AdresseServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/adresse
Oversikt

findVegerMedNavn

Hent veger med gitt nr og/eller del av navn innenfor en gitt kommune sortert på adressenavn.
Input
 • kommuneId - id til Kommune som skal brukes i søket. Må være gitt.
 • adressekode - eventuell adressekode som skal brukes i søket
 • adressenavn - (del av) adressenavn som brukes i søket.
 • adressenavnFonetisk -
 • matrikkelContext -
Response
 • return - List med VegId som tilfredsstiller søkekriteriene.
  VegIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

findAdresserForMatrikkelenhet

Finner id for alle adresser tilknyttet matrikkelenhet angitt ved matrikkelenhetId. Direkte kobling.
Input
 • matrikkelenhetId - Id for matrikkelenhet vi ønsker å finne adresser for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av AdresseId som refererer til MatrikkelenhetId.
  AdresseIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findAdresserForMatrikkelenheter

Finner id for alle adresser tilknyttet matrikkelenheter angitt ved matrikkelenhetId. Direkte kobling.
Input
 • matrikkelenhetIds - Liste med id'er for matrikkelenheter vi ønsker å finne adresser for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Et map fra MatrikkelenhetId til flere AdresseId.
  MatrikkelenhetIdTilAdresseIdsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findAdresserForVeg

Finner id for alle adresser tilknyttet veg angitt ved VegId. Direkte kobling gjennom subklassen Vegadresse.
Input
 • vegId - Id for veg vi ønsker å finne adresser for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av AdresseId som refererer til VegId.
  AdresseIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findAdresserForVeger

Finner id for alle adresser tilknyttet angitte veger gitt ved VegId. Direkte kobling gjennom subklassen Vegadresse.
Input
 • vegIds - Liste med id'er for veger vi ønsker å finne adresser for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Et map fra VegId til flere AdresseId.
  VegIdTilAdresseIdsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findAdresserForBygg

Finn id for alle adresser tilknyttet bygg angitt ved ByggId. Koblet via Bruksenhet.
Input
 • byggId - Id for bygg vi ønsker å finne adresser for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av AdresseId som refererer til ByggId.
  AdresseIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findAdresserForByggList

Finner id for alle adresser tilknyttet til angitte bygg gjennom ByggId. Koblet via Bruksenhet.
Input
 • byggIds - Liste med id'er for bygg vi ønsker å finne adresser for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Et map fra ByggId til flere AdresseId.
  ByggIdTilAdresseIdsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findAdresseIdForIdent

Finner id til adresse angitt ved AdresseIdent. AdresseIdent er en logisk identifikator for en adresse, som óg kan adresseres unikt gjennom en AdresseId.
Input
 • adresseIdent - Logisk identifikator for en adresse. Identifikatoren inneholder kommunenummer. Resterende opplysninger som utgjør identifikatoren avhenger om adressen er av typen Vegadresse eller Matrikkeladresse. Oversikt over opplysninger i VegadresseIdent og MatrikkeladresseIdent.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - En AdresseId for gitt AdresseIdent.
  AdresseId
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findAdresseIdsForIdents

Finner id for adresser for flere angitte AdresseIdent. AdresseIdent er en logisk identifikator for en adresse, som óg kan adresseres unikt gjennom en AdresseId.
Input
 • adresseIdents - Liste av ident'er (logiske identifikatorer) for adresser vi ønsker å finne unik id for. Identifikatoren inneholder kommunenummer. Resterende opplysninger som utgjør identifikatoren avhenger om adressen er av typen Vegadresse eller Matrikkeladresse. Oversikt over opplysninger i VegadresseIdent og MatrikkeladresseIdent.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Et map fra AdresseIdent til AdresseId.
  AdresseIdentTilAdresseIdMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findVegIdForIdent

Finn id til veg angitt ved VegIdent. VegIdent er en logisk identifikator for en veg, som óg kan adresseres unikt gjennom en VegId.
Input
 • vegIdent - Logisk identifikator for en veg. Kommunenummer og adressekode utgjør identifikatoren.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - En VegId for gitt VegIdent.
  VegId
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findVegIdsForIdents

Finner id til veger for flere angitte VegIdent. VegIdent er en logisk identifikator for en veg, som óg kan adresseres unikt gjennom en VegId.
Input
 • vegIdents - Liste av ident'er (logiske identifikatorer) for veger vi ønsker å finne unik id for. Kommunenummer og adressekode utgjør identifikatoren.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Et map fra VegIdent til VegId.
  VegIdentTilVegIdMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findVegerForKommune

Finner id for alle veger tilknyttet kommune angitt ved KommuneId. Direkte kobling.
Input
 • kommuneId - Id for kommune vi ønsker å finne veger for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av VegId som refererer til KommuneId.
  VegIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findVegerForKommuner

Finner id for alle veger tilknyttet kommuner angitt ved KommuneId. Direkte kobling.
Input
 • kommuneIds - Liste av id'er for kommuner vi ønsker å finne veger for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Et map fra KommuneId til flere VegId.
  KommuneIdTilVegIdsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findAdressemerkeBestillinger

Finn adressemerkebestillinger som har bruksenhetsid lik en av de paramerte idene.
Input
 • bruksenhetIds - - set med id til Bruksenhet som skal brukes i søket. Må være gitt.
 • matrikkelContext -
Response
 • return - List med AdressemerkeBestilling - adressemerkebestillinger for paramert bruksenheter. Kan være tom.
  AdressemerkeBestillingIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

findAdresser

Finner id til alle adresser som tilfredsstiller søkekriteriene gitt av AdressesokModel. AdressesokModel inneholder verdier brukeren har oppgitt i søket.

Generelle krav i søkemodell for adresse:

 • Krets: Kretsnummer krever at også kretstypeKodeId er oppgitt og omvendt.
 • Person: Kan ikke søke på fornavn alene, krever óg etternavn.
 • Matrikkelenhet: Verken gårdsnummer, bruksnummer, festenummer eller seksjonsnummer kan ikke være lavere enn null.
 • Bruksenhetsnummer: Kan ikke angis uten vegadresse og må være gyldig.
 • Fonetikk: Kan ikke angi at adressenavn, adressetilleggsnavn eller navn er gitt fonetisk uten at tilhørende tekstfelt er fylt ut.
 • Kommunenr: Kommunenr og KommuneId har samme verdi, men må ikke blandes i den forstand at i kommunenr kan ikke en eventuell null som første siffer utelates.
Input
 • adressesokModel - Søkemodell for adresse som har lagret brukerens søkekriterier, dvs. verdier som fornavn, etternavn osv. om en søker via person.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av AdresseId for adresser som tilfredsstiller søkekriteriene i søkemodellen AdressesokModel.
  AdresseIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findNavarendeAdresseIdenterForAdresseIdent

Finner nåværende AdresseIdent for den oppgitte adresseIdenten
Input
 • adresseIdent - AdresseIdent man ønsker returnert nåværende Ident for
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - nåværende adresseIdent
  AdresseIdentList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findNavarendeAdresseIdentMapForAdresseIdenter

Finner Nåværende AdresseIdent for et sett med opgitte adresseIdenter
Input
 • adresseIdents - Set med AdresseIdent man ønsker nåværende adresseIdenter for
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Map med de nåværende Adresseidentene for opgitte adresseIdenter
  AdresseIdentTilAdresseIdentsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findGamleAdresseIdenterForAdresseIdent

Finner foregående adresseidenter for opgitt AdresseIdent
Input
 • adresseIdent - AdresseIdent man ønsker tidligere AdresseIdenter for
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Set med tidligere AdresseIdenter for opgitt adresseIdent
  AdresseIdentList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findGamleAdresseIdenterMapForAdresseIdenter

Finner foregående adresseidenter for et set med oppgitte AdresseIdenter.
Input
 • adresseIdents - Sett med AdresseIdenter man ønsker tidligere AdresseIdenter for
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Map med de tidligere AdresseIdentene for oppgitte AdresseIdenter
  AdresseIdentTilAdresseIdentsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findKretserForPunkt

Finner kretser som har lagret geometri hvor angitt representasjinspuntk faller inn under.
Input
 • punkt -
 • matrikkelContext -
Response
 • return - Kretser hvis geometri omslutter angitt punkt
  KretsIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

finnesAnnenVegadresseMedSammeIdent

Sjekker om det finnes vegadresse som har samme logiske nøkkel (kommune, veg, nummer, bokstav), og ulik id.
Input
 • kommuneId - id til Kommune som skal brukes i søket. Må være gitt.
 • vegadresseId - id til Vegadresse som skal brukes i søket. Kan være null, hvis ny adresse
 • adressekode - adressekode som skal brukes i søket
 • nummer - nummer som skal brukes i søket
 • bokstav - bokstav som skal brukes i søket
 • matrikkelContext -
Response

finnesAnnenMatrikkeladresseMedSammeIdent

Sjekker om det finnes matrikkeladresse som har samme logiske nøkkel (kommune, gardsnummer, bruksnummer, festenummer, under), og ulik id.
Input
 • kommuneId - id til Kommune som skal brukes i søket. Må være gitt.
 • matrikkeladresseId - id til Matrikkeladresse som skal brukes i søket. Kan være null, hvis ny adresse
 • gardsnummer - gårdsnummer som skal brukes i søket
 • bruksnummer - bruksnummer som skal brukes i søket
 • festenummer - festenummer som skal brukes i søket
 • undernummer - undernummer som skal brukes i søket
 • matrikkelContext -
Response

countVegadresse

Teller antall vegadresser som er knyttet mot en veg.
Input
 • kommuneId - id til Kommune som skal brukes i søket. Må være gitt.
 • adressekode - adressekode som skal brukes i søket
 • matrikkelContext -
Response

findNesteLedigeUndernummer

Finn neste ledige undernummer for matrikkeladresse med gitt kommune, gårdsnummer, bruksnummer og festenummer. Hvis det ikke finnes noen matrikkeladresser i basen under gitt gårdsnummer, bruksnummer og festenummer, blir 0 returnert.
Input
 • kommuneId - - id til Kommune som skal brukes i søket. Må være gitt.
 • gardsnummer - - gårdsnummer som skal brukes i søket. Må være gitt.
 • bruksnummer - - bruksnummer som skal brukes i søket. Må være gitt.
 • festenummer - - festenummer som skal brukes i søket
 • matrikkelContext -
Response

findVegadresse

Finner vegadresse for gitte parametre.
Input
 • kommuneId - id til Kommune som skal brukes i søket. Må være gitt.
 • adressekode - adressekode som skal brukes i søket
 • nummer - nummer som skal brukes i søket
 • bokstav - bokstav som skal brukes i søket
 • matrikkelContext -
Response
 • return - Vegadresse vegadresse med ønsket identifikasjon
  VegadresseId
 • ServiceException -
  ServiceException

findMatrikkeladresse

Finn matrikkeladresse med gitte nøkler.
Input
 • kommuneId - id til Kommune som skal brukes i søket. Må være gitt.
 • gardsnummer - gårdsnummer som skal brukes i søket
 • bruksnummer - bruksnummer som skal brukes i søket
 • festenummer - festenummer som skal brukes i søket
 • undernummer - undernummer som skal brukes i søket
 • matrikkelContext -
Response
 • return - Matrikkeladresse matrikkeladresse med ønsket identifikasjon
  MatrikkeladresseId
 • ServiceException -
  ServiceException

findAdresseInfoObjekter

Enkelt søk etter adresser ut i fra generelle søkekriterier, som adressedata, bygningsnr, matrikkelnr og hjemmelshavere til matrikkelenheten.
Input
 • model - dto for søkekriteriene til søket
 • matrikkelContext -
Response
 • return - liste med Adresse som tilfredsstiller alle søkekriteriene i model. Lista kan være tom.
  AdresseBokInfoList
 • ServiceException - dersom søkekriteriene er ufullstendige
  ServiceException

findPostnummeromrade

Finn postnummeromrade ut fra et angitt postnr.
Input
 • postnr - postnr det skal søkes etter
 • matrikkelContext -
Response
 • return - postnummeromrade med angitt postnr
  PostnummeromradeId
 • ServiceException - dersom postnummeromrade ikke kunne finnes
  ServiceException

findKretserForKretstype

Søker frem kretser for en gitt kretstype.
Input
 • kommuneId - id til Kommune som skal brukes i søket. Må være gitt.
 • kretstypeKodeId - id til KretstypeKodeId som skal brukes i søket. Må være gitt.
 • matrikkelContext -
Response
 • return - liste med KretsId. Lista kan være tom.
  KretsIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

findKommunaleKretstyper

Henter alle kommunale kretstyper for en kommune.
Input
 • kommuneId - id til Kommune som skal brukes i søket. Må være gitt.
 • matrikkelContext -
Response
 • return - en liste av KommunalKretstypeKodeId, tom dersom ingen kommunale kretstyper finnes i kommunen.
  KommunalKretstypeKodeIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

finnesAnnenKretsMedSammeIdent

Sjekk om det finnes en annen krets med samme logiske ident (kommune, kretstype og kretsnr) og ulik id. For kirkesokn kan også bispedømmenr, prostinr og prestegjeldnr være utfylt, og da regnes de som en del av kretsnr.
Input
 • kretsId - - id til Krets som skal brukes i søket. Kan være null, hvis ny krets.
 • kretsIdent - - ident for krets. Må være gitt
 • matrikkelContext -
Response

finnesAdresseMedKretsIKommune

Sjekker om det finnes adresser med gitt krets tilknyttet en gitt kommune .
Input
 • kretsId - id for Krets adressene skal tilhøre
 • kommuneId - id for Kommune adressene skal tilhøre
 • matrikkelContext -
Response

countKretserForKretstype

Teller opp kretser for et gitt kretstype innenfor en kommune.
Input
 • kretstypeKodeId - id til KretstypeKodeId det skal telles kretser for
 • matrikkelContext -
Response

findTettstedInfoObjekter

Henter id, kretsnr og kretsnavn for alle tettsteder
Input
 • matrikkelContext -
Response
 • return - En liste med TettstedInfoObjekt. Lista kan være tom.
  TettstedInfoObjektList
 • ServiceException -
  ServiceException

findPoststedInfoObjekter

Henter id, kretsnr og kretsnavn for alle postnummerområder
Input
 • matrikkelContext -
Response
 • return - En liste med PoststedInfoObjekt. Lista kan være tom.
  PoststedInfoObjektList
 • ServiceException -
  ServiceException

findObjekterForAdresse

Henter alle tilknyttede objekter for en angitt adresse. Tilknyttede objekter er bygninger med alle bruksenheter, der minst en av dem tilhører denne adressen, matrikkelenhet, krets og veg.
Input
 • adresseId - id til adressen data skal hentes for
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - transfer med objekter som angitt
  AdresseInfoTransfer
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findVegHistorikker

Finner veghistorikker for gitt vegid.
Input
 • vegId - id til Veg som skal brukes i søket. Må være gitt.
 • matrikkelContext -
Response
 • return - liste med veghistorikker. Lista kan være tom.
  VegHistorikkInfoList
 • ServiceException -
  ServiceException

findAdresserForSelectionPolygon

Finner alle adresser innenfor et polygon.
Input
 • selectionPolygon - polygonet det skal søkes innenfor.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - En liste med AdresseId
  AdresseIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil.
  ServiceException

findKrets

Finn et kretsobjekt utfra kommune, kretstype og kretsnr.
Input
 • id - - id til Kommune som skal brukes i søket. Må være gitt.
 • kretstypeKodeId - - id til KretstypeKode som skal brukes i søket. Må være gitt.
 • kretsnr - - kretsnummer som skal brukes i søket
 • matrikkelContext -
Response
 • return - Krets - funnet krets med paramert identifikasjon
  KretsId
 • ServiceException - hvis kretsen ikke finnes
  ServiceException

finnesAnnetKirkesognMedSammeOrganisasjonsnummer

Sjekker om det finnes et annet Kirkesogn med samme Organisasjonsnummer.
Input
 • kretsId -
 • ident - ident til Kirkesogn som skal sjekkes.
 • organisasjonsnummer - Organisasjonsnummer til Kirkesogn som skal sjekkes
 • matrikkelContext -
Response