerde

60

Markering av typen steingjerde.

SteinMedKors

63

Markering av typen stein med kors og vitner.

Grensepale

64

Markering av typen grensepåle.

Grensetre

65

Markering av typen grensetre.

Annet

66

Markering av grensemerket faller utenfor de definerte.

Kamjern

67

Markering av typen kamjern.

Borehull

69

Markering av typen borehull.

Gjerdestolpe

82

Markering av typen gjerdestolpe.

AnnenDetalj

83

Grensemerket ligger i annen detalj.

MidtIVeg

84

Grensen følger midten av vegen.

VegKant

85

Grensen følger kanten av vegen.

MidtIBekkElv

86

Grensen følger midten av elv eller bekk.

Djupalen

87

Grensen følger djupålen av elv eller bekk.

Murhjorne

89

Grensepunktet angis av murhjørne.

Hushjorne

90

Grensepunktet ligger i hushjørne.

Asfaltspiker

94

Markering av typen asfaltspiker.

Ukjent

97

Grenspunktets markering er ukjent eller ikke registrert.

Retningspunkt

98

Retningspunkt for teiggrense (hjelpepunkt).

Geometri

99

Punkt som blir generert der kurvatur (f.eks vannkant/sti) møter annen teiggrense og det ikke er merket/målt inn noe grensepunkt. Geometrisk hjelpepunkt blir også benyttet der øyer eller fiktive teigavgrensinger "biter seg i halen" (knutepunkt fra DEK) ell
er tangerer annen teiggrense

2.1.12 HjelpelinjeTypeKode

Kodelistetype: Enum

Kodeliste for å angi ulike typer hjelpelinje. Hjelpelinjer brukes når eksakt teiggrense ikke er kjent eller registert.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

IkkeHjelpelinje

IH

Angir at teiggrensen er vanlig teiggrense, og ikke hjelpelinje.

Vannkant

VA

Hjelpelinje vannkant brukes når grenseforløpet i eller langs vann er ikke beskrevet eller er vanskelig tilgjengelig. Reelle eiendomsgrenser kan derfor ikke registreres som avgrensing for eiendomsteigen. (Da benyttes Hjelpelinje for å få dannet teigen.) H
jelpelinje vannkant kan også brukes for å dele en eiendom i to teiger (vann/land)

Vegkant

VE

Hjelpelinje vegkant brukes når det er generert en teigavgrening ut fra midtlinje veg. Den kan også brukes når eiendommen inneholder et vegareal i offentlig bruk og dette ikke er delt fra eiendommen. Det opprettes da hvis ønskelig to teiger av eiendommen s
om deles ved hjelp av Hjelpelinje Vegkant

FiktivGrense

FI

Fiktv avgrensing for eiendomsteigen som brukes når eiendomsgrensen/e ikke er tilgjengelig(e).

Punktfeste

PF

fiktiv avgrensing av punktfester. Hensikten med arealet som avgrensingen danner er ikke å angi eksakt areal som punktfestet disponerer, men at elementer som hører til punktfestet (f.eks bygning, brønn) kommer innenfor flate. Dette har betydning for kontro
ll- og analysefunksjonalitet. Punktfester blir ikke trukket fra "avgivereiendommer" i arealregnskapet.

Teigdeler

TD

Hjelpelinje Teigdeler brukes når teigen er uhensiktsmessig stor og uhandterbar. Dette kan f.eks være vegeiendommer eller fjelleiendommer.
Merknad: Ved automatisk rydding i grenseforløp etter sammenslåing, skal disse ikke automatisk fjernes.

2.1.13 Medium

Kodelistetype: Enum

kodeliste som forteller noe om objektets plassering i forhold til jordoverflaten.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

AlltidIVann

V

Ligger alltid i vann

IBygningBygningsmessigAnlegg

B

I bygning/bygningsmessig anlegg

ILuft

L

I luft

PaSjobunnen

S

På sjøbunnen

PaVannoverflaten

O

På vannoverflaten

TidvisUnderVann

D

Tidvis under vann

UnderIsbre

J

Under isbre

UnderSjobunnen

W

Under sjøbunnen

UnderTerrenget

U

Under terrenget

2.1.14 RolleIForretningsKode

Kodelistetype: Enum
Kode

Kodeverdi

Forklaring

Avgiver

A

Matrikkelenhet er avgiver i forretningen

Mottaker

M

Matrikkelenhet er mottaker i forretningen

Berørt

B

Matrikkelenhet er berørt i forretningen

TidligereFestegrunn

F

 

SeksjonertAvgiver

SA

Matrikkelenhet er seksjonert avgiver i forretningen

SeksjonertMottaker

SM

Matrikkelenhet er seksjonert mottaker i forretningen

SeksjonertBerort

SB

Matrikkelenhet er seksjonert berørt i forretningen

2.1.15 TerrengdetaljKode

Kodelistetype: Enum

Egenskap som sier hvilken terrengdetalj grensen følger.
Egenskapen forteller hvilken terrengdetalj grenselinja fulgte på registreringstidspunktet. Brukere må være oppmerksom på at dette kan ha endret seg. F.eks kan en en strandlinje bli fylt ut, en elv kan få et nytt forløp eller en veg kan skifte trasé. Derfo
r må en ikke ukritisk oppdatere terrengdetaljer som inngår i DEK etter f.eks en nykartlegging av terrengdetaljer.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

IkkeTerrengDetalj

 

teiggrensen følger ingen terrengdetalj

AnnetGjerde

AGJ

Grenselinjer følger annet gjerde.

Annet

ANN

Grenselinjen følger annen terrengdetalj.

ElvebekkeDypaal

EBD

Grenselinje følger djupålen i elv eller bekk.

Bygning

BYG

Grenselinje følger fasadelivet på bygning

BygningsAnlegg

BYA

Grenselinjen følger kant av bygningsmessig anlegg.

ElveBekkeKant

EBK

Grenselinjen følger kanten av elv eller bekk.

ElveBekkeMidt

EBM

Grenselinjen følger midtlinjen av elv eller bekk.

GeneralisertGeometriskMidtlinje

GGM

Grenselinjen følger generalisert geometrisk midtlinje (insjø, fjord)

Havkontur

HKO

Grenselinjen følger havkontur.

InnsjoKant

IKA

Grenselinjen følger insjøkant.

LavBrekk

LBR

Grenselinjen følger lavbrekk (motsatt av vannskille).

StiKjerreveg

SKJ

Grenselinjen følger sti eller kjerreveg.

SteinGjerde

SGJ

Grenselinjen følger steingjerde.

VegKant

VKA

Grenselinjen følger vegkant

VegMidt

VMI

Grenselinjen følger midten av veg.

Vannskille

VSK

Grenselinjen følger vannskillet.

2.1.16 TinglysingsstatusKode

Kodelistetype: Enum

åpen kodeliste for status i forhold til tinglysing av forretninger.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

ikkeOppgitt

Ingen

Forretningens tinglysingsstatus er ikke oppgitt

skalTinglysesML

TM

Forretningen skal tinglyses etter matrikkelellovens bestemmelser.

skalTinglysesDL

TD

Skal tinglyses etter delingslovens § 4-2.

sendtTilTinglysing

TT

Forretningen er sendt til linglysing

tinglyst

TI

Forretningen er tinglyst.

nektetTinglyst

NT

Forretningen er nektet tinglyst.

 

 

 

2.2 Kodelister for Teig

 

2.2.1 KoordinatkvalitetKode

Kodelistetype: Enum

Konstant kodeliste for KoordinatkvalitetKode.
Angir kvalitet for koordinatene på bygning og adresse i GAB.Tabellen er kun for å ta vare på dataene fra GAB til disse er verifisert/ikke verifisert.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

UOppgitt

--

Uoppgitt målemetode og nøyaktighet.

UOppgitt1_250

-0

Uoppgitt målemetode, nøyaktighet tilsvarende 1:250.

UOppgitt1_500

-1

Uoppgitt målemetode, nøyaktighet tilsvarende 1:500

UOppgitt1_1000

-2

Uoppgitt målemetode, nøyaktighet tilsvarende 1:1000

UOppgitt1_2000

-3

 

UOppgitt1_5000

-4

Uoppgitt målemetode, nøyaktighet tilsvarende 1:5000

UOppgitt1_10000

-5

Uoppgitt målemetode, nøyaktighet tilsvarende 1:10000

UOppgitt1_20000

-6

Uoppgitt målemetode, nøyaktighet tilsvarende 1:20000

UOppgitt1_50000

-7

Uoppgitt målemetode, nøyaktighet tilsvarende 1:50000

UOppgitt1_100000

-8

Uoppgitt målemetode, nøyaktighet tilsvarende 1:100000

UOppgittLt1_100000

-9

Uoppgitt målemetode, nøyaktighet mindre enn 1:100000.

Terrengmalt

1-

Målemetode terrengmålt, nøyaktighet uoppgitt.

Terrengmalt1_250

10

Målemetode terrengmålt, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:250.

Terrengmalt1_500

11

Målemetode terrengmålt, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:500.

Terrengmalt1_1000

12

Målemetode terrengmålt, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:1000.

Terrengmalt1_2000

13

Målemetode terrengmålt, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:2000.

Terrengmalt1_5000

14

Målemetode terrengmålt, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:1000.

Terrengmalt1_10000

15

Målemetode terrengmålt, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:10000.

Terrengmalt1_20000

16

Målemetode terrengmålt, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:20000.

Terrengmalt1_50000

17

Målemetode terrengmålt, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:50000.

Terrengmalt1_100000

18

Målemetode terrengmålt, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:100000.

TerrengmaltLt1_100000

19

Målemetode terrengmålt, nøyaktighet tilsvarer kart i målestok mindre enn 1:100000.

MaltIStereoInstr

2-

Målemetode målt i stereoinstrument, nøyaktighet uoppgitt.

MaltIStereoInstr1_250

20

Målemetode målt i stereoinstrument, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:250.

MaltIStereoInstr1_500

21

Målemetode målt i stereoinstrument, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:500.

MaltIStereoInstr1_1000

22

Målemetode målt i stereoinstrument, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:1000.

MaltIStereoInstr1_2000

23

Målemetode målt i stereoinstrument, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:2000.

MaltIStereoInstr1_5000

24

Målemetode målt i stereoinstrument, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:5000.

MaltIStereoInstr1_10000

25

Målemetode målt i stereoinstrument, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:10000.

MaltIStereoInstr1_20000

26

Målemetode målt i stereoinstrument, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:20000.

MaltIStereoInstr1_50000

27

Målemetode målt i stereoinstrument, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:50000.

MaltIStereoInstr1_100000

28

Målemetode målt i stereoinstrument, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:100000.

MaltIStereoInstrLt1_100000

29

Målemetode målt i stereoinstrument, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk indre enn 1:100000.

ScannetFraKart

3-

Målemetode skannet fra kart, nøyaktigheten er uoppgitt.

ScannetFraKart1_250

30

Målemetode skannet fra kart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:250.

ScannetFraKart1_500

31

Målemetode skannet fra kart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:500.

ScannetFraKart1_1000

32

Målemetode skannet fra kart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:1000.

ScannetFraKart1_2000

33

Målemetode skannet fra kart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:2000.

Skannet_5000

34

Målemetode skannet fra kart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:5000.

ScannetFraKart1_10000

35

Målemetode skannet fra kart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:10000.

ScannetFraKart1_20000

36

Målemetode skannet fra kart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:20000.

ScannetFraKart1_50000

37

Målemetode skannet fra kart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:50000.

ScannetFraKart1_100000

38

Målemetode skannet fra kart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:100000.

ScannetFraKartLt1_100000

39

Målemetode skannet fra kart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokker mindre enn 1:100000.

DigFraFlybOrtof

4-

Målemetode digitalisertt fra flybilde eller ortofoto, nøyaktigheter uoppgitt.

DigFraFlybOrtof1_250

40

Målemetode digitalisertt fra flybilde eller ortofoto, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:250.

DigFraFlybOrtof1_500

41

Målemetode digitalisertt fra flybilde eller ortofoto, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:500.

DigFraFlybOrtof1_1000

42

Målemetode digitalisertt fra flybilde eller ortofoto, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:1000.

DigFraFlybOrtof1_2000

43

Målemetode digitalisertt fra flybilde eller ortofoto, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:2000.

DigFraFlybOrtof1_5000

44

Målemetode digitalisertt fra flybilde eller ortofoto, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:5000.

DigFraFlybOrtof1_10000

45

Målemetode digitalisertt fra flybilde eller ortofoto, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:10000.

DigFraFlybOrtof1_20000

46

Målemetode digitalisertt fra flybilde eller ortofoto, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:20000.

DigFraFlybOrtof1_50000

47

Målemetode digitalisertt fra flybilde eller ortofoto, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:50000.

DigFraFlybOrtof1_100000

48

Målemetode digitalisertt fra flybilde eller ortofoto, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:100000.

DigFraFlybOrtofLt1_100000

49

Målemetode digitalisertt fra flybilde eller ortofoto, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokker mindre enn 1:100000.

DigitFraStrekKart

5-

Målemetode digitalisert fra strekkart, nøyaktigheten er uoppgitt.

DigitFraStrekKart1_250

50

Målemetode digitalisert fra strekkart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:250.

DigitFraStrekKart1_500

51

Målemetode digitalisert fra strekkart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:500

DigitFraStrekKart1_1000

52

Målemetode digitalisert fra strekkart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:1000.

DigitFraStrekKart1_2000

53

Målemetode digitalisert fra strekkart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:2000.

DigitFraStrekKart1_5000

54

Målemetode digitalisert fra strekkart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:5000.

DigitFraStrekKart1_10000.

55

Målemetode digitalisert fra strekkart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:10000.

DigitFraStrekKart1_20000

56

Målemetode digitalisert fra strekkart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:20000.

DigitFraStrekKart1_50000

57

Målemetode digitalisert fra strekkart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:50000.

DigitFraStrekKart1_100000

58

Målemetode digitalisert fra strekkart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:100000.

DigitFraStrekKartLt1_100000

59

Målemetode digitalisert fra strekkart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokker mindre enn 1:100000.

GenBeregnetData

6-

Målemetode generert eller beregnet, nøyaktighet uoppgitt.

GenBeregnetData1_250

60

Målemetode generert eller beregnet, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:250.

GenBeregnetData1_500

61

Målemetode generert eller beregnet, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:500.

GenBeregnetData1_1000

62

Målemetode generert eller beregnet, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:1000.

GenBeregnetData1_2000

63

Målemetode generert eller beregnet, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:2000.

GenBeregnetData1_5000

64

Målemetode generert eller beregnet, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:5000.

GenBeregnetData1_10000

65

Målemetode generert eller beregnet, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:10000.

GenBeregnetData1_20000

66

Målemetode generert eller beregnet, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:20000.

GenBeregnetData1_50000

67

Målemetode generert eller beregnet, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:50000.

GenBeregnetData1_100000

68

Målemetode generert eller beregnet, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:100000.

GenBeregnetDataLt1_100000

69

Målemetode generert eller beregnet, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk mindre enn 1:100000.

SpesielleMetoder

7-

Målemetode spesielle metoder, nøyaktighet uoppgitt.

SpesielleMetoder1_250

70

Målemetode spesielle metoder, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:250.

SpesielleMetoder1_500

71

Målemetode spesielle metoder, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:500.

SpesielleMetoder1_1000

72

Målemetode spesielle metoder, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:1000.

SpesielleMetoder1_2000

73

Målemetode spesielle metoder, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:2000.

SpesielleMetoder1_5000

74

Målemetode spesielle metoder, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:5000.

SpesielleMetoder1_10000

75

Målemetode spesielle metoder, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:10000.

SpesielleMetoder1_20000

76

Målemetode spesielle metoder, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:20000.

SpesielleMetoder1_50000

77

Målemetode spesielle metoder, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:50000.

SpesielleMetoder1_100000

78

Målemetode spesielle metoder, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:100000.

SpesielleMetoderLt1_100000

79

Målemetode spesielle metoder, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk mindre enn 1:100000.

FrihTegn_InnlSkjerm

8-

Målemetode frihåndstegning, nøyaktighet uoppgitt.

FrihTegn_InnlSkjerm1_250

80

Målemetode frihåndstegning, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:250.

FrihTegn_InnlSkjerm1_500

81

Målemetode frihåndstegning, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:500.

FrihTegn_InnlSkjerm1_1000

82

Målemetode frihåndstegning, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:1000

FrihTegn_InnlSkjerm1_2000

83

Målemetode frihåndstegning, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:2000.

FrihTegn_InnlSkjerm1_5000

84

Målemetode frihåndstegning, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:5000.

FrihTegn_InnlSkjerm1_10000

85

Målemetode frihåndstegning, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:10000.

FrihTegn_InnlSkjerm1_20000

86

Målemetode frihåndstegning, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:20000.

FrihTegn_InnlSkjerm1_50000

87

Målemetode frihåndstegning, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:50000.

FrihTegn_InnlSkjerm1_100000

88

Målemetode frihåndstegning, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:100000.

FrihTegn_InnlSkjermLt1_100000

89

Målemetode frihåndstegning, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk mindre enn 1:100000.

GPS_malt

9-

Målemetode GPS-måling, nøyaktighet uoppgitt.

GPS_malt1_250

90

Målemetode GPS-måling, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:250

GPS_malt1_500

91

Målemetode GPS-måling, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:500.

GPS_malt1_1000

92

Målemetode GPS-måling, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:1000.

GPS_malt1_2000

93

Målemetode GPS-måling, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:2000.

GPS_malt1_5000

94

Målemetode GPS-måling, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:5000.

GPS_malt1_10000

95

Målemetode GPS-måling, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:10000.

GPS_malt1_20000

96

Målemetode GPS-måling, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:20000.

GPS_malt1_50000

97

Målemetode GPS-måling, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:50000.

GPS_malt1_100000

98

Målemetode GPS-måling, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:100000.

Verifisert

99

Koordinat på representasjonspunkt er verifisert.

2.2.2 KoordinatsystemKode

Kodelistetype: Enum
Kode

Kodeverdi

Forklaring

NGOAkse1

1

NGO1948 Gauss-K. Akse 1

NGOAkse2

2

NGO1948 Gauss-K. Akse 2

NGOAkse3

3

NGO1948 Gauss-K. Akse 3

NGOAkse4

4

NGO1948 Gauss-K. Akse 4

NGOAkse5

5

NGO1948 Gauss-K. Akse 5

NGOAkse6

6

NGO1948 Gauss-K. Akse 6

NGOAkse7

7

NGO1948 Gauss-K. Akse 7

NGOAkse8

8

 

NGOGeo

9

 

EUREFSone31

21

EUREF89 UTM Sone 31

EUREFSone32

22

EUREF89 UTM Sone 32

EUREFSone33

23

EUREF89 UTM Sone 33

EUREFSone34

24

EUREF89 UTM Sone 34

EUREFSone35

25

EUREF89 UTM Sone 35

EUREFSone36

26

EUREF89 UTM Sone 36

ED50Sone31

31

ED50 UTM Sone 31

ED50Sone32

32

ED50 UTM Sone 32

ED50Sone33

33

ED50 UTM Sone 33

ED50Sone34

34

 

ED50Sone35

35

ED50 UTM Sone 35

ED50Sone36

36

ED50 UTM Sone 36

ED50Geo

50

ED50 Geografiske koordinater

NGO56A

51

NGO 56A (Møre)

NGO56B

52

NGO 56B (Møre)

MoreA

53

Møre A

MoreB

54

Møre B

EUREFGeo

84

EUREF89 Geografisk

2.2.3 MålemetodeKode

Kodelistetype: Enum

Lovlige målemetoder for kvalitet av geometri.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

Terrengmalt

10

Terrengmålt, uspesifisert metode

TerrengmaltTotalstasjon

11

Terrengmålt: Totalstasjon

TerrengmaltTeodolittElektronisk

12

Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler

TerrengmaltTeodolittMaleband

13

Terrengmålt: Teodolitt med målebånd

TerrengmaltOrtogonal

14

Terrengmålt: Ortogonal-metoden

Utmal

15

Utmål

TattFraPlan

18

Tatt fra plan

TerrengmaltAnnet

19

Terrengmålt: Annet

Stereoinstrument

20

Stereoinstrument

StereoinstrumentAerotriangulert

21

Stereoinstrument: Aerotriangulert (Punktene beregnet ved aerotrig.)

StereoinstrumentAnalytiskPlotter

22

Stereoinstrument: Analytisk plotter

StereoinstrumentAutograf

23

Stereoinstrument: Autograf - vanlig registrering

DigitaltStereoinstrument

24

Digitalt stereoinstrument

Scannet

30

Scannet fra kart

ScannetBlyantoriginal

31

Scannet fra kart: Blyantoriginal

ScannetRissfolie

32

Scannet fra kart: Rissfolie

ScannetTranparentGod

33

Scannet fra kart: Transparent folie - god kvalitet

ScannetTranparentMindreGod

34

Scannet fra kart: Transparent folie - mindre god kvalitet

ScannetPapirkopi

35

Scannet fra kart: Papirkopi

FlybarenLaserscanner

36

Flybåren laserscanner:

DigitalisertOrtofotoFlybilde

40

Digitalisert på dig.bord fra ortofoto/flybilde

DigitalisertOrtofotoFilm

41

Digitalisert på dig.bord: Ortofoto - film

DigitalisertOrtofotoFotokopi

42

Digitalisert på dig.bord: Ortofoto - fotokopi

DigitalisertFlybildeMonoFilm

43

Digitalisert på dig.bord: Flybilde - monodigitalisert fra film

DigitalisertFlybildeMonoFotokopi

44

Digitalisert på dig.bord: Flybilde - monodigitalisert fra fotokopi

DigitalisertOrtofoto

45

Digitalisert fra ortofoto

DigitalisertSkjermFraSatelitt

46

Digitalisert på skjerm fra satelittbilde

DigitalisertStrekKart

50

Digitalisert på dig.bord fra strek-kart

DigitalisertStrekKartBlyantorig

51

Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Blyantoriginal

DigitalisertStrekKartRissfolie

52

Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Rissfolie

DigitalisertTransparentGod

53

Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Transparent film - god kvalitet

DigitalisertTransparentMindreGod

54

Digitalisert på dig.bord: Transparent film - mindre god kvalitet

DigitalisertStrekKartPapikopi

55

Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi

DigitalisertSkjermScannet

56

Digitalisert på skjerm fra scannet samkopi (raster)

GenererteData

60

Genererte data (interpolasjon)

GenererteDataTerrengmodell

61

Genererte data (interpolasjon): Terrengmodell

GenererteDataVektetMiddel

62

Genererte data (interpolasjon): Vektet middel

GenerertSirkelgeometri

63

Generert sirkelgeometri

GenererteDataGeneralisering

64

Genererte data (generalisering)

GenerertSentralpunkt

65

Generert sentralpunkt

Sammenknytningspunkt

66

Sammenknytningspunkt / randpunkt

KoordinalHentetFraGab

67

Koordinat hentet fra GAB

KoordinatHentetFraJreg

68

Koordinat hentet fra JREG

Beregnet

69

Beregnet

SpesielleMetoder

70

Spesielle metoder

SpesielleMetoderStikkstang

71

Spesielle metoder: Målt med stikkstang

SpesielleMetoderWaterstang

72

Spesielle metoder: Målt med waterstang

SpesielleMetoderMalehjul

73

Spesielle metoder: Målt med målehjul

SpesielleMetoderStigningmaler

74

Spesielle metoder: Målt med stigningsmåler

FastsattVedDom

78

Fastsatt ved dom, eller kongelig resolusjon

SpesielleMetoderAnnet

79

Spesiell metode: Annet (spesifiseres i filhodet)

Frihandstegning

80

Frihåndstegning

FrihandstegningKrokering

81

Frihåndstegning: Digitalisert fra krokering på kart

FrihandstegningSkjerm

82

Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm

Treghetsstedfesting

90

Treghetsstedfesting

GPSKodemalingRelativ

91

GPS Kodemåling, relative målinger

GPSKodemalingEnkel

92

GPS Kodemåling, enkelt målinger

GPSFasemalingStatisk

93

GPS Fasemåling, statisk måling

GPSFasemalingAnnet

94

GPS Fasemåling, andre metoder (utenom RTK)

KombinasjonGPSTreghet

95

Kombinasjon GPS/Treghet

GPSKinematisk

96

GPS kinematisk (Real time kinematic)

Ukjent

99

Ukjent

2.2.4 NøyaktighetsKlasse

Kodelistetype: Enum

Klassifikasjon av nøyaktighet på teiggrenser basert på dårligste nøyaktighet til teiggrensepunktene til teiggrensen.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

MaleNoyaktighetEuref

1

nøyaktighet tilsvarende målinger utført i EUREF89.

MaleNoyaktighetNGO

2

målenøyaktighet tilsvarende målinger utført i NGO1948.

TekniskKartNoyaktighet

3

nøyaktighet tilsvarende konstruksjon for tekniske kart.

OkonomiskKartNoyaktighet

4

nøyaktighet tilsvarende kartkonstruksjon for Økonomisk kartverk

SkisseNoyaktighet

5

nøyaktighet tilsvarende data lagt inn etter skisser i større målestokker.

Norge1_50000

6

nøyaktighet tilsvarende kartkonstruksjon for Norge 1:50000.

IngenNoyaktighet

7

nøyaktighetsopplysninger mangler.

 

 

 

2.3 Kodelister for Forretning

 

Det finnes ingen kodelister for Forretning.

 

2.4 Kodelister for Adresse

 

2.4.1 AdressetilleggsnavnKildeKode

Kodelistetype: Enum

opphav til adressetilleggsnavn, og årsaken til at de er registrert i matrikkelen.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

krevdAvEier

KE

Krevd av eier etter matrikkelforskriftens § 54 1. ledd.

anmodetAvHjemmelshaver

AE

Krevd av eier etter matrikkelforskriftens § 54 2. ledd.

matrikkeladressenavn

MA

matrikkelforskriftens § 55 3. ledd: matrikkeladressenavn kan bare tildeles matrikkeladresser som ikke har adressetilleggsnavn etter § 54 i matrikkelforskriften. Hvis det tildeles adressetillegsnavn etter denne paragrafen strykes matrikkeladressenavnet.

ikkeOppgitt

Ingen

Verdi som brukes for adresser uten adresseTilleggsnavn.

2.4.2 GenerellKretstypeKode

Kodelistetype: CodeList

Generell kretstype for kretser. De generelle kretstypene er grunnkrets, valgkrets, kirkesokn, postnummeromrade og tettsted.

2.4.3 KretsReferanseKode

Kodelistetype: Enum

lukket kodeliste for KretsReferanseKode.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

IkkeOppgitt

Ingen

referansekoden er ikke oppgitt.

KommunalKode1

1

kommunal kretsreferansekode 1.

KommunalKode2

2

kommunal kretsreferansekode 1.

KommunalKode3

3

kommunal kretsreferansekode 1.

KommunalKode4

4

kommunal kretsreferansekode 1.

KommunalKode5

5

kommunal kretsreferansekode 1.

2.4.4 KretstypeKode

Kodelistetype: CodeList

kodeliste over tillatte kretstyper. Kommunene kan definere sine egne kommunale kretstyperkoder.

 

 

2.5 Kodelister for Bygning

 

2.5.1 AvlopsKode

Kodelistetype: Enum

Oversikt over ulike typer avløp.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

Ikke oppgitt

 

Avløpskode er ikke oppgitt

Offentlig kloakk

1

Avløpskode for offentlig kloakk.

Privat kloakk

2

Avløpskode for privat kloakk.

Ingen kloakk

3

Avløpskode for ingen tilknyting til kloakk.

2.5.2 BruksenhetstypeKode

Kodelistetype: Enum

Oversikt over ulike typer bruksenheter (lokaler) i en bygning.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

Bolig

B

Bruksenheten er godkjent brukt som bolig.

Ikke godkjent bolig

I

Bruksenhetstype for ikke godkjent bolig. Brukes som bolig, men er ikke godkjent til dette

Fritidsbolig

F

Bruksenhetstype for fritidsbolig. En fritidsbolig benyttes ikke som permanent bolig.

Annet enn bolig

A

Bruksenhetstype for annet lokale enn bolig/fritidsbolig.

Unummerert bruksenhet

U

Brukes for å knytte adresse og matrikkelenheter til bruksenheter som ikke er nummerert/identifisert. Dette kan gjelde bruksenheter til næring der hver enkelt bruksenhet ikke er registrert. Det må lages en bruksenhet av denne typen for hver adresse/seksj
on.
En del pekere på bygning legges også på slike bruksenheter i forbindelse med konverteringen.

2.5.3 BygningsendringKode

Kodelistetype: Enum

Koder for hvordan tilbygget bygningsmessig ligger i forhold til hovedbygget.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

Tilbygg

T

Bygningsmessig tillegg i samme plan som hovedbygget.

Påbygg

P

Bygningsmessig tillegg oppå hovedbygget.

Underbygg

U

Bygningsmessig tillegg under hovedbygget.

Ombygging

O

Bygningsendring som omfatter ombygging.

2.5.4 BygningstatusKode

Kodelistetype: Enum

Lovlige statuser for bygningstiltak.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

Rammetillatelse

RA

angivelse av at det er gitt rammetillatelse.

Igangsettingstillatelse

IG

Kode for at det er gitt igangsettingstillatelse.
For bygg som er behandlet etter søknad i samsvar med Plan- og BygningsLoven §93, vil som hovedregel dato for gitt igangsettingstillatelse kunne benyttes. For andre bygg gjelder som hovedregel at byggearbeidet ansees igangsatt når pelingsarbeider, forskali
ng av grunnmur eller støping av såle er påbegynt.

Midlertidig brukstillatelse

MB

Kode for at det er gitt midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest

FA

Kode for at det er utferdiget ferdigattest.
For bygg som er behandlet etter søknad i samsvar med Plan- og BygningsLoven §93, kan som hovedregel benyttes dato for ferdigattest (evt. midlertidig brukstillatelse) som kommunen utsteder. Forøvrig regnes at et bygg er tatt i bruk når minst halve bygget
er ferdig/tatt i bruk.

Bygning er tatt i bruk

TB

Dette gjelder bygninger som er konvertert fra GAB. Etter gammel bygningslov var dette det begrepet som ble brukt. Etter ny PBL er statusen enten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, men i GAB skilles det ikke på dette. Derfor konverteres alt
til tatt i bruk. Koden bruker også for etterregistrering av gamle bygg, og bygninger som oppdages i marka uten at de har vært gjennom en byggesaksbehandling.

Meldingsak registrer tiltak

MT

Kode for at det er registrert tiltak for meldingssak.

Meldingsak tiltak fullført

MF

Kode for at det er fullført tiltak for meldingssak.

Byning godkjent revet/brent

GR

DEFINISJON
Kode for at bygningen er godkjent revet eller brent.

Ikke pliktig registrert

IP

kode for bygninger som ikke er pliktig registrert i henhold til Plan- og bygningsloven.

Bygning er revet eller brent

BR

Kode for at bygningen er revet eller brent.

Bygging avlyst

BA

Kode for at bygging er avlyst.

Bygning flyttet

BF

Kode for at bygningen er flyttet.

Bygningsnummer er utgått

BU

Kode for at bygningsenheten er utgått (av andre årsaker enn revet, brent eller avlyst).

2.5.5 BygningstypeKode

Kodelistetype: Enum

Koder for hva bygget er brukt til.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

Ikke valgt

 

 

Enebolig

111

Frittliggende bygning med kun en boligenhet.

Enebolig m/hybel/sokkelleilighet

112

Enebolig som i tillegg inneholder en eller flere hybler el.l., som minimum dekkes av SSB’s krav til hybel. (Bygningen må fremstå som en enebolig)

Våningshus

113

Enebolig på gårdsbruk, kan også omfatte enebolig med hybelleilighet, sokkelleilighet ol

Tomannsbolig, vertikaldelt

121

Dette gjelder bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk. Tomannsboligen kan i tillegg inneholde en eller flere hybler eller lignende som minimum dekkes av SSB`s krav til hybel. (Bygningen må framstå som en tomannsbolig).En tomannsbolig kan h
a vertikalt eller horisontalt boligskille. Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to bygningspunkt i GAB. Bygningen er frittliggende, og boligene kan ha separat eller felles inngang.

Tomannsbolig, horisontaldelt

122

Dette gjelder bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk. Tomannsboligen kan i tillegg inneholde en eller flere hybler eller lignende som minimum dekkes av SSB`s krav til hybel. (Bygningen må framstå som en tomannsbolig).En tomannsbolig kan h
a vertikalt eller horisontalt boligskille. Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to bygningspunkt i GAB. Bygningen er frittliggende, og boligene kan ha separat eller felles inngang.

Våningshus tomannsbolig - vertikaldelt

123

Dette gjelder bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk. Tomannsboligen kan i tillegg inneholde en eller flere hybler eller lignende som minimum dekkes av SSB`s krav til hybel. (Bygningen må framstå som en tomannsbolig).En tomannsbolig kan h
a vertikalt eller horisontalt boligskille. Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to bygningspunkt i GAB. Bygningen er frittliggende, og boligene kan ha separat eller felles inngang.

Våningshus tomannsbolig - horisontaldelt

124

Dette gjelder bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk. Tomannsboligen kan i tillegg inneholde en eller flere hybler eller lignende som minimum dekkes av SSB`s krav til hybel. (Bygningen må framstå som en tomannsbolig).En tomannsbolig kan h
a vertikalt eller horisontalt boligskille. Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to bygningspunkt i GAB. Bygningen er frittliggende, og boligene kan ha separat eller felles inngang.

Rekkehus

131

Rekkehus:Rekkehus har vertikale gjennomgående felles boligskiller og hver boligenhet skal ligge på grunnen. Rekkehus skal ikke inneholde fellesareal for eksempel tilboder eller garasje. Et rekkehus må bestå av minimum 3 boliger, den enkeltebolig har ofte
1 - 3 etasjer og separat inngang. Hver enkelt del skal ha egetbygningspunkt i GAB.

Kjede-, atriumhus

133

Kjedehus: Kjedehus har vertikale boligskiller der de enkelte boligenhetene er kjedetsammen med mellombygninger, ofte garasjer eller boder. Et kjedehus må bestå avminimum 2 boliger, den enkelte bolig har ofte 1 - 3 etasjer og separat inngang. Hver enkelt d
el skal ha eget bygningspunkt i GAB. Kjedehus benevnes også oftesom eneboliger i kjede.
Atriumhus: Betegnelsenatriumhusbenyttes om sammenbygde hus ivinkelform. Ved hjelp av de tilstøtende ytterveggene på nabohusene og/ellerlevegger får hvert enkelt hus et skjermet og innelukket uteareal/hage.

Terrassehus

135

Et størrebolighus i bratt terreng hvor bygningen følger hellingen i terrenget. De enkelteboligene blir dermed avtrappet eller forskjøvet i forhold til hverandre, slik atde får terrasse på taket til boligen under. Terrassehus er vanligvis ikkeavhengig av f
elles inngang og felles trappehus.

Andre småhus med 3 boliger eller flere

136

Andre småhus med 3 boliger eller flere

Stort frittliggende boligbygg på 2 etg

141

Stort frittliggende boligbygg på 2 etasjer (5 boliger eller mer)

Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etg

142

Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer (5 boliger eller mer)

Stort frittliggende boligbygg på 5 etg el mer

143

Stort frittliggende bolighus på 5 etasjer eller mer (5 boliger eller mer)

Store sammenbygde boligbygg på 2 etg

144

Store sammenbygde boligbygg på 2 etasjer (5 boliger eller mer)

Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etg

145

Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etasjer (5 boliger eller mer)

Store sammenbygde boligbygg på 5 el mer

146

Store sammenbygde boligbygg på 5 etasjer eller over (5 boliger eller mer)

Bo- og servicesenter

151

Bo- og servicesenter. For eldre, utviklingshemmede, funksjonshemmede mv.

Studenthjem/studentboliger

152

Studenthjem / studentboliger

Annen bygning for bofellesskap

159

Annen bygning for bofellesskap, eller bygning som har nær tilknytning til / tjener slik(e) bygning(er)

Hytter, sommerhus ol fritidsbygning

161

Hytter, sommerhus og lignende. Fritidsbygg
Her registreres også bygning med fritidsboliger hvor boligene enten
er seksjonert eller på annen måte disponeres eksklusivt av fast
bruker. Bruksenhetene skal registreres med bruksenhetskode ’F’
fritidsbolig.

Helårsbolig som benyttes som fritidsbygning

162

Helårsbolig utenom våningshus som benyttes som fritidsbolig.

Våningshus som benyttes som fritidsbygning

163

Våningshus som benyttes som fritidsbolig

Seterhus, sel, rorbu ol

171

Seterhus, sel, rorbu o.l.
Rorbu, hus for fiskere til bruk under de store
sesongfiskerier.

Skogs- og utmarkskoie, gamme

172

Skogs- og utmarkskoie , gamme
Skogs- og utmarkskoie, primitiv hytte brukt av jegere og
tømmerhuggere.
Gamme, jordhytte, særlig brukt av samer.

Garasje, uthus, anneks til bolig

181

Garasje, uthus , anneks knyttet til bolig.
Garasje: F rittliggende bygning som primært benyttes for parkering av bil. Kan i tillegg inneholde boder o.l.
Uthus: F rittliggende bygning som benyttes til oppbevaring av redskap, ved, materialer o.l.
Anneks : Frittliggende bygg beregnet for overnatting og er ingen selvstendig boenhet for varig opphold. Det skal ikke registreres bruksareal til bolig på slike bygg.

Garasje, uthus, anneks til fritidsbolig

182

Garasje, uthus , anneks knyttet til fritidsbolig.
Garasje: F rittliggende bygning som primært benyttes for parkering av bil. Kan i tillegg inneholde boder o.l.
Uthus: F rittliggende bygning som benyttes til oppbevaring av redskap, ved, materialer o.l.
Anneks : Frittliggende bygg beregnet for overnatting og er ingen selvstendig boenhet for varig opphold. Det skal ikke registreres bruksareal til bolig på slike bygg.

Naust, båthus, sjøbu

183

Naust , båthus, sjøbu
Frittliggende bygning som primært benyttes til plassering av båt(er). Kan i tillegg benyttes til oppbevaring av forskjellig redskap o.l.

Boligbrakker

193

Boligbrakke

Annen boligbygning (sekundærbolig reindrift)

199

Annen boligbygning/sekundærbolig (f.eks. sekundærbolig reindrift)

Fabrikkbygning

211

Bygning for industriell serieproduksjon.

Verkstedbygning

212

Bygning for spesialproduksjon eller reparasjon

Bygning for renseanlegg

214

Bygning for renseanlegg, bl.a. kloakkpumpestasjon

Bygning for vannforsyning

216

Bygning for vannforsyning, bl.a. pumpestasjon.

Annen industribygning

219

Annen industribygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)

Kraftstasjon

221

Kraftstasjon

Transformatorstasjasjon

223

Transformatorstasjasjon

Annen energiforsyning

229

Annen energiforsyningsbygning,eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e)bygning(er)

Lagerhall

231

Lagerhall

Kjøle og fryselager

232

Kjøle- og fryselager

Silobygning

233

Silobygning

Annen lagerbygning

239

Annen lagerbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e)
bygning(er)

Hus for dyr/landbruk, lager/silo

241

Hus for dyr, fôrlager, strølager, landbrukssilo, høy-/korntørke

Veksthus

243

Veksthus

Driftsbygning fiske/fangst/oppdrett

244

Driftsbygning for fiske og fangst, inkl. oppdrettsanlegg

Naust, redskapshus for fiske

245

 

Annen fiskeri- og fangstbygning

248

Annen fiskeri- og fangstbygning

Annen landbruksbygning

249

Annen landbruksbygning

Kontor- og administrasjonsbygning , rådhus.

311

Kontor- og administrasjonsbygning er en bygning for administrasjon, planlegging
og annet tjenesteytende arbeid, både offentlig og privat.

Bankbygning, posthus

312

Bankbygning, posthus

Mediabygning

313

Hus for produksjon og distribusjon/kringkasting av medieprodukter (aviser, radio
og TV)

Annen kontorbygning

319

Annen kontorbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e)
bygning(er).

Kjøpesenter, varehus

321

En bygning som inneholder flere forskjellige butikker.

Butikkbygning

322

 

Bensinstasjon

323

Bensinstasjon

Annen forretningsbygning

329

Annen forretningsbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e)
bygning(er)

Messe og kongressbygning

330

Dette gjelder bygninger for messer, utstillinger, kongresser og konferanser.

Ekspedisjonsbygning, flyterminal, kontrolltårn

411

 

Jernbane og T-banestasjon

412

 

Godsterminal

415

Godsterminal

Postterminal

416

Postterminal

Annen ekspedisjons- og terminalbygning

419

 

Telekommunikasjonsbygning

429

 

Parkeringshus

431

Parkeringshus

Annen garasje- /hangarbygning

439

Annen garasje- og hangarbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)

Trafikktilsynsbygning

441

En bygning hvor det foregår førerkortutstedelse, teknisk kontroll og registrering av motorkjøretøyer. Bygningen kan også inneholde en administrasjonsdel tilknyttet biltilsynet.

Annen veg- og trafikktilsynsbygning

449

 

Hotellbygning

511

Større bygning for overnatting, godkjent etter hotelloven.

Motellbygning

512

Egentlig motorhotell, oftest beliggende langs en hovedferdselsåre. Godkjent som motell etter hotelloven. Ofte mindre en eller to etasjes bygninger for overnatting (minst 4 rom og 10 senger). Skiller seg fra vanlig hotell ved at det ikke er vanlig romservi
ce.

Annen hotellbygning

519

Annen bygning for overnatting - godkjent etter hotelloven. , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).

Hospits, pensjonat

521

Rimelig, enkelt utstyrt overnattingssted, vanligvis serveres også mat. I byene ofte leid ut på mer fast basis; over uker, måneder eller år.

Vandrer-, feriehjem

522

Vandrerhjem, feriehjem/-koloni , turisthytte
Vandrerhjem - rimelig nattelosji, ofte knyttet til medlemskap i en forening.
Feriehjem/-koloni : Sted med formål å skaffe barn et sunt og styrkende ferieopphold og anledning til friluftsliv i samvær med andre barn.
Turisthytte : Opprinnelig turiststasjon, fjellstue, skysstasjon, ofte kombinert med annen næring som gårdsbruk eller vertshus. Brukes også om hytter knyttet til turistforeningens løypenett, der de fleste er betjente, men også noen ubetjente hytter.

Appartement

523

Bygning med fritidsboliger/ boliger til utleie, boligene har bad og kokemuligheter, og leies oftest for døgn- eller ukebasis. Moderne varianter er ofte knyttet til en sentral ekspedisjon med forretning og av og til restaurant. Opprinnelig basert på at m
an skal ha med sengetøy og stelle mat selv. Boligene registreres med lokalekode A (annet enn bolig). Det skal ikke registreres bruksareal til bolig.

Camping/utleiehytte

524

Campinghytte : En enklere overnattingshytte fortrinnsvis beregnet for bilturister. Som regel er de knyttet til en campingplass. Gjestene holder vanligvis sengetøy selv.
Utleiehytte : Et lite hus med høy, middels eller lav standard, til midlertidig opphold. Oftest større og bedre standard enn en campinghytte, ofte ikke beliggende på en campingplass, men mer spredt i terrenget. Moderne utleiehytter har ofte høy standard
og flere er ofte knyttet til et senter med vakt, kiosk/forretning og andre fasiliteter.

Annen bygning for overnatting

529

Andre bygninger som ikke kan plasseres i de underpunktene nevnt over, men som er bygning for overnatting, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).

Restaurantbygning, kafebygning

531

Restaurantbygning : Offentlig spisested, som i følge Hotelloven må ha godkjent restaurant-bevilling. Dette krever et visst driftsmessig og utstyrsmessig nivå.
Kafé : Bevertningssted der det blir solgt kaffe/te, øl, andre drikker, smørbrød og annen enkel mat.

Sentralkjøkken, kantinebygning

532

Bygning for kjøkken eller kantine tilknyttet større enhet, men der bygningen ligger for seg selv.

Gatekjøkken, kioskbygning

533

Gatekjøkken : Lite serveringssted, med enkle retter - oftest halvfabrikata - leveres over disk.
Kiosk : Liten bygning for salg av bl.a godter, blader, pølser og mineralvann.

Annen restaurantbygning

539

Andre spisesteder som ikke passer inn i kodene over, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).

Lekepark

611

Sted for opphold for barn 1-5 år. Oftest 4-5 timers tilbud, men kan også være heldag. Ingen krav til pedagogisk innhold, og selve huset i lekeparken er ofte lite og dårlig utstyrt, nærmest som spiserom å betrakte. En lekepark er i stor grad basert på at b
arna skal være ute og leke.

Barnehage

612

Sted for opphold for barn 1 - 5 år. Kan være heldag og halvdag, og det er knyttet et visst pedagogisk innhold til oppholdet. Selve barnehagebygningen er ofte velutstyrt, med flere avdelinger, spiserom/hvilerom for de ansatte og kjøkken. Styrt av Barnehage
loven

Barneskole

613

Skolebygning for skoleklassene 1-7, for barn i alderen 6-12 år.

Ungdomsskole

614

Skolebygning for skoleklassene 8-10, for barn i alderen 13-15 år.

Kombinert barne- og ungdomsskole

615

Skolebygning for skoleklassene 1-10, for barn i alderen 6-15 år.

Videregående skole

616

Skolebygning for skole etter grunnskolen. Allmennfaglig eller yrkesrettet.Ikke høgskole

Annen skolebygning

619

Andre skoler som ikke passer inn under ovennevnte kategorier, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).

Universitet, høgskole m/auditorie,lesesal mv.

621

Universitets- og høgskolebygning med integrerte funksjoner, auditorium, lesesal mv.

Laboratoriebygning

623

Bygninger for laboratorievirksomhet (f.eks. i industri, sykehus og ved universiteter).

Annen universitet, høgskole og forskningsbygning

629

Andre universitets- og høgskolebygninger som ikke passer inn under ovennevnte
kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).

Museum, kunstgalleri

641

Museum : Bygning for utstilling av spesielle gjenstander, og omtale av disse.
Kunstgalleri : Bygning for utstilling og salg av kunst.

Bibliotek, mediatek

642

Bygning for utlån av bøker, lydbøker, filmer, aviser o.l. Moderne bibliotek/mediatek har ofte tilgjengelig PC gjerne med Internett-tilknytning.

Zoologisk og botanisk hage

643

Bygninger i tilknytning til zoologisk og botanisk hage, gjelder også utstillingsbygninger i dyrepark.

Annen museums- og biblioteksbygning

649

Bygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).

Idrettshall

651

Bygning primært til bruk for idrettsformål, innehar som regel også garderobeanlegg og kiosk.

Ishall

652

Bygning primært brukt som skøytehall for lengdeløp og ishockey, innehar som regel også garderobeanlegg og kiosk. Ishallene er ofte ikke islagt mer enn halve året, resten av tiden brukes den gjerne til andre idrettsarrangementer, friidrett, ulike turneri
nger o.l. eller den kan brukes til messer o.l.

Svømmehall

653

Bygning for innendørs badeanlegg som brukes til undervisning, mosjon, trening og konkurranser.

Tribune og idrettsgarderobe

654

Tribune : Innebygd tribuneanlegg til utendørs idrettsanlegg
Idrettsgarderobe : Bygning for garderobe i tilknytning til idrettsanlegg.

Helsestudio

655

Kompakt treningsanlegg, drevet på forretningsmessig basis - ikke offentlig. Moderne studioer har ofte muligheter for apparattrening, squash, aerobic, massasje og andre mer eller mindre organiserte aktiviteter.

Annen idrettsbygning

659

Andre idrettsbygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).

Kinobygning, teaterbygning, opera/konserthus.

661

Bygning for framføring av kino, teater, opera og konserter.

Samfunnshus , grendehus.

662

Sentralt aktivitetshus for bygda/grenda, multifunksjonsbygg som benyttes til alt fra idrettsarrangementer til fest og andre sosiale sammenkomster.

Diskotek

663

Bygning for ungdomsaktiviteter, særlig knyttet til musikk og dans - drevet på forretningsmessig basis.

Annet kulturhus

669

Andre multifunksjonshus for kultur og idrett, herunder ungdomsklubb, som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).

Kirke , kapell

671

Kristent gudshus

Bedehus , menighetshus

672

Kristent forsamlingshus

Krematorium, gravkapell, bårehus

673

Krematorium : Bygning for likbrenning.
Gravkapell og bårehus: Bygning for oppbevaring av døde mennesker inntil begravelse og kremasjon.

Synage og moske

674

Synagoge : Jødisk Gudshus
Moské : Muslimsk Gudshus

Kloster

675

Bygning der menn eller kvinner har trukket seg tilbake for å virkeliggjøre det religiøse ideal, i et lukket samfunn, og etter en bestemt regel.

Annen bygninger for religiøse aktiviteter

679

Bygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).

Sykehus

719

Dette gjelder bygninger for lokalsykehus, sentralsykehus, regionsykehus og universitetssykehus. Typen omfatter også spesialsykehus, f.eks. psykiatriske sykehus, rehabiliteringssykehus, reumatiske sykehus, kreftsykehus o.a.

Sykehjem

721

Sykehjem

Bo- og behandlingssenter

722

Institusjoner der man bor permanent og samtidig har tilgang til et behandlingstilbud.

Rehabiliteringsinstitusjon, kurbad.

723

Institusjon der man bor for en kortere eller lengre periode, samtidig som man får behandling.

Annet sykehjem

729

Annet sykehjem, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).

Klinikk, legekontor/-senter/-vakt/dyresykehus

731

Klinikk kan vere private sykehus, men også tannklinikker o.l.

Helse- og sosialsenter, helsestasjon

732

Senter som inneholderflere tilbud som f.eks. fysioterapi, kiroprakti, akupunktur, alternative behandlingsformer etc.

Annen primærhelsebygning

739

Annen primærhelsebygning eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).

Fengselsbygning

819

Fengselsbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)

Politistasjon

821

 

Brannstasjon, ambulansestasjon

822

 

Fyrstasjon, losstasjon

823

 

Stasjon for radarovervåkning av fly- og/eller skipstrafikk

824

 

Tilfluktsrom / bunker

825

 

Annen beredskapsbygning

829

Annen beredskapsbygning eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).

Monument

830

Dette gjelder konstruksjoner som er minnesmerker eller kunstverker. Må tilfredsstille krav til bygning.

Offentlig toalett

840

Dette gjelder bygninger som per definisjon er klassifisert under hovedtype 8 (fengselsbygning,
beredskapsbygning mv.), men som ikke naturlig hører inn under én av de ovennevnte bygningstypene.

2.5.6 EnergikildeKode

Kodelistetype: Enum

Lovlige energikilder, definert på nye byggesaksblanketter fra NBR.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

Elektrisitet

E

Energikildekode for elektrisitet.

OljeParafin

O

Energikildekode for olje eller parafin.

Biobrensel

B

Energikildekode for biobrensel

Solenergi

S

Energikildekode for solenergi.

Varmepumpe

V

Energikildekode for varmepumpe

Gass

G

Energikildekode for gass.

Fjernvarme

F

Energikildekode for fjernvarme.

AnnenEnergiKilde

A

Energikildekode for annen energikilde enn de som har ferdigdefinerte koder.

2.5.7 Etasjeplankode

Kodelistetype: Enum

Lovlige koder for hvilken etasje en bruksenhet tilhører.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

IkkeOppgitt

 

Ikke oppgitt. Brukes på unummererte bruksenheter.

Hovedetasje

H

Et plan der underkant dekke er høyere enn 1,5m over planert terrengs gjennonsnittsnivå rundt bygningen., og der den frie bredden i høyde 1,9m må minst være 1,9m..

Kjelleretasje

K

Et plan der underkant dekke eller himling er høyst 0,75m over planert terreng gjennonsnittsnivå rundt bygningen.

Loft

L

Et tilgjengelig rom over øverste alminnelige etasje som ikke oppfyller kravene til alminnelig etasje. Fri høyde må være større eller lik 1,9m i en bredde på minst 0,6 m. Loftsarealet måles til 0,6m utenfor høyde på minst 1,9m.

Underetasje

U

Et plan der underkant dekke eller himling er høyere enn 0,75m, men høyst 1,5m over planert gjennomsnittsnivå.

2.5.8 KjokkenKode

Kodelistetype: Enum

Lovlige tilknytninger til kjøkken i bruksenhet.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

IkkeOppgitt

 

Ikke oppgitt

Kjokken

1

Har eget kjøkken.

IkkeKjokken

2

Har ikke tilgang til kjøkken.

FellesKjokken

3

Har adgang til felles kjøkken

2.5.9 KontaktpersonKode

Kodelistetype: Enum

lukket kodeliste over lovlige typer kontaktforhold mot matrikkelenhet eller bygning.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

Tiltakshaver

T

Tiltakshaver for bygning.

Kontaktperson

K

Kontaktperson for bygning.

2.5.10 NæringsgruppeKode

Kodelistetype: Enum

Lovlige næringsgrupper som bygg kan brukes til.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

IkkeOppgitt

 

Kode for ikke oppgitt næringsgruppe

Bolig

X

Næringsgruppe for bolig

JordbrukSkogbruk

A

Næringsgruppe for jord- og skogbruk

Fiske

B

Næringsgruppe for fiske

BergverksdriftUtvinning

C

Næringsgruppe for bergverksdrift og utvinning

Industri

D

Næringsgruppe for industri

KraftOgVannforsyning

E

Næringsgruppe for kraft- og vannforsyning

ByggOgAnleggsvirksomhet

F

Næringsgruppe for bygg- og anleggsvirksomhet

VarehandelOgReparasjonsvirksomhet

G

Næringsgruppe for varehandel og reperasjonsvirksomhet

HotellOgRestaurantvirksomhet

H

Næringsgruppe for hotell- og resaurantvirksomhet

TransportKommunikasjon

I

Næringsgruppe for transport og kommunikasjon

FinansOgForsikring

J

Næringsgruppe for finansiell tjenesteyting og forsikring

EiendomsdriftTjenesteytingUtleievirksomhet

K

Næringsgruppe for eiendomsdrift, tjenesteyting og utleievirksomhet

OffentligForvaltning

L

Næringsgruppe for offentlig forvaltning

Undervisning

M

Næringsgruppe for undervisning

HelseOgSosialeTjenester

N

Næringsgruppe for Helse- og sosiale tjenester

AndreSosialePersonligeTjenester

O

Næringsgruppe for andre sosiale og personlige tjenester

LonnetHusarbeide

P

 

InternasjonalOrganisasjon

Q

Næringsgruppe for internasjonale organ og organisasjoner

AnnetSomIkkeErNaring

Y

Næringsgruppe for fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring.

2.5.11 OpprinnelsesKode

Kodelistetype: Enum

Konstant kodeliste for opprinnelseskode. Viser hvordan bygningen er registrert i GAB eller matrikkel.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

SEFRAK

S

Reigstrert via de opprinnelige SEFRAK-registreringene (SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner i Norge).

Massivregistreringer

M

Massivetablering av bygningsregisteret
Massivregistering av bygninger. Landsdekkende prosjekt der alle bygninger over 15 m2 skulle legges inn i GAB med koordinat, bygningstype og eiendomspeker (gnr/bnr/fnr).
Prosjektoppstart: 1993 og avsluttet 1995.
Status: Stort sett alle bygninger over 15 m2 i hele landet er registrert. Noe kontrollarbeid gjenstår.
Prosjektdokument: MABYGG - Statens Kartverk, Avd. for Eiendomsinformasjon.
Også andre bygninger som er massivregistert i ettertid kommer i denne kategorien. Det gjelder blant annet bygningspunkter etablert i forbindelse med kartleggingsprosjekter i regi av Geovekst.

GenerertPgaTilbygg

T

Bygninger som er atumatisk generert i GAB på grunnlag av registering av data for tilbygg.

RuinVedRegistreringspunktSEFRAK

R

Bygninger som var registert som ruin i forbindelse med SEFRAK-registrreringene. (SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner i Norge).

VanligRegistrering

V

Vanlig registrering i GAB eller Matrikkel.

Fylkesforsyningsnemnda

F

Bygg etablert av fylkeskommune/ fylkesforsyningsnemda

2.5.12 OppvarmingsKode

Kodelistetype: Enum

Konstant kodeliste for OppvarmingsKode. Viser hovedoppvarming i bygning.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

Elektrisk

E

Elekstrisk oppvarming.

Sentralvarme

S

Sentralvarme.

AnnenOppvarming

A

Annen oppvarming

2.5.13 VannforsyningsKode

Kodelistetype: Enum

Konstant kodeliste for VannforsyningsKode.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

Ikke oppgitt

 

Vannforsyning er ikke oppgitt.

Offentlig vannverk

1

Bygget er tilknyttet offentlig vannverk.

Tilknyttet privat vannverk

2

Bygget er tilknyttet privat vannverk.
Privar vannverk er nett som forsyner mer enn 100 personer eller 20 husstander.

Annen privat med innlagt vann

3

Annen privat vannforsyning, bygget har innlagt vann.

Annen privat men ikke innlagt vann

4

Annen privat vannforsyning, bygget har ikke innlagt vann.

 

 

 

2.6 Kodelister for Bruker

 

2.6.1 Rolle

Kodelistetype: Enum

Denne klassen inneholder definisjoner for alle roller som begrenser aksess til data i Matrikkelen.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

webLogicGruppenavn

Ingen

 

Kommunalt innsyn uten fødselsnr

Ingen

 

Kommunalt innsyn med fødselsnr

Ingen

 

Sefrakregistrering

Ingen

 

Matrikkelfører

Ingen

 

Inndata eksterne registre

Ingen

 

Matrikkeladministrator

Ingen

 

Endringslogg

Ingen

 

Posten

Ingen

 

Rapporter

Ingen

 

Drift

Ingen

 

Adressemerkebestilling

Ingen

 

Innsyn

Ingen

 

Innsyn uten fødselsnr

Ingen

 

Innsyn med fødselsnr

Ingen

 

Grunnforurensing

Ingen

 

Kulturminne

Ingen

 

2.6.2 Sprakform

Kodelistetype: Enum

Lovlige koder for språkform.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

Nynorsk

N

 

Bokmal

B

 

Samisk

S

 

 

 

 

2.7 Kodelister for Person

 

2.7.1 LandKode

Kodelistetype: CodeList

Land med landkode som en adresse som er knyttet til person kan tilhøre.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

NORGE

000

 

DANMARK

101

 

GRØNLAND

102

 

FINLAND

103

 

FÆRØYENE

104

 

ISLAND

105

 

SVERIGE

106

 

ALBANIA

111

 

BELGIA

112

 

BULGARIA

113

 

ANDORRA

114

 

ESTLAND

115

 

FRANKRIKE

117

 

GIBRALTAR

118

 

HELLAS

119

 

HVITERUSSLAND

120

 

IRLAND

121

 

KROATIA

122

 

ITALIA

123

 

LATVIA

124

 

SERBIA OG MONTENEGRO

125

 

MALTA

126

 

NEDERLAND

127

 

LIECHTENSTEIN

128

 

LUXEMBOURG

129

 

MONACO

130

 

POLEN

131

 

PORTUGAL

132

 

ROMANIA

133

 

SAN MARINO

134

 

LITAUEN

136

 

SPANIA

137

 

MOLDOVA

138

 

STORBRITANNIA

139

 

RUSSLAND

140

 

SVEITS

141

 

TYRKIA

143

 

TYSKLAND

144

 

SLOVENIA

146

 

UKRAINA

148

 

UNGARN

152

 

ØSTERRIKE

153

 

VATIKANSTATEN

154

 

BOSNIA-HERCEGOVINA

155

 

MAKEDONIA

156

 

SLOVAKIA

157

 

DEN TSJEKKISKE REP

158

 

ALGERIE

203

 

ANGOLA

204

 

BOTSWANA

205

 

ST.HELENA

209

 

BRITISK-INDISKE HAV

213

 

BURUNDI

216

 

KOMORENE

220

 

BENIN

229

 

EKVATORIAL-GUINEA

235

 

ELFENBEINSKYSTEN

239

 

ERITREA

241

 

ETIOPIA

246

 

EGYPT

249

 

DJIBOUTI

250

 

GABON

254

 

GAMBIA

256

 

GHANA

260

 

GUINEA

264

 

GUINEA-BISSAU

266

 

KAMERUN

270

 

KAPP VERDE

273

 

KENYA

276

 

KONGO, REPUBLIKKEN

278

 

KONGO, DEN DEMOKR. REPUBL

279

 

LESOTHO

281

 

LIBERIA

283

 

LIBYA

286

 

MADAGASKAR

289

 

MALAWI

296

 

MALI

299

 

MAROKKO

303

 

VEST-SAHARA

304

 

MAURITANIA

306

 

MAURITIUS

307

 

NAMIBIA

308

 

NIGER

309

 

NIGERIA

313

 

MOSAMBIK

319

 

MAYOTTE

322

 

RÉUNION

323

 

ZIMBABWE

326

 

RWANDA

329

 

SAO TOME OG PRINCIPE

333

 

SENEGAL

336

 

SENTRALAFRIKANSKE REPUBLIKK

337

 

SEYCHELLENE

338

 

SIERRA LEONE

339

 

SOMALIA

346

 

SUDAN

356

 

SWAZILAND

357

 

SØR-AFRIKA

359

 

TANZANIA

369

 

TCHAD

373

 

TOGO

376

 

TUNISIA

379

 

UGANDA

386

 

ZAMBIA

389

 

BURKINA FASO

393

 

AFGHANISTAN

404

 

ARMENIA

406

 

AZERBAJDZJAN

407

 

BAHRAIN

409

 

BANGLADESH

410

 

BHUTAN

412

 

BRUNEI

416

 

MYANMAR (BURMA)

420

 

SRI LANKA

424

 

DE ARABISKE EMIRATER

426

 

FILIPPINENE

428

 

GEORGIA

430

 

TAIWAN

432

 

HONGKONG

436

 

INDIA

444

 

INDONESIA

448

 

IRAK

452

 

IRAN

456

 

ISRAEL

460

 

JAPAN

464

 

JORDAN

476

 

KAMPUTCHEA

478

 

KAZAKHSTAN

480

 

KINA

484

 

NORD-KOREA

488

 

SØR-KOREA

492

 

KUWAIT

496

 

KYPROS

500

 

KYRGYZSTAN

502

 

LAOS

504

 

LIBANON

508

 

MACAO

510

 

MALAYSIA

512

 

MALDIVENE

513

 

MONGOLIA

516

 

OMAN

520

 

DET PALESTINSKE OMRÅDET

524

 

NEPAL

528

 

PAKISTAN

534

 

ØST-TIMOR

537

 

QATAR

540

 

SAUDI-ARABIA

544

 

SINGAPORE

548

 

TADZJIKISTAN

550

 

TURKMENISTAN

552

 

UZBEKISTAN

554

 

SYRIA

564

 

THAILAND

568

 

VIETNAM

575

 

YEMEN

578

 

JOMFRUØYENE AM.

601

 

BARBADOS

602

 

ANTIGUA OG BARBUDA

603

 

BELIZE

604

 

BAHAMAS

605

 

BERMUDA

606

 

JOMFRUØYENE BRIT.

608

 

CANADA

612

 

CAYMANØYENE

613

 

COSTA RICA

616

 

CUBA

620

 

DOMINICA

622

 

DEN DOMINIKANSKE REP

624

 

GRENADA

629

 

GUADELOUPE

631

 

GUATEMALA

632

 

HAITI

636

 

HONDURAS

644

 

JAMAICA

648

 

MARTINIQUE

650

 

MEXICO

652

 

MONTSERRAT

654

 

DE NEDERLANDSKE ANTILLENE

656

 

ARUBA

657

 

ANGUILLA

660

 

NICARAGUA

664

 

PANAMA

668

 

EL SALVADOR

672

 

ST.PIERRE OG MIQUELON

676

 

ST.KITTS OG NEVIS

677

 

ST. LUCIA

678

 

ST. VINCENT OG GRENADINENE

679

 

TRINIDAD OG TOBAGO

680

 

TURKS/CAICOSØYENE

681

 

USA

684

 

PUERTO RICO

685

 

ARGENTINA

705

 

BOLIVIA

710

 

BRASIL

715

 

GUYANA

720

 

CHILE

725

 

COLOMBIA

730

 

ECUADOR

735

 

FALKLANDSØYENE

740

 

FRANSK GUYANA

745

 

PARAGUAY

755

 

PERU

760

 

SURINAME

765

 

URUGUAY

770

 

VENEZUELA

775

 

AM. SAMOA

802

 

AUSTRALIA

805

 

SALOMONØYENE

806

 

CHRISTMASØYA

807

 

KOKOSØYENE

808

 

COOKØYENE

809

 

FIJI

811

 

VANUATU

812

 

TONGA

813

 

FRANSK POLYNESIA

814

 

KIRIBATI

815

 

TUVALU

816

 

GUAM

817

 

NAURU

818

 

MINDRE STILLEHAVSØYER

819

 

NEW ZEALAND

820

 

NIUE

821

 

NORFOLKØYA

822

 

MIKRONESIAFØDERASJONEN

826

 

PAPUA NY-GUINEA

827

 

PITCAIRN

828

 

TOKELAU

829

 

VEST-SAMOA

830

 

WALLIS/FUTUNAØYENE

832

 

NY-KALEDONIA

833

 

MARSHALLØYENE

835

 

PALAU

839

 

NORD-MARIANENE

840

 

STATSLØS

980

 

UOPPGITT/UKJENT

990

 

KANARIØYENE

349

 

UKJENT

151

 

DEN TSJEKKISKE REP.

142

 

SERBIA

159

 

KOSOVO

160

 

2.7.2 PersonIdKode

Kodelistetype: Enum

Lovlige identifikasjonstyper av person.
Organisasjoner med organisasjonsnr har identifikasjonskode S. Personer med hele fødselsnr kjent har identifikasjonskode F. Hvis kun fødselsdatoen til personen er kjent, er identifikasjonskode D, og det ligger et løpenr i personnr-delen av fødselsnr.
Hvis ingen identifikasjon av personen/organisasjonen er kjent, blir identifikasjonskode L, og den får et løpenr.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

Organisasjonsnr

S

Organisasjonsnr

Fødselsnr

F

Fødselsdato og personnr

Datonr

D

Fødselsdato og løpenr i personnr-delen.

Løpenr

L

Løpenummer.

2.7.3 PersonKategoriKode

Kodelistetype: Enum

Ulike kategorier av AnnenPerson.
ANNET
I tillegg til de lovlige typene er også H, O, P, U, V og Z brukt i GAB.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

IkkeOppgitt

Ingen

 

Aksjeselskap

A

 

BoligbyggelagBorettslag

B

 

AnsvarligSelskap

D

 

Enkeltperson

E

 

Fylkeskommunen

F

 

AnnenEiendom

G

 

Kommunen

K

 

LegatStiftelseOL

L

 

Bruksrettshaver

R

 

Staten

S

 

Utenlandsk

W

 

AnnenEiertype

X

 

2.7.4 PersonStatusKode

Kodelistetype: Enum

Tilstander en person kan ha i Personregisteret.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

IkkeOppgitt

Ingen

 

BosattINorge

B

 

AktivPersonMedDNr

K

 

Utvandret

U

 

Forsvunnet

F

 

Dod

D

 

Utgatt

6

 

Fodselsregistrert

R

 

Annullert

A

 

Uregistrert

9

 

2.7.5 SpesifisertRegTypeKode

Kodelistetype: Enum

Lovlige koder for spesifisert registreringstype, som kommer fra DSP.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

IkkeOppgitt

 

 

VanligBosatt

0

 

Utenriks

1

 

Militar

2

 

Svalbard

3

 

Klientadresse

4

 

UtenFastAdresse

5

 

SperretAdresseSF

6

 

SperretAdresseF

7

 

Pendler

8

 

 

 

 

2.8 Kodelister for Kommune

Det er ingen kodelister for Kommune i forklaringsmodellen.

2.9 Kodelister for kommunal tilleggsdel

Dette kapitlet inneholder kodelister for kommunal tilleggsdel.  Dette er innhold som kun er tilgjengelig for kommunale brukere.

 

2.9.1 AdresseReferanseKode

Kodelistetype: Enum

konstant kodeliste for typer referanse til adresse.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

IkkeOppgitt

0

Ingen kode er gitt

Fornminne

A

fornminne

Bygningsradvedtak

B

bygningsrådsvedtak

DirStatensSkoger

D

direktoratet for statens skoger (Statskog)

EldreGrensebeskriv

E

eldre grensebeskrivelser

RegistrbrevNummer

F

registreringsbrev nummer

Jordskiftesak

G

jordskiftesak

Hytteregister

H

hytteregister

Journalnummer

J

journalnummer

Kulturminner

K

kulturminner

Malebrevnummer

M

målebrevsnummer

SpesNaturverdier

N

spesielle naturverdier

Malebrevsprotokoll

P

målebrevsprotokoll

Reguleringsplan

R

reguleringsplan

SeksjBegjæring

S

seksjoneringsbegjæring

Tilfluktsrom

T

tilfluktsrom

Utbyggingsomrade

U

utbyggingsområde

Kommunalkode1

1

kommunal kode 1

Kommunalkode2

2

kommunal kode 2

Kommunalkode3

3

kommunal kode 3

Kommunalkode4

4

kommunal kode 4

Kommunalkode5

5

kommunal kode 5

Hovedbruk

6

hovedbruk

Underbruk

7

underbruk

AvgiftsbelEdm

8

avgiftsbelagt eiendom

2.9.2 BrukAvGrunnKode

Kodelistetype: Enum

Lovlige koder for matrikkelenheters bruk av grunn. Tilhører kommunal tilleggsdel.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

Udefinert

 

udefinert

Annet

A

annet enn definerte koder

Bolig

B

bolig

Fritidseiendom

F

fritidseiendom

BergverkIndustri

I

bergverk og industri

OffentligVei

K

offentlig veg

LandbrukFiske

L

landbruk og fiske

Verneomrade

N

verneområde

Institusjon

O

institusjon

FriarealIdrettsanlegg

P

friareal eller idrettsanlegg

Kommunikasjonsareal

T

kommunikasjonsareal

Uoppgitt

U

bruk av grunn er uoppgitt

ForretningSentrum

V

forretninger eller sentrumsareal

2.9.3 BygningReferanseKode

Kodelistetype: Enum

Lovlige koder for bygningsreferanse. Lista er ikke fullstendig.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

IkkeOppgitt

 

Ikke oppgitt

KommunalKode1

1

Kommunal kode 1

KommunalKode2

2

Kommunal kode 2

KommunalKode3

3

Kommunal kode 3

KommunalKode4

4

Kommunal kode 4

KommunalKode5

5

Kommunal kode 5

Fornminne

A

Objekt fra tiden før reformasjonen (1550-tallet)

Bygningsradvedtak

B

Bygningsrådsvedtak

RevetDato

D

Revet dato

DatoFerdigattest

F

Dato ferdigattest

HeisRullebandRulletrapp

H

Heis / rullebånd / rulletrapp

IgangsattBygging

I

Byggearbeidet er igangsatt

Journalnummer

J

Journalnummer

Kulturminne

K

Kulturminne

Middelalderbygg

M

Middelalderbygg

UnderjordiskBygning

N

Underjordisk bygning

TattIBrukOmbygg

O

Dato for tatt i bruk etter ombygging

ObjSomHarHattBrann

Q

Objekt som har hatt brann

Reguleringsplan

R

Reguleringsplan

Tilfluktsrom

T

Bygningen inneholder tilfluktsrom.

Utbyggingsomrade

U

Utbyggingsområde

BrannrisikoObjekt

W

Bygningen er definert som særskilt brannobjekt etter § 13 i Brann- og eksplosjonsvernloven.

Fylkesforsyningsnemnda

Y

Bygning registert av fylkesforsyningsnemnda, og referansen inneholder henvisning til protokoll.

Kjoletarn

Z

Kjøletårn.

2.9.4 EtatsKode

Kodelistetype: Enum

Konstant kodeliste for type etat knyttet til kommentar. Brukes av kommentarer til bygning, adresse, veg og matrikkelenhet. Hører til kommunal tilleggsdel.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

IkkeOppgitt

 

Ikke oppgitt

TekniskAvdelingA

A

Teknisk avdeling

Bygningsvesenet

BY

Bygningsvesenet

ElektrisitetsverketE

E

Elektrisitetsverket

ElektrisitetsverketEA

EA

Elektrisitetsverket

Feiervesenet

FE

Feiervesenet

Fylkesmannen

FY

Fylkesmannen

Fylkeskommune0

F0

Fylkeskommune

Fylkeskommune1

F1

Fylkeskommune

Fylkeskommune2

F2

Fylkeskommune

Fylkeskommune3

F3

Fylkeskommune

Fylkeskommune4

F4

Fylkeskommune

Fylkeskommune5

F5

Fylkeskommune

Fylkeskommune6

F6

Fylkeskommune

Fylkeskommune7

F7

Fylkeskommune

Fylkeskommune8

F8

Fylkeskommune

Fylkeskommune9

F9

Fylkeskommune

KommunaleEiendommer0

K0

Kommunale eiendommer

KommunaleEiendommer1

K1

Kommunale eiendommer

KommunaleEiendommer2

K2

Kommunale eiendommer

KommunaleEiendommer3

K3

Kommunale eiendommer

KommunaleEiendommer4

K4

Kommunale eiendommer

Landbrukskontor0

L0

Landbrukskontor

Landbrukskontor1

L1

Landbrukskontor

Landbrukskontor2

L2

Landbrukskontor

Landbrukskontor3

L3

Landbrukskontor

Landbrukskontor4

L4

Landbrukskontor

Fylkeslandbrukskontor5

L5

Fylkeslandbrukskontor

Fylkeslandbrukskontor6

L6

Fylkeslandbrukskontor

Fylkeslandbrukskontor7

L7

Fylkeslandbrukskontor

Fylkeslandbrukskontor8

L8

Fylkeslandbrukskontor

Fylkeslandbrukskontor9

L9

Fylkeslandbrukskontor

Oppmalingsvesenet

OP

Oppmålingsvesenet

ParkvesenetPA

PA

Parkvesenet

Radmannen

Rådmannen

TekninskAvdelingTA

TA

Tekninsk avdeling

ByggeOgEiendomskontorTB

TB

Bygge- og eiendomsskontor

ElektrisitetsverketTE

TE

Elektrisitetsverket

AvdelingKKF

TF

Avdeling KKF

HavnevesenetS9

TH

Havnevesenet

Kemnerkontoret

TK

Kemnerkontoret

Regnskapskontoret

TR

Regnskapskontoret

HelseOgSosialTS

TS

Helse og sosial

TrafikkselskapetTT

S9

Trafikkselskapet

Undervisning

TU

Undervisning

ElVerkAnnenKommune

XE

ElVerk annen kommune

Oppmaling

1

Oppmåling

ByggeOgEiendomskontor1B

1B

Bygge- og eiendomskontor

Kommunekasse

1K

Kommunekasse

Kommuneplanlegger

1P

Kommuneplanlegger

Radmann

1R

Rådmann

EtatsKode1S

1S

Etatskode

Byggesak

2

Byggesak

KommunaleEiendommer

2K

Kommunale eiendommer

Administrasjon

3

Administrasjon

HelseOgSosial3H

3H

Helse og sosial

Kulturkontor

5K

Kulturkontor

Bygningsavdeling6A

6A

Bygningsavdeling

Bygningsavdeling6B

6B

Bygningsavdeling

BrannOgFeievesen

6F

Brann- og feievesen

Parkvesenet6G

6G

Parkvesenet

TekniskAvdeling6I

6I

Teknisk avdeling

VADrift

6K

VA drift

Fellestjeneste

6M

Fellestjeneste

Oppmalingsavdeling

6O

Oppmålingsavdeling

Planavdeling

6P

Planavdeling

Renholdsverk

6R

Renholdsverk

VAPlan

6V

VA plan

Trafikkseksjon

6W

Trafikkseksjon

Elektrisitetsverket7E

7E

Elektrisitetsverket

Havnevesenet7H

7H

Havnevesenet

Trafikkselskapet7T

7T

Trafikkselskapet

BoligOgBygg

8B

bolig og bygg

AlleEtater

99

alle etater

2.9.5 FundamenteringsKode

Kodelistetype: Enum

Kode for type byggemateriale i byggets fundament. Fundamentering er den delen av bygget som overfører virkende krefter direkte til grunnen.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

IkkeOppgitt

 

ikke oppgitt

Grunnmur

1

grunnmur

BankettSale

2

bankett eller såle

Peler

3

pæler

Annet

9

annet

2.9.6 HorisontalBærekonstrKode

Kodelistetype: Enum

De materialtyper som utgjør mer enn en fjerdepart av konstruksjonen. Horisontale bærekonstruksjoner er bærende deler i tak, gulv o.l., f.eks. bjelkelaget.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

Tre

1

tre

Lettbetong

2

lettbetong

Betong

3

betong

Metall

4

metall

Annet

9

annet

2.9.7 KildePrivatVannforsyningKode

Kodelistetype: Enum

Kode for hva som er vannkilde dersom bygget ikke er tilknyttet offentlig eller privat vannverk.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

IkkeOppgitt

 

Kilde for privat vannforsyning er ikke oppgitt

ElvBekk

1

elv eller bekk

Innsjo

2

innsjø

Cisterne

3

cisterne

Borebronn

4

borebrønn

VanligBronn

5

vanlig brønn

2.9.8 KommentarTypeKode

Kodelistetype: Enum

Konstant kodeliste for type kommentarer. Brukes av kommentarer til bygning, adresse, veg og matrikkelnhet. Hører til kommunal tilleggsdel.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

IkkeOppgitt

 

 

PabegyntDato

B01

 

Byggetillatelse

B02

 

AnsvarsrettGitt

B03

 

Bygningskontroll

B04

Bygningskontroll

PaleggUtbedringer

B05

 

FerdigattestB05

B06

Ferdigattest

ByggearbeidArt

B07

Byggearbeid / Art

Konstruksjon

B08

Konstruksjon

AntM2BebygdFlate

B09

 

AntallEtasjer

B10

 

AntallLeiligheter

B11

 

AntallIldsteder

B12

 

KontoBalRegnskap

C01

konto balanse regnskap

AktiveringsBelop

C02

 

Verditakst

C03

Verditakst

Salgtakst

C06

Salgtakst

TypeC11

C11

 

Anskaffelsesverdi

C12

 

Utvidelser

C13

 

Forbedringer

C14

 

IkkeInntGivende

C20

ikke innteksgivende

TypeC21

C21

Type

LkrIBalRegnskap

C22

 

Art

C30

 

Areal

C31

 

PrisPrM2

C32

 

InngUtleie

C33

 

UtlopKontraktC34

C34

 

LeietakerC35

C35

Leietaker

Driftskontor

D01

 

DatoTekstSkjonn

E01

 

ErstatningTil

E02

 

ErstBelopArlig

E03

 

Erstatningsbeløp engangs

E04

 

AvtalerE10

E10

Avtaler

TekniskeDataE11

E11

Tekniske data

AvtalerE20

E20

Avtaler

TekniskeDataE21

E21

Tekniske data

InngLeiekontrakt

G01

 

TidspktLeiereg

G02

 

UtlopLeiekontraktG03

G03

Utløp kontrakt

Leieobjekt

G04

 

LeietakerG05

G05

Leietaker

Leieboløp

G06

 

StedsavhBruksrett

G10

 

MidlBruksrett

G11

 

FormalBruksrett

G12

 

InngTidspkt

G13

 

UtlopG14

G14

Utløp

AvtalepartG15

G15

Avtalepart

UtfortVedlikeholdG20

G20

 

PlanlagtVedlikehold

G25

 

ByggemessigStd

G30

 

EnokOpplysninger

G40

 

BygningsavhVedtak

H01

 

KonsesjonsvilkBedr

H10

 

Luftutslipp

H12

 

Vannutslipp

H14

 

Stoy

H16

 

AntallAnsatte

H20

 

ByggemessigOppl

H21

 

OpplagsplAvtaler

I01

 

Kailengder

I10

 

Dybde

I20

 

Inngaelse

K01

 

UtlopK01

K02

Utløp

Avtaleobjekt

K03

 

AvtalepartK04

K04

Avtalepart

Godtgjorelse

K05

 

Vedtak

K07

 

Skjote

K07

 

MidlForr

K08

 

Skjonn

K09

 

AnleggetsNavn

K10

 

Mal

K11

 

Banebelegg

K12

 

TilskuerPlasser

K13

 

VedlikeholdK14

K14

Vedlikehold

Festekontrakt

K15

 

Skylddeling

K16

 

Kjopekontrakt

K17

 

Salgskjote

K18

 

BeskrInfrast

K19

 

Storrelse

K20

 

BeleggK21

K21

Belegg

Utstyr

K22

 

Driftstilskudd

K23

 

DiverseInformasjon

K24

 

TypeHulrom

K25

 

Eier

K26

 

Leier

K27

 

Merknad

K28

 

Navn

K31

 

KoordinatKartplate

K32

 

Saksbehandling

K33

 

NavnetsBetydning

K34

 

Skiltmelding

K35

 

Landbruk

L01

 

Fellestjeneste

M01

 

RegMessigHeftelser

P01

 

KommunaleRettigh

P10

 

SkjonnDat

P20

 

ErstatningP21

P21

Erstatning

EkspropriasjonDato

P30

 

ErstatningP31

P31

Erstatning

VarselKartforr

Q01

 

KartforrDato

Q02

 

RefMalebok

Q03

 

TilTinglysing

Q10

 

FraTinglysing

Q11

 

Utstikking

Q20

 

PrivateVannverk

V01

 

SeptikktankInfGr

V50

 

StorrelseBeskr

V51

 

AnleggstidspktV52

V52

Anleggstidspunkt

Vedlikeholdskrav

V53

 

UtfortVedlikeholdV54

V54

 

KontrollUtfort

V55

 

Palegg

V56

 

Vegrettigheter

W01

 

OvertattPrivVedl

W11

 

BeleggW12

W12

Belegg

AnleggstidspunktW13

W13

 

UtforelseKantstein

W14

 

UtfortVedlikeholdW15

W15

 

DatoMottatt

001

 

DatoBehandlet

002

 

DatoGodkjent

003

 

DatoArkivert

004

 

FakturaBetalt

010

 

PaleggGitt

011

 

ForeleggGitt

012

 

AnmeldelseSendt

013

 

TattIBruk

014

 

MidlBruksattest

015

 

Ferdigattest016

016

Ferdigattest

BebygdEiendom

030

 

UbebygdEiendom

031

 

KommunalEiendom

035

 

Forvaltningsetat

036

 

KommunaltLegat

037

 

KommunalStiftelse

038

 

AnnenKommunalEier

039

 

FesteTilKomm

040

 

BortfesteAvKomm

041

 

Matrikkelenhet generell

045

 

Adresse generell

046

 

Bygning generell

047

 

NÅBoliger

050

 

NÅFritidsboliger

051

 

NAIndustriBergv

052

 

NAVareFinansHot

053

 

NAOffVirksomhet

054

 

NAVegformal

055

 

NAKommunikAreal

056

 

NAFriluftsformal

057

 

NANaturvern

058

 

NAJordSkogFiske

059

 

NASpesialformal

060

 

061

 

NÅAnnet

069

 

PLBoliger

070

 

PLFritidsboliger

071

 

PLIndustriBergv

072

 

PLVareFinansHot

073

 

PLOffVirksomhet

074

 

PLVegformal

075

 

PLKommunikAreal

076

 

PLFriluftsformal

077

 

PLNaturvern

078

 

PLJordSkogFiske

079

 

PLSpesialformal

080

 

PL

081

Planlagt

PLAnnet

089

 

SoknadMottatt

100

 

Sokeranmelder

101

 

SoknadenGjelder

102

 

VedleggTilSoknad

103

 

Byggherre

104

 

Ansvarshavende

105

 

NabovarselDato

106

 

VarsledeNaboer

107

 

VarselSoker

108

 

Arkivert

109

 

TilRadmannsktr

110

 

BehDelegasjon

111

 

FraRadmannsktr

112

 

BehFormannskap

113

 

BehKommunestyre

114

 

FraKommunestyre

115

 

TilFylkesmann

116

 

BehFylkesmann

117

 

FraFylkesmann

118

 

TilFylkeskommune

126

 

BehFylkeskommune

127

 

BehFylkesting

128

 

FraFylkeskommune

129

 

TilTekniskEtat

130

 

BehTekniskEtat131

131

 

FraTekniskEtat132

132

 

TilTekniskUtvalg

133

 

BehTekniskUtvalg

134

 

FraTekniskUtvalg

135

 

TilFylketTeknAvd

136

 

BehTekniskEtat137

137

t

FraTekniskEtat138

138

 

TilOppmalingsetat

141

 

BehOppmalingsetat

141

 

FraOppmalingsetat

142

 

TilFylkeskartktr

146

 

BehFylkeskartktr

148

 

FraFylkeskartktr

148

 

TilPlanavd

150

 

BehPlanavd

151

 

FraPlanavd

152

 

TilGeneralPlanavd

153

 

BehGeneralPlanavd

154

 

FraGeneralPlanavd

155

 

TilPlanavdFylket

156

 

BehPlanavdFylket

157

 

FraPlanavdFylket

158

 

TilBygningsavd

160

 

BehBygningsavd

161

 

FraBygningsadv

162

 

TilBygningsrad

163

 

BehBygningsrad

164

 

FraBygningsrad

165

 

TilAnleggsavd

170

 

BehAnleggsavd

171

 

FraAnleggsavd

172

 

TilVegsjef

176

 

BehVegsjef

177

 

FraVegsjef

178

 

BehSamferdselsstyr

179

 

Ledninger

180

 

TilLandbruksmynd

210

 

BehLandbruksmynd

211

 

FraLandbruksmynd

212

 

TilLandbruksStyre

213

 

BehLandbruksStyre

214

 

FraLandbruksStyre

215

 

TilFylkeslandbSt

216

 

BehFylkeslandbSt

217

 

FraFylkeslandbSt

218

 

TilKulturkontor

220

 

BehKulturkontor

221

 

FraKulturkontor

222

 

TilFriluftsnemnd

223

 

BehFriluftsnemnd

224

 

FraFriluftsnemnd

225

 

TilFylkesfriluftsn

226

 

BehFylkesfriluftsn

227

 

FraFylkesfriluftsn

228

 

TilHelseadm

230

 

BehHelseadm

231

 

FraHelseadm

232

 

TilHelserad

233

 

BehHelserad

234

 

FraHelserad

235

 

TilMiljoavdFylket

236

 

BehMiljoavdFylket

237

 

FraMiljoavdFylket

238

 

Arbeidstilsyn

240

 

Sivilforsvar

250

 

Vernemyndigheter

260

 

KlageMottatt

400

 

Klager

401

 

KlagenGjelder

402

 

VedleggTilKlage

403

 

RefTidlSak

404

 

VarselKlager

408

 

Arkiv

409

 

NotaTilSoker

500

 

VarselKommunekasse

501

 

BetaltDato

502

 

DokumentUtlevert

503

 

Kartforretning

510

 

Renovasjon

520

 

Feiing

530

 

Vannforsyning

540

 

Kloakkering

550

 

Adressenavn560

560

vegnavn

Adressenavn600

600

vegnavn

Leiekontrakt

601

 

Husleie

602

 

AndreAvgifter

603

 

LeiekontraktInngatt

605

 

LeiekontraktAvslutt

606

 

Vedlikehold607

607

Vedlikehold

NesteVedlikehold608

608

Neste vedlikehold

MottattByggesak

609

 

GodkjentBrannvesen

610

 

DatoOppmalt

611

 

DatoVedlikeholdt

701

 

DatoNesteVedlikehold

702

 

AnsvarVedlikehold

703

 

AnsvarBroyting

704

 

Vedlikehold705

705

Vedlikehold

NesteVedlikehold706

706

Neste vedlikehold

Beplantning

707

 

Brøyting

708

 

Generell

999

 

Inntektsgivende

C10

 

2.9.9 MaterialeIYtterveggKode

Kodelistetype: Enum

De materialtyper som utgjør mer enn en fjerdepart av konstruksjonene i yttervegger.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

Tre

1

tre

Lettbetong

2

lettbetong

Betong

3

betong

Metall

4

metall

Tegl

5

tegl

Annet

9

annet

2.9.10 MatrikkelenhetReferanseKode

Kodelistetype: Enum

Lovlige koder for referanser til matrikkelenhet. Angir kilde for referanse. Listen er konvertert fra GAB, med unntak av jordskiftesak og målebrevsnummer som konverteres til forretningsdata.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

IkkeOppgitt

Ingen

ikke oppgitt

Fornminne

A

Referansetype for fornminne

Bygningsradvedtak

B

Referansetype for bygningsrådsvedtak.

DirStatensSkoger

D

Referansetype for Statskog (tidligere Direktoratet for statens skoger static TRUE)

EldreGrensebeskriv

E

Referansetype for eldre grensebeskrivelser

RegistrBrevNummer

F

Referansetype for registrerinsbrevnummer.

Hytteregister

H

Referansetype for hytteregister.

Journalnr

J

journalnummer

Kulturminner

K

Referansetype for kulturminner.

Malebrevnummer

M

Referansetype for målebrevsnummer i følge kommunal nummerering.

SpesNaturverdier

N

Referansetype for spesielle naturverdier.

Malebrevsprotokoll

P

Referansetype for referanse til kommunal målebrevsprotokoll.

Reguleringsplan

R

Referansetype for henvisning til reguleringsplan.

SeksjBegjaring

S

Referansetype for henvisning til seksjoneringsbegjæring.

Tilfluktsrom

T

Referansetype for tilfluktsrom.

Utbyggingsomrade

U

Referansetype for utbyggingsområde.

KommunalKode1

1

Rferansetype for kommunal kode 1

KommunalKode2

2

Referansetype for kommunal kode 2.

KommunalKode3

3

Referansetype for kommunal kode 3.

KommunalKode4

4

Referansetype for kommunal kode 4.

KommunalKode5

5

Referansetype for kommunal kode 5.

Hovedbruk

6

Referansetype for hovedbruk (kan også være registrert via eierenhet, og skal på sikt erstattes av samla fast eiendom static TRUE).

Underbruk

7

Referansetype for underbruk (kan også være registrert via eierenhet, og skal på sikt erstattes av samla fast eiendom static TRUE).

AvgiftsbelEdm

8

Referansetype for å angi avgiftsbelagt eiendom.

2.9.11 PrivatKloakkRensingsKode

Kodelistetype: Enum

Kode for rensing av kloakk dersom kloakken er privat.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

IkkeOppgitt

 

Rensemetode er ikke oppgitt

Infiltrasjonsgroft

1

Infiltrasjonsgrøft

LukketAnlegg

2

Lukket anlegg

SandfiltrertGroft

3

Sandfiltrert grøft

AndreRensetiltak

9

Andre rensetiltak

2.9.12 RenovasjonsKode

Kodelistetype: Enum

Kode for hvilken type renovasjon bygget er tilknyttet.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

IkkeOppgitt

 

Renovasjon ikke oppgitt.

OffentligRenovasjon

1

Offentlig renovasjon

FellesPrivatRenov

2

Felles privat renovasjon

IkkeFellesRenov

3

Ikke felles renovasjon

2.9.13 VegReferanseKode

Kodelistetype: Enum

konstant kodeliste for type referanser til Veg. Hører til kommunal tilleggsdel


Kode

Kodeverdi

Forklaring

Ikke oppgitt

Ingen

 

KommunalKode1

1

 

KommunalKode2

2

 

KommunalKode3

3

 

KommunalKode4

4

 

KommunalKode5

5

 

2.9.14 VertikalBærekonstrKode

Kodelistetype: Enum

Kode for de materialtyper som utgjør mer enn en fjerdepart av de vertikale bærekonstruksjonene. Vertikale bærekonstruksjoner er bærende deler i vegger o.l., f.eks reisverket.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

Tre

1

Tre

Lettbetong

2

Lettbetong

Betong

3

Betong

Metall

4

Metall

Tegl

5

Tegl

Annet

9

Annen type vertikal bærekonstruksjon.

 

 

 

2.10 Kodelister for aktivitetsliste

 

2.10.1 Meldingsstatus

Kodelistetype: Enum

status for behandling av meldinger.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

Ubehandlet

UB

Meldingen er ikke behandlet av matrikkelfører

Reservert

RE

Melding er reservert av en matrikkelfører

Ferdig behandlet

FB

Meldigen er ferdig behandlet fra matrikkelfører

Informasjon

IN

Informasjonsmelding til matrikkelfører

Ingen behandling

IB

matrikkelførerhar angitt at meldingen ikke trenger oppfølging

2.10.2 Meldingstype

Kodelistetype: Enum

lukket kodeliste for å skille de ulike typene meldoinger.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

NyTinglysingsMelding

NTM

 

HjemmelshaverMelding

HHM

 

NySammenslaaingsMelding

NSM

 

EndretSammenslaaingsMelding

ESM

 

FeilfortSammenslaaing

FSM

Feilført sammenslåingsmelding.

2.10.3 Opphav

Kodelistetype: Enum

lukket kodeliste som beskriver hvor meldingen kommer fra.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

Tinglysing

TI

kilden for meldingen er tinglysingssystemet

SystemmeldingFraKontroll

SK

kilden for meldingen er systemmelding fra periodiske kontroller.

FeilFraWEBInnsyn

FW

kilden for meldingen er meldinger fra WEB-innsyn

AndreSystemmeldinger

AS

kilden for meldingen er andre systemmeldinger.

Jordskifteretten

JS

kilden for meldingen er Jordskifteretten

Grunnerverv

GE

kilden for meldingen er veg- eler jernbanemyndigheten.

DataFraLandmåler

DL

kilden for meldingen er landmåler.

Byggesak

BY

kilden for meldingen er byggesaksbehandler.

DataFraSakssystem

DS

kilden for meldingen er sakssystemer.

2.10.4 RollIeIMelding

Kodelistetype: Enum

Beskrivelse av matrikkelenhetns rolle i aktuell melding.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

Avgiver

AV

Avgivverrolle i melding.

Mottaker

MO

Mottakerrolle i melding

IkkeOppgitt

IO

Rolle ikke oppgitt.

Bestående

BE

Bestående matrikkelenhet ved sammenslåing

Utgått

UT

Utgått matrikkelenhet ved sammenslåinger.

TinglystMatrikkelenhet

TI

 

 

 

 

2.11 Kodelister for endringslog

 

2.11.1 EndringsKildeKode

Kodelistetype: Enum
Kode

Kodeverdi

Forklaring

Matrikkel

M

Fra matrikkelen

HistorikkFraGAB

G

Historikk fra GAB

Konvertering

K

endring fra konvertering

Eksternregister

E

fra eksternregister

OpprettetUnderKonvertering

O

opprettet under konvertering

Massivendring

MA

massivendringer fra eksterne systemer.

2.11.2 EndringsType

Kodelistetype: Enum
Kode

Kodeverdi

Forklaring

Nyoppretting

N

 

Oppdatering

O

 

Sletting

S

 

IdentEndring

I

 

 

 

 

2.12 Kodelister for Grunnforurensing

 

2.12.1 MyndighetKode

Kodelistetype: CodeList

åpen kodeliste over hvem som er forurensingsmyndighet for lokaliteten i Grunnforurensning.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

StatensForurensningstilsyn

01

SFT er forurensingsmundighet for lokaliteten

Svalbard

02

Sysselmannen på Svalbard er forurensingsmyndighet for lokaliteten.

Fylkesmann

03

Fylkesmannen er forurensingsmyndighet for lokaliteten

Kommune

04

Saken er behandlet etter forurensingsforskriften kapittel 2. Kommunen er forurensingsmyndighet for lokaliteten.

2.12.2 PavirkningsgradKode

Kodelistetype: CodeList

åpen kodeliste over forurensingens påvirkning på lokaliteten.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

Liten/Ingen kjent påvirkning, ikke behov for restriksjoner på areal/resipientbruk

01

Liten/Ingen kjent påvirkning, ikke behov for restriksjoner på areal/resipientbruk

Liten/Ingen kjent påvirkning, med dagens areal/resipientbruk

02

Liten/Ingen kjent påvirkning, med dagens areal/resipientbruk

Påvist påvirkning og behov for fysiske tiltak

03

Påvist påvirkning og behov for fysiske tiltak

Mistanke om påvirkning

X

Mistanke om påvirkning

2.12.3 VedtakstypeKode

Kodelistetype: CodeList

Vedtak som er fattet på lokaliteten i Grunnforurensning


Kode

Kodeverdi

Forklaring

Pålegg om undersøkelse

01

 

Pålegg om tiltak

02

 

Tillatelse

03

 

Godkjent etter § 2-8 i bygge- og gravekapitlet

04

 

Pålegg om tinglysing

05

 

Pålegg om overvåking

06

 

Pålegg om rådighetsbegrensning

07

 

Pålegg om tiltaksplan

08

 

 

 

 

2.13 Kodelister for Kulturminne

 

2.13.1 EnkeltminneArtKode

Kodelistetype: CodeList
Kode

Kodeverdi

Forklaring

Apotek

10101

 

Atelier

10102

 

Arbeiderbolig

10103

 

Badstu-bad-badehus

10104

 

Bakeri

10105

 

Bank-børs

10106

 

Bensinstasjonsbygning

10107

 

Bibliotekbygning

10108

 

Bolig

10109

 

Brannstasjon

10110

 

Bygård

10112

 

Driftsbygning

10113

 

Drivhus

10114

 

Dukkestue-lekestue

10115

 

Eldhus-bryggerhus

10116

 

Fengsel-celler

10117

 

Borg-slott

10118

 

Fjøs-stall

10119

 

Forretningsbygg

10120

 

Fyr

10121

 

Garasje

10123

 

Sengebu

10124

 

Godsbygning

10125

 

Hytte-fritid

10126

 

Internat-forlegning

10127

 

Kjeller-jordkjeller

10128

 

Kapell

10129

 

Kirke

10132

 

Kloster

10133

 

Kontor

10134

 

Kraftstasjon

10135

 

Kvernhus-mølle

10136

 

Lagerbygning

10137

 

Leskur

10138

 

Lysthus-paviljong

10139

 

Låve

10140

 

Maskinhus

10141

 

Museum-galleri

10142

 

Naust-båthus

10143

 

Produksjonslokale

10145

 

Tinghus-rettslokale

10146

 

Rorbu

10147

 

Forsamlingslokale

10148

 

Restaurant-kafe

10149

 

Sel

10150

Seterbu

Sjøhus

10151

 

Skole

10152

 

Smie

10153

 

Bur-stabbur-loft

10155

 

Stasjonsbygning

10156

 

Stavkirke

10157

 

Teknisk bygning

10159

 

Tolllbod

10160

 

Tårn

10162

 

Tåkeklokke

2012

 

Bistasjon

2421

 

Hovedstasjon

2423

 

Utkikkspost

2424

 

Ruin

9908

Ruin fra middelalderen

Støpul

9916

 

Utedo

10163

 

Uthus-skjul

10164

 

Vaktstue

10165

 

Verksted

10166

 

Vognskjul

10167

 

Annen bygningsart

10168

 

Brønnhus

10169

 

Gamme

10172

 

Overnattingssted

10173

 

Hospiotal-sykehjem

10174

 

Hovedbygning

10175

 

Kantine-kjøkken

10176

 

Hytte-annet

10177

 

Hønsehus-fuglehus

10178

 

Kjone

10181

Tørkehus

Vognhall-lokomotivstall

10183

 

Masstue

10184

 

Politistasjon

10186

 

Brakke

10187

 

Røykstue

10188

 

Rådhus

10189

 

Selskapslokale

10190

 

Teater-kino

10192

 

Treningslokale

10193

 

Ukjent

10194

 

Sidefløy

10195

 

Hangar

10196

 

Telefonkiosk

10197

 

2.13.2 KategoriKode

Kodelistetype: CodeList

hovedkategori et kulturminne tilhører
Merknad: Kategori gjenspeiler hovedsakelig en forvaltningsmessig inndeling av kulturminnene, i motsetning til hovedgruppe og funksjon som gjenspeiler tilknytninger til samfunnssektorer.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

ArkeologiskEnkeltminne

E-ARK

 

ArkeologiskLokalitet

L-ARK

 

Bygning

E-BYG

 

Bygningslokalitet

L-BVF

 

HistoriskHage

E-HIH

 

Kirke

E-KRK

 

Kirkested

L-KRK

 

KulturminneUnderVannLokalitet

L-MAR

 

KulturminneUnderVannEnkeltminne

E-MAR

 

TekniskIndustreltEnkeltminne

E-TEK

 

TekniskIndustriellLokalitet

L-TEK

 

AnnetKulturminne

E-AKM

 

AnnenKulturminnelokalitet

L-AKM

 

2.13.3 KulturminneArtKode

Kodelistetype: CodeList

åpen kodeliste for koder som beskriver typen kulturminne .


Kode

Kodeverdi

Forklaring

Tradisjonslokalitet

2239

 

Fangststasjon

2422

 

Havneområde

20101

 

Forsvarsanlegg

20102

 

Kirkested

20103

 

Klosteranlegg

20104

 

Bergverk-gruveanlegg

20105

 

Veianlegg

20106

 

Annen arkeologisk lokalitet

20107

 

Fangstlokalitet

20108

 

Gravfelt

20109

 

Gårdsanlegg

20110

 

Jernvinneanlegg

20111

 

Ringformet tunanlegg

20112

 

Rydningsrøyslokalitet

20114

 

Teltboplass

20115

 

Gårdstun

20116

 

Annen bygningslokalitet

20117

 

Boligeiendom

20118

 

Bygårdsanlegg

20119

 

Fiskevær-sjøbruksanlegg

20121

 

Feriested-landsted

20122

 

Embetsgård-embetsbolig

20123

 

Handel-overnatting

20124

 

Husmannsplass

20125

 

Idretts-rekreasjonsanlegg

20126

 

Seteranlegg

20128

 

Offentlig myndighet

20129

 

Undervisningsanlegg

20130

 

Annen tekn-ind. lokalitet

20131

 

Bensinstasjon

20132

 

Kraftverk

20133

 

Fløtningsanlegg

20134

 

Fyrstasjon-losstasjon

20135

 

Hvalfangststasjon

20136

 

Industrianlegg

20137

 

Jernbaneanlegg

20138

 

Vannforsyningsanlegg

20139

 

Annen marin lokalitet

20140

 

Annen type lokalitet

20142

 

Herregård-lystgård

20151

 

Humanitær institusjon

20152

 

Kulturinstitusjoner

20153

 

Telekommunikasjonsanlegg

20154

 

Finansinstitusjon

20155

 

Steinbrudd

20156

 

Tjærebrenningsanlegg

20157

 

Dyrkningsspor

20158

 

Bosetning-aktivitetsområde

20159

 

Prestegård

20161

 

Bergkunst

20162

 

Kullfremstillingsanlegg

20163

 

Gravminne

20164

 

Kirkested (stående kirke)

20165

 

Kirkegårdslokalitet

20166

 

Skipsfunn

20168

 

Røysfelt

20169

 

Historisk arkeologisk lokalitet

20170

 

Kokegroplokalitet

20171

 

Byanlegg

20172

 

Utmarkskulturminner

20173

 

Ekspedisjonslokalitet

20174

 

Krigsminnelokalitet

20176

 

Fangstlokalitet (russisk)

20177

 

Aktivitetsområde

20178

 

Fiske- og fangstsystem

20179

 

Runer

20180

 

Kongsgård-slott

20181

 

Grøntområder, andre

20182

 

Funnsted

20183

 

Båtstø-anlegg

20184

 

Glass-keramikk-tegl produksjon

20185

 

Sjømerke

20186

 

Forlislokalitet

20188

 

Fartøy

20189

 

Vegstasjon

20190

 

2.13.4 VernetypeKode

Kodelistetype: CodeList

kodeliste for vernestatus. Angir hvilken type vern minnet eventuelt har.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

Administrativt verna

ADM

Objekt som inngår i en statlig verneplan el.l., men som ikke er formelt fredet

Båndlagt etter Plan- og bygningsloven

PBBL

Etter plan- og bygningslov § 20-4.4 kan arealer i kommuneplanens arealdel båndlegges med hjemmel i særlov eller som kommunen mener det vil bli aktuelt å båndlegge. Dette omfatter blant annet områder som er tenkt eller foreslått fredet etter kulturminnelov
en eller naturvernloven eller regulert til spesialområde bevaring. Rettsvirkningen av arealdelen til planen for slike områder er begrenset til 4 år fra kommunestyrets vedtak av kommuneplanen med adgang til forlengelse i 2 år. Kommunen kan også båndlegge
arealer ved å nedlegge midlertidig forbud mot deling og byggearbeider etter plan- og bygningslov § 33 i påvente av reguleringsplan. Forbudets virkning er begrenset til 2 år, men kan forlenges.

Regulert til spesialområde etter § 25.6, PBL

PBSB

 

Tinglyst vern- og vedlikeholdsavtale

AVT

Tinglyst vern- og vedlikeholdsavtale: Ikke fredete bygninger som tidligere har fått tilskudd på antikvarisk grunnlag og hvor eier har undertegnet en slik avtale. Vern- og vedlikeholdsavtalen skal være tinglyst. I avtalen ligger en klausul om at kulturminn
emyndigheten skal godkjenne endringer som går utover rent vedlikehold.

Forskriftsfredet

FOR

Fredet etter forskrift (Kulturminneloven § 22a static TRUE): Bygninger i Statens eie kan være fredet ved forskrift. Rettsvirkning og konsekvensene av fredningen er den samme som ved vedtaksfredning.

Automatisk fredet

AUT

Automatisk fredet (Kulturminneloven § 4 static TRUE) er alle kulturminner eldre enn år 1537 og samiske kulturminner eldre enn 100 år. Fredningen omfatter også en sikringssone på fem meter rundt kulturminnet. Stående byggverk oppført i perioden 1537 t
il og med 1649 er etter erklæring fra Riksantikvaren også automatisk fredet.

Vedtaksfredet

VED

Vedtaksfredet (Kulturminneloven §§ 15, 20 static TRUE) er bygninger og anlegg fredet etter eget vedtak. Fredningen omfatter eksteriør, interiør og veggfast inventar, dersom ikke annet er nevnt i fredningsvedtaket. Vedtak om bygninger i fredete kultur
miljøer etter § 20 er fattet av Kongen i statsråd.

Verdensarvstatus

WHS

Kulturmiljø eller kulturminne som står på UNESCO si liste over "World heritage sites"

Fredningssak pågår

FPG

Igangsatt fredningssak, men ingen formelle vedtak ennå

Listeført objekt

LIST

Rundskriv T-3/2000 fra Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet og Miljøverndepartementet gir en rekke kirker et spesielt vern, ved at de ikke kan rives, ombygges eller gjennomgå større forandringer uten tillatelse fra biskopen. Bygninger på byantikv
arens gule liste i Oslo gir ikke bygningene formelt juridisk vern, og skal derfor ikke oppføres i denne kategori.

Midlertidig fredet

MID

Kulturminne eller kulturmiljø som er midlertidig freda etter Kulturminnelova § 22.4

Uavklart vernestatus

UAV

Brukes om objekter som kan komme inn under bestemmelsene for automatisk fredning, men der status ennå ikke er formelt avklart.

Fredning opphevet

OPP

Har tidligere hatt status som fredet

Fjernet (automatisk fredet)

FJE

Objekt som har vært underlagt bestemmelsene for automatisk freding, men som nå er borte. I slike tilfeller oppheves likevel ikke fredingsstatusen.

Automatisk vernet

AUV

Kulturminne under vann som er beskyttet av bestemmelse om statlig eierskap

Ikke fredet

IKKE

 

 

 

 

2.14 Kodelister for SEFRAK

 

2.14.1 EndringsgradKode

Kodelistetype: Enum

Konstant kodeliste som brukes i SEFRAK-registrering av bygninger, for å angi hvor store endringene i bygningen har vært.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

IkkeOppgitt

 

Kode for endringsgrad ikke oppgitt.

KlasseA

A

Klasse A - store endringer

KlasseB

B

Klasse B - mindre endringer

KlasseC

C

Klasse C - lite endret

KlasseD

D

Klasse D - uendret

KlasseE

E

Klasse E - stilhistorisk tilbakeført

IkkeVurdert

I

Ikke vurdert

2.14.2 EtasjetallKode

Kodelistetype: Enum

Konstant kodeliste som brukes i SEFRAK-registrering av bygninger, for å angi hvor mange etasjer bygningen har.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

Ikke oppgitt

 

 

Hus i 1 etasje

1

En etasje. Hus i en full etasje uten uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne).

Hus i 1 1/2 etasje

1.5

En og en halv etasje. Hus i en full etasje med uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne).

Hus i 2 etasjer

2

To etasjer. Hus i to fulle etasje uten uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne).

Hus i 2 1/2 etasje

2.5

To og en halv etasje. Hus i to fulle etasjer med uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne).

Hus i 3 etasjer

3

Tre etasjer. Hus i tre fulle etasjer uten uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne).

Hus i 3 1/2 etasje

3.5

Tre og en halv etasje. Hus i tre fulle etasjer med uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne).

Hus i 4 etasjer

4

Fire etasjer. Hus i fire fulle etasjer uten uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne).

Hus i 4 1/2 etasje

4.5

Fire og en halv etasjer. Hus i fire fulle etasjer med uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne).

Hus i 5 etasjer eller mer

5

Hus med fem fulle etasjer eller mer.

2.14.3 FasadeKode

Kodelistetype: Enum

Konstant kodeliste som brukes i SEFRAK-registrering av bygninger, for å angi fasadekledninger.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

Ingen kledning utenpå konstruksjonen

10

Ingen kledning utenpå konstruksjonen.

Kledning av jord, torv mv.

20

Kledning av jord, torv mv.

Jord-, torv-, mosekledning mv.

21

Kledning av jord, torv mv. Jord-, torv-, mosekledning mv.

Neverkledning

22

Kledning av jord, torv mv. Neverkledning.

Hud-, tekstilkledning

23

Kledning av jord, torv mv. Hud-, tekstilkledning.

Annen kledning av jord, torv mv, se merknad

29

Kledning av jord, torv mv.Annen kledning av jord, torv mv, se merknad.

Kledning av tre

30

Kledning av tre.

Ubearbeidet trevirke (einerkvister, bjørkeris el.)

31

Kledning av tre. Ubearbeidet trevirke (einerkvister, bjørkeris el.

Horisontalt trepanel, supanel med eller uten kantskjæring

32

Kledning av tre. Horisontalt trepanel, supanel med eller uten kantskjæring.

Horisontalt trepanel med høvlet kantprofil

33

Kledning av tre. Horisontalt trepanel med høvlet kantprofil.

Horisontalt trepanel, høvlet, pløyd og med kantprofil

34

Kledning av tre. Horisontalt trepanel, høvlet, pløyd og med kantprofil.

Vertikalt over-og underliggerpanel, med eller uten kantskjæring

35

Kledning av tre. Vertikalt over-og underliggerpanel, med eller uten kantskjæring.

Vertikalt over-og underliggerpanel,med høvlet kantprofil

36

Kledning av tre. Vertikalt over-og underliggerpanel,med høvlet kantprofil.

Vertikalt trepanel med bordene kant i kant (låvepanel)

37

Kledning av tre. Vertikalt trepanel med bordene kant i kant (låvepanel).

Vertikalt trepanel, høvlet, pløyd, med eller uten kantprofil

38

Kledning av tre. Vertikalt trepanel, høvlet, pløyd, med eller uten kantprofil.

Annen type trekledning, se merknad

39

Kledning av tre. Annen type trekledning, se merknad.

Kledning av steinmaterialer

40

Kledning av steinmaterialer.

Kledning av villskifer

41

Kledning av steinmaterialer. Kledning av villskifer.

Kledning av hoggen skifer

42

Kledning av steinmaterialer. Kledning av hoggen skifer.

Plater av annen naturstein (eks. polert granitt)

43

Kledning av steinmaterialer. Plater av annen naturstein (eks. polert granitt).

Keramiske fliser, teglstein mv.

44

Kledning av steinmaterialer. Keramiske fliser, teglstein mv.

Spikertegl mv.

45

Kledning av steinmaterialer. Spikertegl mv.

Annen type steinkledning, se merknad

49

Kledning av steinmaterialer. Annen type steinkledning, se merknad.

Kledning av sementvarematerialer

50

Kledning av sementvarematerialer.

Alle typer sement-/kalkpuss

51

Kledning av sementvarematerialer. Alle typer sement-/kalkpuss.

Plater av betong

52

Kledning av sementvarematerialer. Plater av betong.

Plater av asbestsement (eternit mv.)

53

Kledning av sementvarematerialer. Plater av asbestsement (eternit mv.)

Andre typer kunststein

54

Kledning av sementvarematerialer. Andre typer kunststein.

Annen type puss/kunststeinkledning, se merknad

59

Kledning av sementvarematerialer. Annen type puss/kunststeinkledning, se merknad.

Kledning av plater (av metall mv.)

60

Kledning av plater (av metall mv.)

Stål bølgeplater (bølgeblikk)

61

Kledning av plater (av metall mv.). Stål bølgeplater (bølgeblikk).

Aluminium bølgeplater

62

Kledning av plater (av metall mv.). Aluminium bølgeplater.

Andre bølgeplater av metall

63

Kledning av plater (av metall mv.). Andre bølgeplater av metall.

Flate plater av metall (stål, aluminium, sink, kobber ol.)

64

Kledning av plater (av metall mv.). Flate plater av metall (stål, aluminium, sink, kobber ol.)

Cellulose bølgeplater, impregnerte (onduline ol.)

65

Kledning av plater (av metall mv.) Cellulose bølgeplater, impregnerte (onduline ol.)

Plater av finer, trefiberplater mv.

66

Kledning av plater (av metall mv.). Plater av finer, trefiberplater mv.

Plater av glass/fiberglass

67

Kledning av plater (av metall mv.). later av glass/fiberglass.

Annen type platekledning, se merknad

69

Kledning av plater (av metall mv.). Annen type platekledning, se merknad.

Kledning av papp, plast mv.

70

Kledning av papp, plast mv.

Kledning av papp

71

Kledning av papp.

Kledning av plast

72

Kledning av plast.

Annen type foliekledning, se merknad

79

Kledning av papp, plast mv. Annen type foliekledning, se merknad.

Annen type fasadekledning

90

Annen type fasadekledning.

2.14.4 ForholdAndreHusKode

Kodelistetype: Enum

Konstant kodeliste som brukes i SEFRAK-registrering av bygninger, for å angi om bygningen er frittstående eller sammenbygd, selvstendig eller del av anlegg.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

Ikke oppgitt

 

Forholdet til andre hus er ikke oppgitt

Selvstendig bygning som er frittstående

SF

 

Selvstendig bygning som er sammenbygd med andre

SS

 

Bygning som er en del av et anlegg, og er frittstående

AF

 

Bygning som er en del av et anlegg, og er sammenbygd med andre

AS

 

2.14.5 FredningKode

Kodelistetype: Enum

Konstant kodeliste som brukes i SEFRAK-registrering av bygninger, for å angi etter hvilken lov og paragraf bygningen eventuelt er fredet.


Kode

Kodeverdi

Forklaring

Ikke oppgitt

 

Kode for fredning ikke oppgitt. Bygningen er ikke fredet

Fredning etter kulturminneloven §4

K4

 

Fredning etter kulturminneloven §15

K15

 

Fredning etter kulturminneloven §19

K19

 

Fredning etter kulturminneloven §20

K20

 

Fredning etter kulturminneloven §22a

K22A

 

Fredning etter kulturminneloven §22.4

K224

 

Fredning etter bygningsfredningsloven av 1920

BL

 

2.14.6 FunksjonKode

Kodelistetype: Enum

Konstant kodeliste som brukes i SEFRAK-registrering av bygninger, for å angi opprinnelige og nåværende funksjoner. Siden mange av kodetekstene er like, er kodeverdien tatt med i kodeteksten


Kode

Kodeverdi

Forklaring

000Ingen funksjon

000

Ingen funksjon

100Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst

100

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst

110Bolighus innen landbruk, fiske og fangst

110

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Bolighus innen landbruk, fiske og fangst

111Bolighus for eier/bruker

111

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Bolighus for eier/bruker

112Bolighus for generasjonsfamilie

112

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Bolighus for generasjonsfamilie

113Bolighus for søsken av eier/bruker

113

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Bolighus for søsken av eier/bruker

114Bolighus for leid arbeidskraft

114

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Bolighus for leid arbeidskraft

115Bolighus for temporær bruk

115

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Bolighus for temporær bruk

119Bolighus for andre formål, se merknad

119

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Bolighus for andre formål, se merknad

120Hus for sekundære boligformål, innen landbruk, fiske og fangst

120

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for sekundære boligformål, innen landbruk, fiske og fangst

121Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v.

121

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v.

122Hus for tørking av tresket korn og malt

122

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for tørking av tresket korn og malt

124Hus for bad/personlig hygiene

124

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for bad/personlig hygiene

125Hus for privet-funksjon

125

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for privet-funksjon

126Hus for opphold i hage/park

126

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for opphold i hage/park

127Hus for lek

127

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lek

128Hus for sjøbad

128

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for sjøbad

129Hus for andre sekundære boligformål, se merknad

129

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for andre sekundære boligformål, se merknad

130Forrådshus for boliger innen landbruk, fiske og fangst

130

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Forrådshus for boliger innen landbruk, fiske og fangst

131Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v.

131

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v.

132Hus for forråd av melk og melkeprodukter

132

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for forråd av melk og melkeprodukter

133Hus for forråd av poteter, rotvekster

133

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for forråd av poteter, rotvekster

134Hus for forråd av vann

134

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for forråd av vann

135Hus for forråd av diverse matvarer

135

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for forråd av diverse matvarer

136Hus for forråd av brensel og utstyr

136

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for forråd av brensel og utstyr

139Hus for andre forråd, se merknad

139

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for andre forråd, se merknad

140Hus for allmenne lagerformål innen landbruk, fiske og fangst

140

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for allmenne lagerformål innen landbruk, fiske og fangst

141Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr

141

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr

142Hus for lagring av båter og båtutstyr

142

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av båter og båtutstyr

143Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai)

143

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai)

144Hus for lagring av is (til kjøling m.v.)

144

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av is (til kjøling m.v.)

145Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg

145

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg

149Hus for andre allmenne lagerformål, se merknad

149

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for andre allmenne lagerformål, se merknad

150Hus for husdyr innen landbruk, fiske og fangst

150

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for husdyr innen landbruk, fiske og fangst

151Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak

151

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak

152Hus for hest

152

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for hest

153Hus for storfe

153

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for storfe

154Hus for sau og geit

154

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for sau og geit

155Hus for svin

155

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for svin

156Hus for fjørfe

156

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for fjørfe

157Hus for pelsdyr

157

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for pelsdyr

158Hus for hund

158

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for hund

159Hus for andre husdyr, se merknad

159

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for andre husdyr, se merknad

160Hus for lagerformål ved husdyrbruk innen landbruk, fiske og fangst

160

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagerformål ved husdyrbruk innen landbruk, fiske og fangst

161Hus for lagring av stråfôr

161

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av stråfôr

162Hus for lagring av halm og agner

162

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av halm og agner

163Hus for lagring av tørket lauv

163

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av tørket lauv

164Hus for lagring av surfôr

164

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av surfôr

165Hus for lagring av rotvekster

165

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av rotvekster

166Hus for lagring av kraftfôr

166

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av kraftfôr

167Hus for lagring av torvstrø, sagflis m.v.

167